JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.3.2024 15.10
Mielipiteet

MIELIPIDE: Mikä oli se toiseksi viimeinen tikki?

Joi­ta­kin ai­ko­ja sit­ten oli leh­tien pals­toil­la kir­joi­tus Ke­sä­lah­den kou­lun ylä­as­teen lo­pet­ta­mi­ses­ta. Sy­dä­mis­ty­nyt ja hä­tään­ty­nyt äi­ti pur­ki tun­to­jaan saa­tu­aan tie­don Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä siir­tää Ke­sä­lah­den ylä­as­teen op­pi­laat Ki­teen kou­lui­hin.

Olin ai­ka­na­ni Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vuo­si­na, jol­loin sil­loi­nen kou­lu­verk­ko käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­so­en pu­ret­tiin. Use­at ky­lä­kou­lut lak­kau­tet­tiin ja ti­lan­tees­ta joh­tu­en al­koi kos­ton­kier­re tois­tai­sek­si säi­ly­nei­tä kou­lu­ja koh­taan. Lop­pu­tu­le­ma­na oli, et­tä Ki­teel­lä kou­lu­ja jäi vain kol­me. Tu­le­vai­suu­des­sa nii­tä­kin vä­hen­ne­tään vie­lä el­lei paik­ka­kun­nal­le syn­ny li­sää lap­sia.

Ky­lä­kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sen tu­lok­se­na on ky­lien hi­das hii­pu­mi­nen, nii­hin ei muu­ta enää lap­si­per­hei­tä. Kou­lul­la on ol­lut kes­kei­nen te­ki­jä ky­lien toi­min­nas­sa. Oman kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen on ai­na tun­tei­ta ko­hot­ta­va te­ki­jä.

Toi­von, et­tä Ke­sä­lah­den ylä­as­te säi­lyi­si, kos­ka sil­lä on tär­keä mer­ki­tys pi­tä­jäl­le. Muis­tan ai­em­mis­ta kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sis­ta, et­tä kos­kaan ei esi­tet­ty jul­ki­suu­des­sa to­teu­tu­nei­ta sääs­tö­jä, joi­ta kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen to­teut­ti.

Sii­tä vii­mei­ses­tä ti­kis­tä. Olin nel­jä kaut­ta kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ja vii­mei­se­nä kau­te­na­ni tek­ni­sen lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja. Kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen olem­me me ki­tee­läi­set osal­lis­tu­neet omal­ta osal­tam­me Ke­sä­lah­den ke­hi­tyk­seen. Ki­teen kau­pun­ki on ot­ta­nut hoi­taak­seen Kiin­teis­tö Oy Ke­sä­lah­den vuok­ra­ta­lo­jen ja Ke­sä­lah­den Van­hus­ten­tu­kiyh­dis­tys ry:n ve­lat. Kau­pun­ki on ra­ken­ta­nut ter­vey­sa­se­man, ka­tu­va­lais­tuk­sen, vie­mä­röin­nin ja kun­nos­ta­nut ve­si­lai­tos­ta. Maa­ui­ma­laa, ui­ma­ran­to­ja ja So­vin­to­laa on myös ke­hi­tet­ty. Ke­sä­lah­ti on tuo­nut mu­ka­naan te­ol­lis­ta osaa­mis­ta ja met­sä­o­mai­suut­ta. Kult­tuu­ril­li­nen toi­min­ta on Ke­sä­lah­del­la Ki­tee­tä mo­ni­puo­li­sem­pi.

Kun­ta­lii­tok­set ovat mie­les­tä­ni vai­kei­ta. Olen ver­ran­nut nii­tä avi­o­liit­toon, jos­sa kak­si köy­hää liit­tyy yh­teen, sil­loin on yh­tei­sen on­nen saa­vut­ta­mi­nen tak­kus­ten ta­ka­na.

KYÖS­TI PAR­TA­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely