JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.2.2024 13.38
Mielipiteet

MIELIPIDE: Miksi meitä ei kuunnella?

Olem­me vä­sy­nei­tä sii­hen, et­tei mei­dän mie­li­pi­tei­tä kuun­nel­la. Me, Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun op­pi­laat olem­me vii­mei­set nel­jä kuu­kaut­ta yrit­tä­neet vai­kut­taa ylä­kou­lum­me siir­toon Ki­teen Arp­pen kou­lul­le, mut­ta Ki­teen val­tuus­to ei edel­leen­kään suos­tu kuun­te­le­maan.

Eni­ten mei­tä huo­les­tut­taa mah­dol­li­set yh­dek­sän tun­nin kou­lu­päi­vät. Mo­nil­la op­pi­lail­la on jo nyt vä­sy­myk­ses­tä joh­tu­via vai­keuk­sia kou­lun­käyn­nin kans­sa, em­me­kä pys­ty ku­vit­te­le­maan min­kä­lai­nen vai­ku­tus tä­män pi­tui­sil­la päi­vil­lä oli­si nuor­ten jak­sa­mi­seen, ar­vo­sa­noi­hin ja mie­len­ter­vey­teen. Meil­le on edel­leen epä­sel­vää, mi­ten mei­dän pi­täi­si ke­ri­tä teh­dä ko­ti­läk­syt, ker­ra­ta ko­kei­siin, ja tär­kein kai­kis­ta, le­vä­tä. Ei­kö maa­lais­jär­ki sano jo, et­tä tämä ei ole mah­dol­lis­ta.

Li­säk­si Polk­ka keit­ti­öi­hin siir­ty­mi­sen myö­tä kou­lu­ruo­an taso on en­ti­ses­tään las­ke­nut ja yhä use­am­pi jät­tää sen syö­mät­tä. Polk­kan tut­ki­muk­sen mu­kaan Ki­teen kou­lun op­pi­lais­ta jopa nel­jän­nes ei syö kou­lu­ruo­kaa. Näi­den op­pi­lai­den päi­vän en­sim­mäi­nen ruo­ka syö­täi­siin siis seit­se­mäl­tä aa­mul­la ja seu­raa­va ai­kai­sin­taan vii­del­tä il­lal­la, kos­ka omaa vä­li­pa­laa ei kou­luun saa tuo­da, ei­kä lin­ja-au­to­mat­kal­la syö­dä. Tuo ai­ka­vä­li ate­ri­oi­den vä­lil­lä oli­si siis 10 tun­tia.

Nuor­ten päi­vät tu­le­vat ku­lu­maan har­ras­ta­mi­sen si­jaan lin­ja-au­tos­sa is­tu­mi­seen. Jo en­nes­tään huo­les­tut­ta­vat ruu­tu­a­jat tu­le­vat vain nou­se­maan ke­sä­lah­te­lais­ten kes­kuu­des­sa. Myös­kään kou­lu­töi­den te­ke­mi­nen ei tule ole­maan lin­ja-au­tos­sa mah­dol­lis­ta mat­ka­pa­hoin­voin­nin ja epä­ta­sais­ten tei­den ta­kia.

Em­me ym­mär­rä, mi­ten koh­ta­los­tam­me päät­tä­vien ai­kuis­ten mie­les­tä on hy­väk­syt­tä­vää, et­tä päi­väm­me ylä­kou­lu­lai­si­na tu­le­vat ole­maan pi­dem­piä kuin kes­ki­ver­to Suo­ma­lai­sel­la työs­sä­käy­väl­lä ai­kui­sel­la.

Kii­tos kun saim­me ker­ran­kin ja­kaa mie­li­pi­teem­me.

Ny­kyi­sen Ke­sä­lah­den kou­lun 6-8. luo­kan op­pi­laat:

Nel­li Ku­pi­ai­nen, Jo­han­na Ko­so­nen, Ven­la Le­mi­nen, So­fia Repo, Jimi Ma­li­nen, Ola­vi Pen­na­nen, Juu­so Luuk­kai­nen, Ruu Björn, Joo­na Asi­kai­nen, Os­ka­ri Tol­va­nen, San­te­ri Mus­to­nen, Vai­to Uk­ko­nen, Toni Toi­va­nen, Alek­si Hir­vo­nen, Ak­se­li Ah­ti­ai­nen, Joo­na Tu­ru­nen, Ali­sa Heis­ka­nen, Jan­ni­ka Ra­hu­nen, Roo­sa Lau­ri­la, Vii­vi Neu­vo­nen, Ii­ta Laak­so­nen, Noo­ra Le­mi­nen, Ma­til­da Hä­mä­läi­nen, Eli­se Toi­va­nen, Samu Lei­no­nen, Tatu Tol­va­nen, An­ton Tol­va­nen, Il­mo Nou­si­ai­nen ja Nii­lo Mak­ko­nen

Lisää aiheesta

Kysely