JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.3.2024 4.50
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Hyvää liikunnan ja lomailun viikkoa!

Poh­jois­kar­ja­lais­ten kou­lu­lais­per­hei­den tal­vi­lo­ma­viik­ko on tä­män leh­den il­mes­ty­es­sä eden­nyt puo­li­vä­liin­sä. Puo­li­vä­lin tun­tu­mas­sa on koko suo­men tal­vi­lo­ma­kau­si, joka ete­nee ete­läs­tä vyö­hyk­keit­täin poh­joi­seen hie­man ke­vään ete­ne­mis­tä mu­kail­len.

Vie­lä 70-lu­vul­le saak­ka kou­lu­maa­il­mas­sa pu­hut­tiin tal­ven lo­ma­jak­sos­ta hiih­to­lo­ma­na sa­maan ta­paan kuin ny­kyi­sin tun­te­mam­me syys­lo­ma oli en­nen pe­ru­nan­nos­to­lo­ma. Ajat ovat muut­ta­neet, ny­kyi­sin ter­mit viit­taa­vat enem­män ren­tout­ta­vaa ole­mis­ta ku­vaa­viin kuin lii­kun­nal­li­siin tai työs­tä muis­tut­ta­viin il­mai­sui­hin.

Tal­vi­lo­man kut­su­mi­nen hiih­to­lo­mak­si voi­si kui­ten­kin ol­la kan­san­ter­vey­del­li­nen tai jopa kan­san­ta­lou­del­li­nen teko. Se voi­si kan­nus­taa liik­keel­le myös hei­tä, ket­kä tul­kit­se­vat lo­man joko ko­ko­naan tai suu­rim­mal­ta osal­taan lö­höi­lyk­si ja lais­kot­te­luk­si. Toi­saal­ta ih­mi­sen fyy­si­sen ja hen­ki­sen ta­sa­pai­non kan­nal­ta lais­kot­te­lu­kaan ei ole pa­has­ta - so­pi­vi­na an­nok­si­na.

Lii­kun­nan kan­san­ta­lou­del­li­seen nä­kö­kul­maan on tar­jol­la tut­kit­tua tie­toa. UKK-ins­ti­tuut­ti on tut­ki­mus­kump­pa­nien­sa kans­sa las­ke­nut, et­tä liik­ku­mat­to­muus eli suo­si­tus­ta vä­häi­sem­pi kes­tä­vyys­lii­kun­nan mää­rä ai­heut­taa Suo­mes­sa vuo­sit­tain 3,2 mil­jar­din eu­ron kus­tan­nuk­set. Liik­ku­mat­to­muu­den yh­teys kan­san­sai­rauk­sis­ta ai­heu­tu­nei­siin ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­siin on kui­ten­kin ol­lut tie­dos­sa jo pit­kään. Tämä on yk­si pe­rus­te kan­nus­taa kan­saa liik­keel­le. Yk­si­lö­ta­sol­la em­me puhu isois­ta toi­men­pi­teis­tä, mut­ta kun asi­at teh­dään yh­des­sä, pää­sem­me mil­jar­di­ta­son sääs­töi­hin.

Kan­san­ta­lou­del­li­sen sääs­tön saa­mi­sek­si yk­sit­täi­sen kan­sa­lai­sen ei tar­vit­se pa­nos­taa asi­aan ta­lou­del­li­ses­ti. Lii­kun­taan kun ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se ra­haa ja sitä voi har­ras­taa täy­sin il­mai­sek­si vaik­ka las­ten kans­sa. Kun­tien ja kau­pun­kien ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat, sekä leik­ki­puis­tot ovat lois­ta­via paik­ko­ja liik­kua. Ja nii­den kus­tan­nuk­set ka­te­taan kun­ta­ve­rois­ta, jo­ten mik­si nii­tä ei käyt­täi­si hy­väk­si. Myös luon­to tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­taan. Vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa olem­me man­ne­ril­mas­ton sy­lei­lys­sä, jo­ten saam­me nau­tis­kel­la kun­non hel­tei­den li­säk­si ihan oi­ke­as­ta tal­ves­ta. Tal­vi­lo­ma­lai­sen on hyvä tie­tää, et­tä olem­me­kin yk­si lu­mi­sim­mis­ta maa­kun­nis­ta - jos tal­vi vaan to­teu­tui­si nor­maa­li­na. Me­neil­lään ole­van läm­pö­jak­son seu­rauk­se­na var­si­nai­set tal­vi­lii­kun­nan mah­dol­li­suu­det saat­ta­vat ka­ven­tua, mut­ta ke­väi­set ke­lit tar­jo­a­vat var­mas­ti jo­tain muu­ta ki­vaa vaih­to­eh­toa.

Ol­kaam­me po­si­tii­vi­sel­la mie­lel­lä. Löy­däm­me var­mas­ti hy­vää, hal­paa ja vir­kis­tä­vää te­ke­mis­tä ke­väi­ses­sä ul­koil­mas­sa.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely