JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.2.2024 10.57
Mielipiteet

MIELIPIDE: Paljonko valinnanvapaus maksaa?

Suo­men pre­si­den­tin­vaa­lit päät­tyi­vät viik­ko sit­ten. Nii­tä oli erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Kat­soin mo­nia eri­lai­sia oh­jel­mia, joi­hin eh­dok­kaat osal­lis­tui­vat. Luin ää­nes­tä­jien muis­tiin­pa­no­ja ja mie­li­pi­tei­tä. Se oli jän­nit­tä­vää! Li­säk­si toi­sen kier­rok­sen alus­sa juo­nit­te­lu sai erit­täin dra­maat­ti­sen luon­teen.

Mut­ta juu­ri tämä ää­nes­tä­jien va­lin­ta mie­les­tä­ni osoit­ti maan asuk­kai­den sel­lais­ta si­säis­tä va­paut­ta, jos­ta vah­va naa­pu­ri ei voi­nut edes haa­veil­la. Va­li­tet­ta­vas­ti.

Kak­si toi­sis­taan niin eri­lais­ta eh­do­kas­ta löy­si it­sen­sä lop­pu­kil­pai­lun alus­sa. Mut­ta juu­ri tämä ero an­taa meil­le mah­dol­li­suu­den näh­dä, mikä on tar­kal­leen tär­ke­ää va­lit­ta­es­sa hen­ki­löä, jos­ta tu­lee pre­si­dent­ti. Vain am­mat­ti­tai­to, asen­ne ih­mi­siin, luot­ta­mus ja vi­sio ties­tä. Ja täs­sä mie­les­sä mo­lem­mat eh­dok­kaat ovat suun­nil­leen sa­ma­nar­voi­sia. Mo­net ys­tä­vä­ni ää­nes­ti­vät Haa­vis­toa ja ovat jär­kyt­ty­nei­tä sii­tä, et­tä hän ei voit­ta­nut. Mut­ta toi­saal­ta, hä­vi­si­kö hän? Lop­pu­jen lo­puk­si hä­nel­lä on mel­kein sama tuki kuin Stub­bil­la!

Sa­dan va­paus­vuo­den ai­ka­na suo­ma­lai­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta on tul­lut to­del­la vas­tuul­li­nen ja roh­kea. Ja mikä tär­kein­tä, se opet­ti kan­sa­lai­si­aan koh­te­le­maan it­se­ään kun­ni­oit­ta­vas­ti ja ar­vos­ta­maan ään­tään ää­nes­tä­ji­nä. Ja si­ten vai­kut­taa kaik­keen. Tämä on ihail­ta­vaa. Se an­taa myös toi­voa, et­tä kaik­ki on mah­dol­lis­ta naa­pu­ri­maas­sa. Eh­kä sa­dan vuo­den pääs­tä?

Vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat Ve­nä­jäl­lä ai­heut­ta­vat epä­toi­voa ja kat­ke­ruut­ta. Ja he osoit­ta­vat jäl­leen ker­ran, et­tä kaik­ki riip­puu ih­mis­ten va­lin­nois­ta, jot­ka mää­rit­tä­vät, mikä on hy­vää ja mikä on huo­noa maal­le. Tämä on va­pau­den hin­ta.

NA­TA­LIA KUD­RI­AS­HO­VA, psy­ko­lo­gi, Ri­ve­ri­an opis­ke­li­ja.

Lisää aiheesta

Kysely