JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.2.2024 13.19
Mielipiteet

MIELIPIDE: "Sairastamisesta ei saa rangaista"

Ot­si­kon is­ku­lau­set­ta oli­sin it­se­kin yrit­tä­jä­nä ja työ­nan­ta­ja­na mie­lel­lä­ni kan­ta­nut Se­naa­tin­to­ril­la hel­mi­kuun alus­sa työn­te­ki­jöi­dem­me edus­ta­jien kans­sa.

Työ­nan­ta­jal­la ei ole oi­keut­ta puut­tua työn­te­ki­jän va­paa-ai­kaan ei­kä tie­ten­kään har­ras­tuk­siin tai hä­nen har­joit­ta­miin­sa mui­hin va­paa-ajan ak­ti­vi­teet­tei­hin. Si­vu­toi­miin­kin voi puut­tua vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa.

Kui­ten­kin, kun työn­te­ki­jä jos­tain syys­tä sai­ras­tuu, mak­saa työ­nan­ta­ja te­ke­mät­tö­mäs­tä työs­tä täyt­tä palk­kaa yh­dek­säl­tä (9) työ­päi­väl­tä ja sen jäl­keen ai­na nel­jään­kym­me­neen­kah­teen (42) päi­vään saak­ka KE­LAn päi­vä­ra­han ja hen­ki­lön kes­ki­tun­ti­an­si­on ero­tuk­sen. Yk­sin­ker­tais­te­tuin ter­mein työn­te­ki­jän sai­ras­tu­mi­nen mak­saa so­si­aa­li­ku­lui­neen yh­dek­sän päi­vän osal­ta kes­ki­mää­rin 1800 eu­roa ja tuon 42 päi­vän jak­son osal­ta li­säk­si noin 2800 eu­roa KE­LAn kor­vaus­ten jäl­keen. Tä­män li­säk­si kus­tan­nus­ta ker­tyy si­jais­työn­te­ki­jäs­tä, joka te­kee sai­ras­tu­neen työn­te­ki­jän te­ke­mät­tö­mät työt.

Jos sai­ras­tu­mi­sen syy on työ­ta­pa­tur­mas­sa tai puut­teel­li­sis­sa työ­o­lois­sa, niin on luon­nol­lis­ta ja oi­kein, et­tä työ­nan­ta­ja on vas­tuus­sa kus­tan­nuk­ses­ta. Työn­te­ki­jää ei saa ran­gais­ta työ­nan­ta­jan ai­heut­ta­mas­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta.

Kun työn­te­ki­jäl­lä on käy­tet­tä­vis­sä hä­nen it­sen­sä työ­tä te­ke­mäl­lä an­sait­se­mat työ­a­jan jous­to, työ­a­jan ly­hen­nys­ker­ty­män va­paa, lo­ma­päi­vät ja li­säk­si vie­lä vaih­to­eh­to­na pal­ka­ton va­paa, niin mik­si sai­ras­tu­mi­seen tai lap­sen sai­ras­tu­mi­seen täy­sin syy­tön työ­nan­ta­ja mak­saa ku­lut? Täs­sä työ­nan­ta­jaa ran­gais­taan asi­as­ta, jo­hon hän ei ole syyl­li­nen.

Sai­ras­ta­mi­ses­ta ei sai­si ran­gais­ta, vaan sen kus­tan­nus pi­täi­si koh­den­tua oi­kein. Sitä se ei nyt tee.

JAAK­KO KIL­PE­LÄI­NEN

yrit­tä­jä, Poh­jois-Kar­ja­lan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely