JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.2.2024 13.00
Mielipiteet

MIELIPIDE: Sosiaaliturvan leikkaukset heikentävät lasten ja perheiden hyvinvointia

Hal­li­tus on pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la val­mis­tel­lut usei­ta esi­tyk­siä so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta, jot­ka hei­ken­tä­vät eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vien lap­si­per­hei­den toi­meen­tu­loa ja hy­vin­voin­tia. Leik­kauk­sia esi­te­tään muun mu­as­sa asu­mis­tu­keen, työt­tö­myys­tur­vaan ja toi­meen­tu­lo­tu­keen. Li­säk­si use­an etuu­den in­dek­si­ko­ro­tuk­set ai­o­taan jää­dyt­tää vuo­sik­si 2024–2027. Leik­kauk­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti pie­ni­tu­loi­siin lap­si­per­hei­siin, joil­la jo muu­toin­kin on ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­vaa. Leik­kauk­set myös li­sää­vät per­hei­den toi­meen­tu­lo­tu­en tar­vet­ta var­sin­kin nyt, kun elin­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na eni­ten sit­ten 1980-lu­vun al­ku­vuo­sien.

So­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia pe­rus­tel­laan jul­ki­sen ta­lou­den sääs­töil­lä. Sääs­töt ovat kui­ten­kin var­sin ly­hyt­nä­köi­siä, sil­lä esi­tyk­sis­sä ei huo­mi­oi­da, et­tä li­sään­ty­vät lap­si­per­hei­den toi­meen­tu­lo­vai­keu­det voi­vat hei­jas­tua pit­kä­ai­kai­ses­ti las­ten elä­mään ja hy­vin­voin­tiin. Tut­ki­mus­ten mu­kaan per­heen ta­lou­del­li­set han­ka­luu­det nä­ky­vät myö­hem­min las­ten ja nuor­ten elä­mäs­sä esi­mer­kik­si hoi­toa vaa­ti­vi­na mie­len­ter­vey­den on­gel­mi­na, ris­ki­nä jou­tua kiu­sa­tuk­si, yk­si­näi­syy­te­nä, hei­kom­pi­na kou­lu­ar­vo­sa­noi­na sekä ly­hy­em­pä­nä kou­lu­tus­pol­ku­na. Kaa­vail­tu­jen sääs­tö­jen vai­ku­tuk­set li­sää­vät pai­net­ta jul­ki­sen ta­lou­den kas­vuun.

Vaik­ka Suo­mi on tä­hän saak­ka tun­net­tu hy­vin­voin­ti­val­ti­o­na ja so­si­aa­li­tur­van mal­li­maa­na, lap­si­per­he­köy­hyys on edel­leen huo­mat­ta­va haas­te eri­tyi­ses­ti Itä- ja Kes­ki-Suo­men alu­eil­la. Yk­si mer­kit­tä­vä syy lap­si­per­he­köy­hyy­teen näil­lä alu­eil­la on alu­ei­den ta­lou­del­li­sen ra­ken­teen muu­tos. Mo­net pe­rin­tei­set te­ol­li­suu­de­na­lat, ku­ten met­sä- ja pa­pe­ri­te­ol­li­suus, ovat ko­ke­neet mer­kit­tä­viä ra­ken­ne­muu­tok­sia, mikä on joh­ta­nut työ­paik­ko­jen vä­he­ne­mi­seen alu­eel­la ja ta­lou­del­li­sen epä­var­muu­den li­sään­ty­mi­seen mo­nis­sa per­heis­sä. Li­säk­si per­hei­den ta­lou­del­lis­ta nou­sua vai­keut­ta­vat esi­mer­kik­si suu­ria kas­vu­kes­kuk­sia vä­häi­sem­mät mah­dol­li­suu­det kor­ke­a­kou­lu­tuk­seen ja am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen.

