JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.2.2024 13.20
Mielipiteet

MIELIPIDE: Koulun lakkauttaminen on paikallisen elinvoiman uhraus

Olem­me saa­neet lu­kea me­di­as­ta, mi­ten eri kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa on löy­det­tä­vä sääs­tö­koh­tei­ta hu­pe­ne­viin ve­ro­tu­loi­hin. Nyt tun­tuu, et­tä näi­tä sääs­tö­koh­tei­ta on läh­det­ty ha­ke­maan ihan vää­räs­tä pääs­tä; lap­sis­ta ja lap­si­per­hei­den elä­mäs­tä.

Pää­tös lak­kaut­taa kou­lu he­rät­tää usei­ta ky­sy­myk­siä pai­kal­li­sen elin­voi­man tu­le­vai­suu­des­ta. Kou­lut ei­vät ole vain op­pi­lai­tok­sia, vaan ne toi­mi­vat kes­kei­se­nä osa­na yh­tei­söä, vai­kut­ta­en asuk­kai­den hy­vin­voin­nin li­säk­si alu­een ve­to­voi­mai­suu­teen ja ta­lou­del­li­seen ke­hi­tyk­seen.

Kou­lu­jen sul­ke­mi­nen vai­kut­taa suo­raan asuk­kai­den ar­keen ja elä­män­laa­tuun. Jos kou­lu siir­tyy kau­em­mak­si, jou­tu­vat op­pi­laat mat­kus­ta­maan pi­dem­piä mat­ko­ja, mikä vä­hen­tää nuo­ren har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen vai­kut­taa myös alu­een hou­kut­te­le­vuu­teen asuin­paik­ka­na. Hy­vin toi­mi­va kou­lu­jär­jes­tel­mä on usein mer­kit­tä­vä te­ki­jä, kun per­heet har­kit­se­vat muut­toa uu­del­le alu­eel­le. Kou­lu an­taa kas­vot kun­nal­le ja vai­kut­taa sen ima­goon. Lak­kaut­ta­mis­pää­tös voi hei­ken­tää kun­nan mai­net­ta ja vai­keut­taa uu­sien asuk­kai­den hou­kut­te­le­mis­ta.

Yh­te­nä oleel­li­se­na asi­a­na on, et­tä kiin­teis­tö­jen ar­vot las­ke­vat, kos­ka kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen luo epä­var­muut­ta tu­le­vai­suu­des­ta. Myös­kään yri­tyk­set ei­vät tee in­ves­toin­ti­pää­tök­siä alu­eel­le, kos­ka toi­mi­vaa kou­lu­ver­kos­toa ei ole tar­jol­la.

Kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta har­ki­tes­sa on vält­tä­mä­tön­tä ar­vi­oi­da näi­tä vai­ku­tuk­sia huo­lel­li­ses­ti. Vaik­ka pää­tös voi tuo­da ly­hy­tai­kais­ta sääs­töä, on pi­dem­män ai­ka­vä­lin seu­rauk­sia pun­nit­ta­va tar­kas­ti. Kou­lut ovat in­ves­toin­ti pai­kal­li­seen elin­voi­maan ja tu­le­vai­suu­teen, ja nii­den säi­lyt­tä­mi­nen on vii­sas va­lin­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä.

Tie­däm­me, et­tä vau­vo­ja syn­tyy vä­hi­ten sit­ten 1830-lu­vun, mut­ta niin kau­an, kun op­pi­lai­ta on vie­lä kou­lus­sa, on toi­voa, et­tä suun­ta voi vie­lä kään­tyä toi­seen suun­taan esim. muut­to­liik­keen avul­la.

Vai ha­lu­taan­ko, et­tä vii­mei­nen läh­ti­jä sam­mut­taa va­lot kun­nas­ta?

MER­JA BLOM­BERG

toi­mi­tus­joh­ta­ja, Poh­jois-Kar­ja­lan Yrit­tä­jät ry

REI­MA LUUK­KAI­NEN

pu­heen­joh­ta­ja, Ki­teen Yrit­tä­jät ry

Lisää aiheesta

Kysely