JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.2.2024 8.10
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kuulon merkitystä vähätellään

Maa­lis­kuun 3. päi­vä on maa­il­man kuu­lo­päi­vä. Tänä vuon­na tee­mak­si on nos­tet­tu Kuu­le ja elä - Kuu­lo­ter­veys on hy­vin­voin­tia. Kuu­lo on ais­ti, jon­ka ar­voa ali­ar­vi­oi­daan, ja joka usein jää ar­jes­sa huo­mi­ot­ta. Tee­ma­päi­vä ko­ros­taa­kin kuu­lon mer­ki­tys­tä hy­vin­voin­nil­lem­me. Kuu­lon heik­ke­ne­mis­tä ei vält­tä­mät­tä it­se huo­maa ja sii­hen liit­ty­viä haas­tei­ta jopa vä­hä­tel­lään.

Usein kuu­lo-on­gel­mia pi­de­tään van­huu­den vai­va­na, vaik­ka ne kos­ket­ta­vat kai­ken ikäi­siä. Kuu­lo vai­kut­taa iäs­tä riip­pu­mat­ta ar­keen, ih­mis­suh­tei­siin ja jopa muis­tiin. Kuu­lo­ter­vey­des­tä huo­leh­ti­mi­nen on pait­si ih­mi­sen it­sen­sä, mut­ta myös koko yh­teis­kun­nan etu.

Mik­si kuu­lo­ko­jeet ja muut kuu­lon apu­vä­li­neet sit­ten jää­vät pöy­tä­laa­tik­koon, vaik­ka nii­den käy­tön hyö­dyt tie­de­tään? Ko­jei­ta pi­de­tään vie­lä­kin han­ka­li­na ja ru­mi­na, vaik­ka ny­ky­ään ne ovat help­po­käyt­töi­siä ja niis­sä on pal­jon va­lin­nan­va­raa vä­rik­käis­tä huo­maa­mat­to­miin. Ko­jei­den käyt­tö vaa­tii vain to­tut­te­lua ja asi­an hy­väk­sy­mis­tä. Eri­lai­set kuu­lon pul­mat ovat luon­nol­li­sia ja ylei­siä, jopa 800 000 suo­ma­lai­sel­la on hei­ken­ty­nyt kuu­lo.

Maa­il­man kuu­lo­päi­vän ta­voit­tee­na on häl­ven­tää kuu­lo­vam­moi­hin ja kuu­lon­kun­tou­tuk­seen liit­ty­viä en­nak­ko­luu­lo­ja. En­nak­ko­luu­lo­jen häl­ven­tä­mi­nen edis­tää kuu­lo­ter­veyt­tä. Kuu­lo­lii­ton ja sen pai­kal­li­syh­dis­tys­ten kaut­ta on saa­ta­vil­la tie­toa ja ver­tais­tu­kea oman ti­lan­teen kä­sit­te­lyyn. Kiin­nos­tuit­ko hy­vin­voin­nis­ta ja kuu­lo­ter­vey­des­tä? Jo­en­suun Seu­dun Kuu­lo­yh­dis­tys jär­jes­tää 21.3. 24 klo 18 kai­kil­le avoi­men kuu­loil­lan. Ta­pah­tu­ma on osoit­tees­sa, Se­ni­o­ri­pi­ha, Ra­vin­to­la Su­van­to Rau­han­ka­tu 1A Jo­en­suu.

Kuu­le ja elä!

EI­LA HEI­NO­NEN

Jo­en­suun Seu­dun Kuu­lo ry, pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely