JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.2.2024 8.36
Mielipiteet

MIELIPIDE: Aito läsnäolo lisää onnellisuutta

Pu­nai­sen Ris­tin 14.2.2024 jul­kai­se­man yk­si­näi­syys­ba­ro­met­rin mu­kaan nuor­ten yk­si­näi­syys on hä­lyt­tä­väl­lä ta­sol­la. Jopa noin puo­let 15-24 vuo­ti­ais­ta ba­ro­met­riin vas­tan­neis­ta ko­kee yk­si­näi­syyt­tä sään­nöl­li­ses­ti.

Ba­ro­met­rin tu­los on huo­les­tut­ta­va. Yk­si­näi­syys voi joh­tua so­si­aa­li­sen ver­kos­ton puut­tu­mi­ses­ta tai tun­tees­ta, et­tei kuu­lu mi­hin­kään ryh­mään. Pit­kään jat­ku­es­sa yk­si­näi­syys voi nos­taa ris­kiä sai­ras­tua myös psyyk­ki­siin sai­rauk­siin, ku­ten ma­sen­nuk­seen tai ah­dis­tu­nei­suus­häi­ri­öi­hin. Yk­si­näi­syy­den on tut­kit­tu ole­van yh­tey­des­sä myös fyy­si­siin sai­rauk­siin.

So­si­aa­li­nen me­dia on vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na vyö­ry­nyt lä­hes jo­kai­sen ih­mi­sen jo­ka­päi­väi­seen käyt­töön. So­si­aa­li­nen me­dia voi osal­taan li­sä­tä jouk­koon kuu­lu­mi­sen tun­net­ta, mut­ta lii­an usein pu­he­li­meen vil­kui­lun vuok­si ai­to läs­nä­o­lo vä­he­nee. Ol­laan fyy­si­ses­ti pai­kal­la, mut­ta ei hen­ki­ses­ti läs­nä. Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta?

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on tar­ve tul­la kuul­luk­si ja näh­dyk­si. Ky­sy­mys “mitä si­nul­le kuu­luu?” voi ol­la mo­nel­le ih­mi­sel­le päi­vän ko­ho­koh­ta. Ai­to kiin­nos­tus ja halu kuun­nel­la nou­se­vat kes­ki­öön. Jo pie­nil­lä ohi­me­ne­vil­lä sa­noil­la ja te­oil­la on mer­ki­tys­tä.

Kii­rei­nen elä­män­tyy­li on teh­nyt ih­mi­set en­tis­tä tar­kem­mik­si omas­ta va­paa-ajas­taan. Moni jär­jes­tö kär­sii pu­laa va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jöis­tä ja et­sii ak­tii­vi­ses­ti uu­sia hen­ki­löi­tä toi­mi­maan eri-ikäis­ten ih­mis­ten kans­sa. Usein kyse on muu­ta­mis­ta tun­neis­ta kuu­kau­si­ta­sol­la. Va­paa­eh­tois­työn avul­la voi li­sä­tä ai­to­ja koh­taa­mi­sia ar­jes­sa, jot­ka par­haim­mil­laan an­ta­vat on­nel­li­suut­ta mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Ak­tii­vi­sen kol­man­nen sek­to­rin li­säk­si mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ovat riit­tä­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut. Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on re­sur­soi­ta­va tar­peek­si ja kes­kus­te­lu­a­puun pi­täi­si pääs­tä ny­kyis­tä jou­he­vam­min. Eri­tyi­ses­ti nuor­ten koh­dal­la yk­si­näi­syy­teen on pys­tyt­tä­vä puut­tu­maan hy­vis­sä ajoin, en­nen kuin ti­lan­ne pit­kit­tyy.

Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­ta­nuo­ret vaa­tii laa­jan yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun avaa­mis­ta eri­tyi­ses­ti nuor­ten ko­ke­mas­ta yk­si­näi­syy­des­tä. Yk­si­näi­syy­den ko­ke­mi­nen on hen­ki­löl­le it­sel­leen ää­rim­mäi­sen ras­kas ko­ke­mus, joka voi pa­him­mil­laan joh­taa yh­teis­kun­nas­ta syr­jäy­ty­mi­seen. Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­ta­nuo­ret ha­lu­aa, et­tä jo­kai­nen nuo­ri voi­si tun­tea ole­van­sa mer­ki­tyk­sel­li­nen.

KRIS­TII­NA OI­NO­NEN

Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­ta­nuor­ten hal­li­tuk­sen jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely