JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.2.2024 7.00
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Uuden oppiminen ei kuulu vain nuoruuteen

Työ­ar­ki on eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta, sil­lä uu­sia tai­to­ja tar­vi­taan. Oh­jel­mis­tot päi­vit­ty­vät, uu­sia so­vel­luk­sia ote­taan käyt­töön ja täy­si­nop­pi­neek­si tus­kin ku­kaan roh­ke­aa it­se­ään ti­tu­lee­ra­ta.

Ai­kuis­kou­lu­tus­tut­ki­muk­sen mu­kaan ai­kuis­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui 47 pro­sent­tia 18–64-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta vuon­na 2022. Kes­ki­mää­räi­nen opin­to­päi­vien mää­rä hen­ki­löä koh­den oli rei­lut vii­si päi­vää vuo­des­sa eli tai­to­ja on täy­den­net­ty ly­hyin täs­mä­kou­lu­tuk­sin. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan eni­ten ai­kuis­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui­vat pit­kän poh­ja­kou­lu­tuk­sen omaa­vat, 35-54-vuo­ti­aat nai­set. Sa­mai­se­na vuon­na työl­li­syys­ra­has­to mak­soi ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea noin 30 000 ih­mi­sel­le. Opis­ke­lu kiin­nos­taa työ­i­käi­siä ja sil­le on tar­vet­ta.

Toi­mit­ta­jan työs­sä uu­den op­pi­mi­nen on kes­kei­nen osa työ­tä. Tie­toa seu­lo­taan lu­ki­jal­le mah­dol­li­sim­man ym­mär­ret­tä­väk­si, taus­to­ja tut­ki­taan täs­mäl­li­sen il­mai­sun ta­voit­ta­mi­sek­si ja fak­tan­tar­kas­tus muo­dos­tuu suo­ras­taan ru­tii­nik­si, sil­lä se on jour­na­lis­min pe­rus­ta.

Olen työs­ken­nel­lyt toi­mit­ta­ja­na liki 15 vuot­ta kah­des­sa eri pai­kal­lis­leh­des­sä ja vä­lil­lä yk­sit­täis­tä keik­kaa heit­tä­en useis­sa eri alo­jen leh­dis­sä. Liki jo­kai­se­na vuon­na on ol­lut tar­jol­la myös ly­hyi­tä kou­lu­tuk­sia esi­mer­kik­si va­lo­ku­vauk­ses­ta tai so­men käy­tös­tä. Työ on tut­tua ja edel­leen kieh­to­vaa, mut­ta ha­lu­an op­pia myös jo­tain uut­ta kir­joit­ta­mi­sen li­säk­si - ja täy­sin eri alal­ta. Opin­to­va­paa ja ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki mah­dol­lis­ta­vat am­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen työ­e­lä­män kes­kel­lä.

Kun vii­mek­si vie­tin opis­ke­li­ja­e­lä­mää, olin kak­si vuo­si­kym­men­tä nuo­rem­pi ja ai­kui­suu­den alus­sa. Nyt siir­ty­es­sä­ni opin­to­va­paal­le olen edel­leen ute­li­as tu­le­vai­suu­den suh­teen ku­ten nuo­re­na­kin, mut­ta elä­män­ko­ke­mus tuo eri­lais­ta otet­ta opis­ke­luun; tie­dän täs­mäl­li­ses­ti, mil­lai­sia asi­oi­ta ha­lu­an op­pia käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­sa ajas­sa.

Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki ai­o­taan lak­kaut­taa ku­lu­van vuo­den ke­sä­kuus­ta al­ka­en, ja tämä pää­tös vauh­dit­ta­nee mo­nen eri­tyi­ses­ti pi­dem­pi­ai­kais­ta opis­ke­lua suun­nit­te­le­van ai­kei­ta - näin kävi mi­nul­le­kin, et­tä oli tar­tut­ta­va tuu­mas­ta toi­meen ja ri­pe­äs­ti.

Ke­vät on hyvä ai­ka uu­dis­tu­mi­sel­le; maa­lis­kuun myö­tä jut­tu­kei­kat vaih­tu­vat lu­en­toi­hin ja uu­tis­ten kir­joit­ta­mi­nen kou­lu­teh­tä­viin. Noin 1,5 vuo­den pääs­tä tie­dän, vas­ta­si­ko opis­ke­lu sitä tie­to­tai­don tar­vet­ta, jota nyt alan hank­kia. Us­kon ai­na­kin sii­hen, et­tä unel­mia kan­nat­taa ai­na ta­voi­tel­la - sa­moin kuin op­pia uut­ta.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely