JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Terhi Ilosaari eli Endorfiininmetsästäjä innostaa ihmisiä tarinoiden kautta luontoelämysten pariin. Kuva: Terhi Ilosaari

Terhi Ilosaari eli Endorfiininmetsästäjä innostaa ihmisiä tarinoiden kautta luontoelämysten pariin. Kuva: Terhi Ilosaari

5.8.2020 9.32
Urheilu

Endorfii­nin­met­sästäjä paljastaa kiteeläisen luonnon aarteita

Roo­sa Sal­li­nen

Ki­teen luon­non po­ten­ti­aa­lia tuo­daan tänä ke­sä­nä ja syk­sy­nä esil­le ret­kei­lyb­log­gaa­ja Ter­hi Ilo­saa­ren eli En­dor­fii­nin­met­säs­tä­jän ta­ri­noi­den kaut­ta.

IN­NOS­TUS luon­toa koh­taan al­koi Ilo­saa­rel­la jo lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa, kun hän sa­moi­li Kirk­ko­num­men maas­tois­sa.

– Ju­ni­o­ri­vuo­det pyö­rin kom­pas­sin ja kar­tan kans­sa met­säs­sä.

Vaik­ka Ilo­saa­ri on asu­nut koko ikän­sä Ete­lä-Suo­mes­sa, on luon­to ol­lut sil­ti vah­vas­ti läs­nä ko­ko­a­jan. Tänä vuon­na Ilo­saa­ri päät­ti, et­tä hän ha­lu­aa pääs­tä pe­rus­teel­li­ses­ti ko­ke­maan Poh­jois-Kar­ja­lan luon­non.

– Muu­tin Ilo­mant­siin vuok­ra­mök­kiin hel­mi­kuus­sa. Oli niin kova hin­ku pääs­tä tut­ki­maan Poh­jois-Kar­ja­lan luon­toa, et­tä se oli yk­si syy, mik­si muu­tin tän­ne.

ME­REN­RAN­NAN lä­hei­syy­des­sä asu­nut Ilo­saa­ri ker­too, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan erä­maa-alu­eet ja suot ovat hil­jal­leen al­ka­neet tun­tua omil­ta. Ilo­saa­ri kan­nus­taa­kin ete­lä­suo­ma­lai­sia laa­jen­ta­maan omaa ret­kei­ly­ään Poh­jois-Kar­ja­las­sa myös Ko­lin upei­den vaa­ra­mai­se­mien ul­ko­puo­lel­le.

– Sii­tä nau­tin, et­tä tääl­lä on erä­maa­ta ja hil­jai­suut­ta.

IN­TO­HI­MO­NA Ilo­saa­rel­la on ta­ri­noi­den ker­to­mi­nen. Tämä on yk­si syis­tä, mikä sai Ilo­saa­ren kir­joit­ta­maan blo­gia.

– Tyk­kään in­nos­taa toi­sia ver­kon vä­li­tyk­sel­lä luon­to­e­lä­mys­ten pa­riin.

– Usein mi­nul­ta ky­sy­tään, opas­tan­ko ret­kei­li­jöi­tä. Si­tä­kin teen har­vak­sel­taan, mut­ta us­kon, et­tä ta­ri­noi­mal­la ver­kos­sa lii­ku­tan enem­män ih­mi­siä kuin yk­sit­täi­siä met­sään ta­lut­ta­en.

Ret­kei­lys­sä ja ret­kis­sä Ilo­saar­ta kiin­nos­taa jat­ku­va uu­den op­pi­mi­nen ja uu­sien asi­oi­den ko­ke­mi­nen.

– Kos­kaan ei tie­dä, mitä luon­nos­sa liik­ku­es­sa ta­pah­tuu. Maas­to, reit­ti tai luon­to­lii­kun­ta­la­ji, joka voi al­kuun tun­tua tyl­säl­tä, voi­kin pa­rem­min avau­tu­es­saan tar­jo­ta yl­lät­tä­viä ker­rok­sia.

ILO­SAA­RI te­kee enem­män päi­vä­ret­kiä ja yh­den yön ret­kiä kuin pit­kiä va­el­luk­sia.

– Mie­luum­min käyn koko ajan luon­nos­sa, kuin haa­vei­lee vuo­den yh­des­tä pi­dem­mäs­tä erä­maa reis­sus­ta.

Kaik­ki luon­nos­sa liik­ku­mi­sen ja ko­ke­mi­sen muo­dot ovat blog­gaa­jal­le kiin­nos­ta­via, mut­ta yk­si laji nou­see sil­ti ylit­se mui­den.

– Jos pi­täi­si yk­si va­li­ta, mikä vie sy­dä­men ja saa kaik­ki ai­ka­tau­lut heit­tä­mään hä­rän­pyl­lyä, niin se on ret­ki­luis­te­lu. Jos jos­tain löy­tyy hy­vää jää­tä, niin se on me­noa.

KI­TEEN luon­to­koh­tei­den tun­net­ta­vuu­den li­sää­mi­seen täh­tää­väs­sä pro­jek­tis­sa Ilo­saa­ri pää­see ko­kei­le­maan alu­eel­la niin me­lo­mis­ta, pol­ku­juok­se­mis­ta kuin päi­vä­ret­kei­ly­ä­kin.

– Toi­von myös, et­tä saan syk­sym­mäl­lä lin­tu­bon­gaus­ret­kel­le jon­kun lin­tu­tie­tä­jän mu­kaan, et­tä pää­sen op­pi­maan uut­ta.

Jouk­koon mah­tuu myös ret­kei­li­jäl­le vä­hän eri­koi­sem­pi luon­to­e­lä­mys. He­vo­set ovat Ilo­saa­rel­le vie­raam­pia, ja sik­si hän odot­taa­kin jän­ni­tyk­sel­lä vie­rai­lua He­po­vaa­ral­le ja luon­to­ret­keä rat­sas­ta­en.

EN­NEN yh­teis­työ­ku­vi­o­ta Ki­tee oli Ilo­saa­rel­le su­ku­loin­ti­paik­ka.

– Oon tosi in­nois­sa­ni, et­tä tämä pro­jek­ti pot­kii tu­tus­tu­maan alu­ee­seen uu­del­la ta­val­la. Ki­tee saa ihan uu­den ulot­tu­vuu­den.

Ilo­saa­ri on teh­nyt pal­jon yh­teis­työ­tä muun mu­as­sa Ret­ki­paik­ka.fi -si­vus­ton kans­sa. Ki­teen kans­sa to­teu­tet­tu yh­teis­työ on kui­ten­kin Ilo­saa­rel­le suu­rin oman blo­gin tä­hä­nas­ti­sis­ta yh­teis­töis­tä.

– Tää on mun blo­gil­le iso ja ai­nut­laa­tui­nen yh­teis­työ.

Yh­teen­sä Ilo­saa­ri te­kee Ki­tees­tä kym­me­nen kir­joi­tus­ta.

KI­TEE­LÄI­SIÄ Ilo­saa­ri ke­hot­taa ole­maan yl­pei­tä oman alu­een­sa luon­nos­ta ja sen tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Hän nä­kee, et­tä paik­ka on po­ten­ti­aa­li­nen koh­de mat­kus­taa var­ta vas­ten, ei­kä vain py­säh­dyk­sek­si ohi­kul­ku­mat­kal­la.

– Kan­nus­tan pai­kal­li­sia ret­kei­le­mään oman kau­pun­gin koh­teis­sa yl­pe­ä­nä.

Lisää aiheesta

Kysely