JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.2.2024 8.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Miksi me raivoamme?

"So­me­rai­vo re­pe­si Suo­men vii­su­va­lin­nas­ta" ot­si­koi Il­ta­leh­ti UMK:n jäl­keen. "Tämä kuva rä­jäyt­ti la­tu­rai­von" Il­ta-Sa­no­mat ker­toi vii­me mar­ras­kuus­sa. "Rat­ti­rai­vo on merk­ki em­pa­ti­an puut­tees­ta" pal­jas­ti Yle vas­ti­kään.

Dou­de­cim Ter­veys­kir­jas­ton mu­kaan ai­kui­sen ih­mi­sen rai­vo­koh­taus­ten taus­tal­la voi ol­la ag­g­res­sii­vi­nen pe­rus­luon­ne, päih­de­on­gel­ma, ai­vo­vam­ma, per­soo­nal­li­suus­häi­riö tai muu psy­ki­at­ri­nen sai­raus. Rai­vo­koh­taus­ten ar­vel­laan liit­ty­vän ag­g­res­sii­vi­suut­ta ja im­pul­sii­vi­suut­ta sää­te­le­vien kes­kus­her­mos­ton osien häi­ri­öi­hin.

It­se­hoi­dok­si suo­si­tel­laan vält­tä­mään päih­tei­tä ja rai­vo­koh­tauk­sia ai­heut­ta­via ti­lan­tei­ta. Ot­si­koi­den hen­ki­löi­den osal­ta siis so­si­aa­lis­ta me­di­aa, hiih­to­la­tu­ja ja au­toi­lua.

Mis­tä se ker­too, et­tä vii­su­va­lin­ta tai lii­an hi­taas­ti aja­va au­to ai­heut­taa rai­vo­koh­tauk­sen? Mik­si jär­ke­vä ih­mi­nen tök­kii hiih­to­sau­val­la tois­ta hiih­tä­jää la­dul­la tai kir­joit­taa so­si­aa­li­seen me­di­aan mitä mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sim­pia sol­vauk­sia vie­rail­le ih­mi­sil­le?

Tä­nään Koti-Kar­ja­las­sa on tee­ma­na per­he­ar­ki, jota mo­nen elä­mä pää­a­si­as­sa on. Per­he­ar­jes­sa lap­set ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, ja las­ten kaut­ta ai­kui­set voi­vat ar­vi­oi­da myös omaa käy­tös­tään. Pei­lin ta­voin lap­set il­men­tä­vät ai­kuis­ten an­ta­maa mal­lia hy­väs­sä ja pa­has­sa.

Las­ten ja nuor­ten li­sään­ty­nees­tä psyyk­ki­ses­tä oi­rei­lus­ta on nous­sut ot­si­koi­hin mon­ta huo­le­nai­het­ta. Syi­nä on tuo­tu esil­le mm. ko­ro­naa, so­taa ja maa­il­man epä­va­kaa­ta ti­lan­net­ta.

Sa­maan ai­kaan ää­rim­mäi­nen tun­neil­mai­su on ot­ta­nut val­lan ai­kuis­ten kom­mu­ni­koin­nis­sa. Pu­hei­siin on vah­vas­ti nous­sut viha. Vii­me viik­koi­na on vi­hat­tu tal­vea, vi­hat­tu pak­kas­ta, vi­hat­tu lun­ta tai vä­hin­tään vi­hat­tu tal­vi­au­toi­lua. Vi­hat­tu yli­pää­tään.

Ter­veys­kir­jas­to ker­too, et­tä rai­von­puus­kien taus­tal­la voi ol­la kä­sit­te­le­mät­tö­miä trau­maat­ti­sia ko­ke­muk­sia tai tun­tei­ta. On eh­kä hel­pom­paa suol­taa tun­teet ulos vi­hai­si­na sa­noi­na mui­ta koh­taan kuin kä­si­tel­lä omia vi­han tun­tei­taan, joi­ta voi hil­lo­ta vuo­sien ajan. Mut­ta on vain ajan ky­sy­mys, kun vuo­si­ker­ta­hil­lot kuo­hah­ta­vat ja viha pur­su­aa yli äy­räi­den.

Las­ten tun­ne­kas­va­tuk­seen kiin­ni­te­tään ny­kyi­sin pal­jon huo­mi­o­ta jo var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Tun­ne­tai­to­jen har­joit­te­luun kan­nus­te­taan myös ko­to­na it­se­ha­vain­noin­nin ja ref­lek­toin­nin avul­la. Lap­sia ei kan­nus­te­ta tu­kah­dut­ta­maan tun­tei­taan, mut­ta nii­tä ope­tel­laan sää­te­le­mään. Yk­si voi­mak­kaim­min sää­te­lyä kai­paa­vis­ta tun­teis­ta on viha, mut­ta sen­kin sää­te­lyä voi op­pia har­joit­te­le­mal­la.

Jos lap­set op­pi­vat, voi­vat ai­kui­set­kin op­pia. Oma kur­juus kun ei hä­viä mui­den oloa kur­jis­ta­mal­la.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely