JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SM-kilpailuihin ja Ideapark-shiaihin osallistuvat Kipponin judokat: Mikhail Kildeev, Aamu Hiltunen, Daria Kildeeva, Artem Klimov, Kirill Romanov, Sini Hukka, Pavel Avedeniy, Voitto Hukka, Oleksandr Kremlianskyi kuvasta puuttuvat Liubov Kildeeva ja Egor Savenius.

SM-kilpailuihin ja Ideapark-shiaihin osallistuvat Kipponin judokat: Mikhail Kildeev, Aamu Hiltunen, Daria Kildeeva, Artem Klimov, Kirill Romanov, Sini Hukka, Pavel Avedeniy, Voitto Hukka, Oleksandr Kremlianskyi kuvasta puuttuvat Liubov Kildeeva ja Egor Savenius.

Kippon

26.2.2024 10.45
Urheilu

Kohti voittoja ja unelmia – Kipponin judokat valmistautuvat innokkaina SM-kisoihin

Kip­pon Ry:n ju­do­kat ovat täyn­nä in­toa ja odo­tus­ta, kun he val­mis­tau­tu­vat osal­lis­tu­maan Ju­don SM-kil­pai­lui­hin 2.-3.3.2024 Lem­pää­län Ide­a­par­kis­sa. Osal­lis­tu­va jouk­kue on en­nä­tyk­sel­li­nen suu­ri, sil­lä en­si vii­kon­lop­pu­na SM-kil­pai­luis­sa ot­te­lee kah­dek­san Kip­po­nin ur­hei­li­jaa eri ikä­luo­kis­sa al­le 18-vuo­ti­ais­ta ve­te­raa­nei­hin. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä jär­jes­tet­tä­väs­sä Ide­a­park-shi­ais­sa ot­te­lee li­säk­si kol­me kip­po­ni­lais­ta ja kak­si Toh­ma­jär­ven ur­hei­li­joi­den ju­do­ja­ok­sen edus­ta­jaa.

Kil­pai­li­joi­den li­säk­si mat­kas­sa ovat mu­ka­na myös ko­vat kan­nus­tus­jou­kot.

Kip­po­nin pu­heen­joh­ta­ja Pa­vel Ave­de­niy odot­taa in­nol­la omaa pa­luu­taan ki­sa­ta­ta­mien ää­reen. Kah­den vuo­den tau­on jäl­keen hän ai­koo näyt­tää, et­tä myös seu­ra­joh­ta­jat voi­vat kun­nos­tau­tua kil­pa­ken­til­lä. Val­men­ta­ja­na hän on ja­ka­nut uu­sim­pia tek­nii­koi­taan ja kik­ko­jaan nuo­rem­mil­le ju­do­koil­le.

Val­men­nus­pääl­lik­kö Sini Huk­ka iloit­see sii­tä, et­tä Kip­pon Ry:llä on en­nen­nä­ke­mät­tö­män suu­ri jouk­ko kil­pai­li­joi­ta SM-ki­sois­sa. Ta­voit­tee­na on na­pa­ta muu­ta­ma mi­ta­li ja tar­jo­ta nuo­ril­le ur­hei­li­joil­le unoh­tu­mat­to­mia ot­te­lui­ta ja elä­myk­siä. Ide­a­park

ki­sa­paik­ka­na luo hie­not puit­teet kil­pai­luil­le. Sini ko­ros­taa val­mis­tau­tu­mi­sen mer­ki­tys­tä ja us­koo, et­tä nuo­ri jouk­kue on val­mis koh­taa­maan SM-kil­pai­lu­jen haas­teet.

– Toi­vo­taan, et­tä saa­daan hy­vää me­nes­tys­tä ja pal­jon po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia kai­kil­le kil­pai­li­joil­le, Sini kom­men­toi.

Pavel Avedeniy näyttää kikkoja mattorandorissa Kirill Romanoville.

Pavel Avedeniy näyttää kikkoja mattorandorissa Kirill Romanoville.

Kippon

Ky­syt­tä­es­sä kil­pai­li­jat an­ta­vat vil­pit­tö­miä nä­ke­myk­siä mat­kas­taan SM-kil­pai­lui­hin. Jo­kai­nen ju­do­ka ker­too omis­ta ta­voit­teis­taan, val­mis­te­luis­taan ja koh­taa­mis­taan haas­teis­ta. Val­men­ta­jien, Pa­ve­lin ja Si­nin, tuki ko­ros­tuu, ja kil­pai­li­jat kiit­tä­vät jouk­ku­een yh­te­näi­syy­des­tä ja kan­nus­ta­vas­ta il­ma­pii­ris­tä.

Ide­a­park-shi­ai­hin osal­lis­tu­va Aa­mu Hil­tu­nen tii­vis­tää yh­teen lau­see­seen omat ja var­mas­ti myös mui­den kip­po­ni­lais­ten pää­mää­rä kil­pai­luis­ta sa­no­en:

– Mul­la on ta­voit­tee­na voit­taa.

Artem Klimov heittää Aamu Hiltusta lempoheitollaan tai-otoshilla.

Artem Klimov heittää Aamu Hiltusta lempoheitollaan tai-otoshilla.

Kippon

Yli 50-vuot­ta seu­dul­la toi­mi­van ju­do­seu­ran ur­hei­li­joi­den haas­tat­te­lut pal­jas­ta­van pa­la­van in­to­hi­mon ju­doa koh­taan. Jo­kai­nen ur­hei­li­ja on osoit­ta­nut si­tou­tu­mis­ta ja voi­maa, luo­den yh­des­sä vah­van ja in­nos­ta­van ju­do­yh­tei­sön, joka kan­nus­taa toi­si­aan koh­ti me­nes­tys­tä ja uu­sia haas­tei­ta. Vaik­ka mat­ka koh­ti SM-ki­so­ja on ol­lut täyn­nä haas­tei­ta, pie­niä louk­kaan­tu­mi­sia ja odo­tuk­sia, jo­kai­nen kil­pai­li­ja ja­kaa yh­tei­sen aja­tuk­sen: älä an­na pe­rik­si.

En­sim­mäis­tä ker­taa SM-kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­van Da­ria Kil­dee­va on yl­peä it­ses­tään ja seu­ra­lai­sis­taan pääs­tes­sään kil­pai­lui­hin. Hä­nen kan­nus­tuk­sen­sa seu­ra­ka­ve­reil­le on:

– Äl­kää vain luo­vut­ta­ko, ka­ve­rit. Kaik­ki jär­jes­tyy kyl­lä. Hä­vi­ät­kö sinä? Ei se mi­tään. Seu­raa­val­la ker­ral­la se on­nis­tuu. Tär­kein­tä on tree­na­ta ja us­koa it­seen­sä.

Da­ni­la Shu­ry­gin Kip­pon Ry:n työ­har­joit­te­li­ja

Lisää aiheesta

Kysely