So­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia pe­rus­tel­laan myös työ­hön kan­nus­ta­mi­sel­la. Las­ten van­hem­pien työl­li­syy­sas­te on Suo­mes­sa kor­ke­am­pi kuin lap­set­to­mien ai­kuis­ten. To­teu­tu­es­saan mo­net leik­kauk­set koh­dis­tu­vat lap­si­per­hei­siin, joil­la ei ole tar­vet­ta työ­hön kan­nus­ta­mi­seen. On syy­tä myös huo­mi­oi­da, et­tei työ­voi­ma ja sen ky­syn­tä koh­taa kai­kis­sa osis­sa maa­ta. Työt­tö­myy­den ja epä­var­mo­jen työ­suh­tei­den li­sään­ty­mi­nen on mer­kit­tä­vä syy lap­si­per­he­köy­hyy­den taus­tal­la. Eri­tyi­ses­ti se vai­kut­taa nuo­riin per­hei­siin. Mo­net van­hem­mat jou­tu­vat työs­ken­te­le­mään osa-ai­kai­sis­sa ja ma­ta­la­palk­kai­sis­sa töis­sä, mikä vai­keut­taa per­hei­den toi­meen­tu­loa ja saat­taa joh­taa köy­hyy­teen. Jat­ku­va pät­kä- ja osa-ai­ka­työn epä­var­muus vai­kut­taa van­hem­pien hy­vin­voin­tiin ja stres­si­ta­soi­hin, mikä puo­les­taan voi hei­jas­tua las­ten hy­vin­voin­tiin ja ke­hi­tyk­seen. Niin ikään asu­mi­sen kus­tan­nus­ten nou­su li­sää eri­tyi­ses­ti pie­ni­tu­lois­ten lap­si­per­hei­den pai­nei­ta. Asu­mis­tu­keen esi­tet­tä­vät leik­kauk­set koh­dis­tu­vat juu­ri näi­hin haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­viin per­hei­siin, ku­ten myös in­dek­si­ko­ro­tus­ten jää­dyt­tä­mi­nen.

Hy­vää lap­si- ja per­he­po­li­tiik­kaa ei voi­da to­teut­taa niin, et­tä yk­sit­täi­set lain­sää­dän­nön uu­dis­tuk­set to­teu­te­taan ir­ral­li­se­na toi­sis­taan ja il­man huo­lel­lis­ta lap­si- ja per­he­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia. Hal­li­tus on myös oh­jel­mas­saan si­tou­tu­nut edis­tä­mään lap­si­per­he­myön­teis­tä po­li­tiik­kaa ja kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta lap­si- ja per­he­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tiin. On­kin vält­tä­mä­tön­tä, et­tä suun­ni­tel­tu­jen so­si­aa­li­tur­va­leik­kaus­ten yh­teis­vai­ku­tuk­set las­ten ja per­hei­den hy­vin­voin­tiin ar­vi­oi­daan ja sen pe­rus­tel­la teh­dään tar­vit­ta­vat kor­jauk­set. YK:n lap­sen oi­keuk­sien ko­mi­tea on ke­sä­kuus­sa suo­si­tel­lut, et­tä Suo­mi vält­tää so­si­aa­li­tur­va­e­tuuk­sien leik­kauk­sia, jot­ka vai­kut­ta­vat köy­hyy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen vaa­ras­sa ole­viin lap­siin.

Lap­si­per­he­köy­hyy­den lie­ven­tä­mi­sek­si ja lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si Itä- ja Kes­ki-Suo­mes­sa tar­vi­taan laa­ja-alai­sia työl­li­syyt­tä edis­tä­viä, kou­lu­tuk­sen ja am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen saa­ta­vuut­ta pa­ran­ta­via, lap­si­per­heil­le suun­nat­tua ta­lou­del­lis­ta tu­kea ja pal­ve­lui­ta vah­vis­ta­via sekä asu­mi­sen hin­taa koh­tuul­lis­ta­via vaih­to­eh­to­ja. Kaa­vail­lut leik­kauk­set ei­vät edis­tä lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­tia ei­vät­kä vä­hen­nä lap­si­per­he­köy­hyyt­tä, päin­vas­toin. Li­säk­si tar­vi­taan so­si­aa­li­sen syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syä ja per­hei­den tu­ke­mis­ta mo­ni­puo­li­ses­ti pal­ve­luil­la, jot­ka aut­ta­vat hei­tä sel­viy­ty­mään haas­ta­vas­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ja edis­tä­vät las­ten hy­vin­voin­tia ja ke­hi­tys­tä. Val­ta­kun­nal­li­nen ja alu­eel­li­nen ta­lou­del­li­nen tuki esi­mer­kik­si jär­jes­töil­le, jot­ka edis­tä­vät lap­si­per­hei­den hy­vin­voin­tia, on tur­vat­ta­va, jot­ta jär­jes­töt pys­ty­vät jat­ka­maan ar­vo­kas­ta työ­tään las­ten, nuor­ten ja van­hem­pien ma­ta­lan kyn­nyk­sen hy­vin­voin­tia li­sää­vä­nä tu­ke­na.

Meil­lä ei ole in­hi­mil­li­ses­ti ei­kä ta­lou­del­li­ses­ti va­raa li­sä­tä lap­si­per­he­köy­hyyt­tä. On muis­tet­ta­va, et­tä hy­vin­voin­nin pe­rus­ta ra­ken­tuu lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa. Las­ten ja nuor­ten kas­vu­e­del­ly­tyk­siin pa­nos­ta­mi­nen on vai­kut­ta­vin­ta hy­vin­voin­ti­po­li­tiik­kaa.

PÄI­VI TUR­KIA

toi­min­nan­joh­ta­ja

MLL:n Jär­vi-Suo­men pii­ri

Lisää aiheesta

Kysely