JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.3.2024 8.21
Mielipiteet

MIELIPIDE: Yrittäjä – Onko yritykselläsi suunta?

Mitä ha­lu­at elä­mäl­tä­si, en­tä yri­tyk­sel­tä­si? Usein ih­mi­sil­lä on ai­na­kin jon­kin­lai­nen kä­si­tys oman tu­le­vai­suu­ten­sa ta­voit­teis­ta, suun­ta mi­hin pyr­kiä. Yri­tyk­sel­lä tu­li­si myös ol­la ta­voi­te ja suun­ta, jo­kin sel­keä vä­li­ta­voi­te, jo­hon täh­dä­tään, ja sit­ten taas koh­ti seu­raa­vaa.

Mil­loin päi­vi­tit yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man? Jos et muis­ta, tai sii­tä on use­am­pi vuo­si, on kor­kea ai­ka tart­tua toi­meen. Sel­vi­tä en­sin mit­kä ovat hen­ki­lö­koh­tai­set ta­voit­tee­si tu­le­vai­suu­den suh­teen.

Ha­lu­at­ko pa­nos­taa li­sää yri­tys­toi­min­taa­si, eh­kä toi­sen osak­kaan ja­ka­maan vas­tuu­ta tai vaik­ka pik­ku­hil­jaa eläk­keel­le pit­kän yrit­tä­jä­u­ran päät­teek­si. Kun saat sel­vi­tet­tyä it­sel­le­si mitä ha­lu­at, on ai­ka sel­vit­tää, kuin­ka yri­tyk­se­si oh­ja­taan suun­ni­tel­lus­ti koh­ti ha­lu­a­maa­si pää­mää­rää.

Oli pää­mää­rä mikä ta­han­sa, sii­hen pää­se­mi­nen vaa­tii suun­ni­tel­man. Jos yri­tyk­ses­sä­si on teh­ty kaik­ki sa­mal­la ta­val­la vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta, on täy­sin var­maa, et­tä päi­vi­tys­tar­vet­ta löy­tyy. Huo­lel­li­sel­la lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sel­la tai päi­vit­tä­mi­sel­lä löy­tää hy­vin ke­hit­tä­mis- ja muu­tos­koh­tei­ta, joi­hin kan­nat­taa pa­nos­taa. Sel­keä pää­mää­rä hel­pot­taa olen­nai­seen kes­kit­ty­mis­tä, ajan­käyt­tö te­hos­tuu, tur­ha rön­syi­ly on hel­pom­paa jät­tää pois ja erit­täin to­den­nä­köi­ses­ti yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuus pa­ra­nee sa­mal­la, kun eteen­päin täh­tää­vä toi­min­ta tuo te­ke­mi­seen mie­lek­kyyt­tä ja jopa va­paa-ai­kaa yrit­tä­jäl­le!

Usein lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen tai myy­mi­nen saat­taa ju­miu­tua ra­hoi­tu­son­gel­miin. Sii­nä­kin ti­lan­tees­sa sel­keä, ta­voit­teel­li­nen lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma aut­taa. Kun it­se tie­dät mi­hin täh­täät ja mi­hin yri­tyk­se­si täh­tää, sekä myös us­kot it­se vah­vas­ti ja ai­dos­ti sii­hen, et­tä suun­ni­tel­ma­si on hy­vin pe­rus­tel­tu ja re­a­lis­ti­nen, on myös ra­hoit­ta­jan hel­pom­paa näh­dä yri­tyk­se­si po­ten­ti­aa­li, jota kan­nat­taa ra­hoit­taa. Näin lii­ke­toi­min­ta­si saa to­den­nä­köi­sem­min ke­hit­tyä ja jat­kua, jopa yli su­ku­pol­vien.

REI­MA LUUK­KAI­NEN

Pu­heen­joh­ta­ja, Ki­teen Yrit­tä­jät ry

Hal­li­tuk­sen jä­sen Poh­jois-Kar­ja­lan Yrit­tä­jät ry

Lisää aiheesta

Kysely