JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.2.2024 9.10
Mielipiteet

MIELIPIDE: Värtsilän pitäjäyhdistys ja Tohmajärven kunta

Het­ken jou­tui asi­oi­hin taas pe­reh­ty­mään, kun lu­es­ke­lin kun­nan­hal­li­tuk­sen tam­mi­kuis­ta pää­tös­tä liit­ty­en Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen vel­koi­hin.

Pi­tä­jäyh­dis­tys­hän on ajau­tu­nut mak­su­vai­keuk­siin koh­tuut­to­mien vuok­ra­kus­tan­nus­ten­sa an­si­os­ta, jot­ka siis ai­heu­tui­vat Värt­si­län en­ti­sen kou­lu­ti­lan vuok­ra­me­nois­ta. Tämä tila oli yh­dis­tyk­sel­lä vuok­ral­la vii­me syk­syyn saak­ka, nyt tila on myy­ty. Vuok­raa­han yh­dis­tyk­sen ei kos­kaan oli­si pi­tä­nyt mak­saa kun­nal­le yh­dis­tyk­sen toi­min­nan an­si­os­ta. Ky­läyh­dis­tys­hän työl­lis­ti pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä, joi­den työl­lis­tä­mi­nen on ol­lut kun­nal­le var­si­nai­nen ra­ha­sam­po, Kela-sak­ko­jen vä­he­ne­mi­sen an­si­os­ta. Vii­mei­sen nel­jän vuo­den ajal­ta, jol­loin vuok­ra­räs­tit­kin ovat syn­ty­neet, ky­läyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on ol­lut noin 300 000 eu­roa kun­nal­le plus-merk­kis­tä toi­min­taa, ja nyt syn­ty­nei­den 25 000 eu­ron vuok­ra­räs­tien ta­kia yh­dis­tys ha­e­taan kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä kon­kurs­siin.

En tie­dä pää­tök­sen taus­to­ja, mut­ta Mat­ti Kuit­ti­nen esit­ti tuos­sa hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa neu­vot­te­lu­tien käyt­töä Tom­mi Pe­so­sen kan­nat­ta­ma­na. Ja tämä oli­si ol­lut oi­kea tie kul­kea, mut­ta kun­nan­hal­li­tuk­sen muut jä­se­net päät­ti­vät toi­sin, ja ky­läyh­dis­tys on nyt tien­sä pääs­sä. Omas­ta mie­les­tä kaik­kien räs­tien an­teek­si­an­to, akor­di, oli­si ol­lut oi­kea toi­min­ta­tie. Se on ole­mas­sa juu­ri täl­lai­sia ta­pauk­sia var­ten. Ei­kä sil­lä oli­si ta­kuul­la lou­kat­tu min­kään muun yh­dis­tyk­sen oi­keuk­sia pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen eri­tyis­laa­tui­sen toi­min­nan an­si­os­ta.

Häm­mäs­te­len eri­tyi­ses­ti pien­ten ih­mis­ten puo­lel­la ole­vien kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­sen­ten, siis de­ma­rei­den toi­min­taa. He ha­lu­si­vat ky­läyh­dis­tyk­sen ve­lat pe­rin­tään. Ky­läyh­dis­tys työl­lis­tää pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä, joi­den pe­rus­työ­tä on ky­län vä­hä­va­rais­ten van­hus­ten ys­tä­vä­toi­min­ta, lii­te­rei­den täyt­tö, lu­men­pu­do­tus ja nur­mi­kon leik­kuu. Ne päi­vit­täi­set as­ka­reet, joi­ta moni edel­leen ko­to­naan asu­va värt­si­lä­läi­nen ei enää it­se ky­ke­ne te­ke­mään, mut­ta näi­den työl­lis­tet­ty­jen an­si­os­ta heil­lä on mah­dol­li­suus vie­lä ol­la ko­to­naan, ei­kä kal­liis­sa hoi­vas­sa kun­ta­kes­kuk­sen pal­ve­lu­ta­lois­sa.

Mik­si kun­nan­hal­li­tuk­sel­la on niin kova vim­ma tap­paa Värt­si­lää?

Työl­lis­tä­mis­toi­min­ta tu­lee ku­lu­van vuo­den ai­ka­na yhä suu­rem­mak­si osak­si kun­nan vas­tui­ta. Sank­ti­o­mak­sut­kin tu­le­vat nou­se­maan. Mi­ten kun­ta on suun­ni­tel­lut jär­jes­tä­vän­sä tä­män työl­lis­tä­mis­toi­min­nan, jos nämä alan asi­an­tun­ti­ja­ta­hot, ku­ten Pi­tä­jäyh­dis­tys, aje­taan alas? Eri yh­dis­tyk­set ovat sääs­tä­neet jo mil­joo­nia kun­nan kas­sas­ta työl­lis­tä­mäl­lä, ja näin hei­dät pal­ki­taan uu­ras­tuk­ses­taan. Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus, Kuit­tis­ta ja Pe­sos­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta: si­vis­tys­tä on asi­oi­den laa­ja ym­mär­tä­mi­nen. Teil­le soi­si tätä hie­noa omi­nai­suut­ta pää­tök­sen­te­koon.

MIKA PII­ROI­NEN

Ko­koo­mus

Värt­si­lä

Lisää aiheesta

Kysely