JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.2.2024 11.00
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hallitusohjelman maatalous­ta­voitteet saatava liikkeelle

Kes­tä­vä ja vas­tuul­li­nen ruo­ka­ket­ju tar­koit­taa, et­tä ket­jun on ol­ta­va ta­sa­pai­nos­sa sen jo­kai­ses­sa len­kis­sä. Sekä ku­lut­ta­jien, kau­pan, ym­pä­ris­tön ja tuot­ta­jien pi­tää sel­vi­tä ta­lou­del­li­ses­ti, muu­ten ket­ju ei toi­mi ja se kat­ke­aa. Täl­lä het­kel­lä olem­me ti­lan­tees­sa, jos­sa ket­jun al­ku­pääs­sä ole­vil­la tuot­ta­jil­la ei ole va­raa tuot­taa ruo­kaa sil­lä hin­nal­la, mil­lä ku­lut­ta­jil­la oli­si va­raa os­taa sitä. Ruo­ka­ket­ju-hank­keen tut­ki­muk­sen mu­kaan 72 % ku­lut­ta­jis­ta il­moit­taa jo nyt, et­tä ruo­an hin­ta on tär­kein va­lin­tak­ri­tee­ri os­to­pää­tös­tä teh­tä­es­sä ja hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat ruo­an ALV:n nos­tos­ta hei­ken­täi­si­vät ko­ti­mai­sen ruo­an ase­maa en­ti­ses­tään.

Tuot­ta­ja­hin­nat ovat kään­ty­neet las­kuun ja tuo­tan­to­suun­nas­ta riip­pu­en tie­toa hin­na­na­len­nuk­sis­ta on tul­lut jopa vii­koit­tain. Tuo­tan­to­pa­nos­ten hin­nat ovat sen si­jaan edel­leen kor­ke­al­la ja ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön. Sa­maan ai­kaan kun tuot­ta­jat kamp­pai­le­vat kan­nat­ta­vuu­den kans­sa ja ku­lut­ta­jat miet­ti­vät mitä heil­lä on va­raa os­taa, ruo­ka­ket­jun kes­kel­lä ole­va kaup­pa il­moit­taa voi­tois­taan ja uu­sis­ta in­ves­toin­neis­ta. Jo­kai­nen ym­mär­tää, et­tä ruo­ka­ket­ju ei ole ta­sa­pai­nos­sa ja näin ei voi­da jat­kaa yh­tään pi­dem­mäl­le.

Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on ta­voit­tee­na, et­tä al­ku­tuot­ta­jan ase­ma ja koko elin­tar­vi­ke­ket­jun ta­sa­pai­no ke­hit­ty­vät ny­kyis­tä oi­keu­den­mu­kai­sem­paan suun­taan. Yh­te­nä kes­kei­se­nä toi­me­na on elin­tar­vi­ke­mark­ki­na-, kil­pai­lu- ja han­kin­ta­lain tar­kas­te­lu ja muut­ta­mi­nen nii­den toi­mi­vuu­den ja al­ku­tuo­tan­non ase­man pa­ran­ta­mi­sek­si. Hal­li­tuk­sen ku­her­rus­kuu­kau­si on lop­pu­nut ai­kaa sit­ten ja nyt tar­vi­taan toi­mia näi­den ta­voit­tei­den ja myös mui­den hal­li­tu­soh­jel­man kir­jaus­ten muut­ta­mi­sek­si konk­re­ti­ak­si. Jos ruo­an­tuo­tan­non kan­nat­ta­vuut­ta ei saa­da nou­suun, se nä­kyy suo­raan mm. su­ku­pol­ven­vaih­dos­ten vä­hyy­te­nä ja ti­lo­jen lo­pe­tus­tah­dis­sa. Näil­lä asi­oil­la on suu­ri vai­ku­tus myös alan si­dos­ryh­mien työl­lis­ty­mi­seen ja maan huol­to­var­muu­teen.

SAN­NA HÄ­MÄ­LÄI­NEN pj, MTK Ete­lä-Savo

JU­HA­NA JAL­KA­NEN pj, MTK Kes­ki-Suo­mi

KAL­LE MYL­LY­NEN pj, MTK Poh­jois-Kar­ja­la

PERT­TU SIR­VIÖ pj, MTK Poh­jois-Savo

Lisää aiheesta

Kysely