JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.2.2024 3.15
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Itä-Suomen vahvistaminen vaatii nopeita toimia

Itä-Suo­mi on mo­nis­sa ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa jää­nyt si­vuun, vaik­ka on pu­hut­tu, et­tä jo ge­o­po­liit­ti­sen ase­man vuok­si tä­mä­kin kolk­ka Suo­mea on pi­det­tä­vä asut­tu­na. Poh­jois­kar­ja­lai­set us­ko­vat yhä vä­hem­män ison kir­kon päät­tä­jiä, kun he väit­tä­vät pu­heis­saan pi­tä­vän­sä alu­eem­me elin­voi­maa tär­ke­ä­nä.

Meil­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa on eri­tyi­nen syy seu­ra­ta val­ti­o­val­lan suun­ni­tel­mia Itä-Suo­men ko­ke­mien me­ne­tys­ten kom­pen­soi­mi­sek­si. Kan­ta­pään kaut­ta olem­me tääl­lä tun­te­neet sen, mi­ten itä­ra­ja vaih­toi SWOT-ana­lyy­seis­sä ul­koi­se­na vai­kut­ta­ja­na paik­kaa "mah­dol­li­suu­det" -loh­kos­ta "uhat" -loh­koon. Hy­väl­tä ei näy­tä se­kään, et­tä use­at mer­kit­tä­vät elin­voi­ma­hank­keet ovat suun­tau­tu­neet enem­män Län­si- kuin Itä-Suo­meen.

Alu­een yrit­tä­jien tun­nel­mat puki sa­noik­si pre­si­den­tin­vaa­li­ti­lai­suu­des­sa Ki­teel­lä ai­hees­ta ky­sy­nyt pai­kal­li­sen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Rei­ma Luuk­kai­nen: "Nyt on tul­lut lun­ta tu­paan niin ra­jus­ti, kun aja­tel­laan inf­ra-, ener­gi­a­rat­kai­su­ja, et­tä al­kaa ol­la ai­ka kova pa­ket­ti kä­sis­sä yri­tyk­sil­lä, et­tä ne enää viit­si­vät py­syä tääl­lä."

Jos jo ole­mas­sa ole­vat yrit­tä­jät vies­ti­vät, et­tä viit­sii­kö tääl­lä enää ol­la, niin mi­ten tä­män kään­tää sii­hen asen­toon, et­tä tän­ne pi­täi­si saa­da uu­sia yri­tyk­siä? En­tä mitä te­ke­vät täs­sä ti­lan­tees­sa alu­een asuk­kaat, jot­ka ovat uhas­sa jää­dä il­man työ­tä? Itä­suo­ma­lai­sen maa­seu­tu on tyh­je­ne­mäs­sä ja koh­ta näi­vet­ty­vät taa­ja­mat­kin.

Itä-Suo­men ti­lan­tee­seen on kyl­lä alet­tu re­a­goi­da eri ta­hoil­la. Itä-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot kii­reh­ti­vät val­ti­o­val­taa no­pei­siin pää­tök­siin ja te­koi­hin uu­den suun­nan luo­mi­sek­si. Maa­kun­ta­liit­to­jen vies­ti oli sel­vä: Jos re­a­goin­ti jää oh­jel­miin ja stra­te­gi­oi­hin, nii­den to­teu­tus­ta ja tu­lok­sia voi­daan odot­taa vas­ta pit­kän ajan pääs­tä. Konk­re­ti­aa oli­si nyt tart­tua alu­eel­ta vii­me vuon­na eh­do­tet­tui­hin val­ti­o­sih­tee­ri­ta­son työ­ryh­män tu­lok­se­na syn­ty­nei­den toi­men­pi­de-eh­do­tus­ten to­teut­ta­mi­seen. Maa­kun­ta­lii­tot vaa­ti­vat, et­tä muun mu­as­sa elin­kei­no­e­lä­mään, saa­vu­tet­ta­vuu­teen, ener­gi­a­verk­koi­hin ja mat­kai­lun tu­ke­mi­seen liit­ty­vien toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mi­nen edel­lyt­tää val­ti­ol­ta no­pei­ta pää­tök­siä ja re­surs­se­ja.

Maa­kun­ta­lii­tot muis­tut­ta­vat, et­tä itäi­sen Suo­men maa­kun­nis­sa on kor­ke­a­ta­sois­ta osaa­mis­ta ja rik­kaat luon­non­va­rat. Alu­ei­den ke­hit­tä­mi­sek­si on luo­tu toi­mi­vat jär­jes­tel­mät, jot­ka pa­ran­ta­vat elin­voi­mai­suut­ta ja ih­mis­ten hy­vin­voin­tia. Kun Itä-Suo­mea vah­vis­te­taan, vah­vis­te­taan koko Suo­mea. Tä­hän tar­vi­taan sel­kei­tä sig­naa­le­ja val­ti­ol­ta.

Tun­ne­lin pääs­sä saat­taa hää­möt­tää va­loa. So­si­aa­li­tur­va­mi­nis­te­ri San­ni Grahn-Laa­so­nen va­kuut­ti vie­rail­les­saan vii­me vii­kol­la Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä (Koti-Kar­ja­la 7.2.2023), et­tä val­mis­teil­la ole­vas­ta Itä-Suo­mi-oh­jel­mas­ta on tar­koi­tus teh­dä sel­lai­nen, mis­sä ta­pah­tuu to­del­li­sia konk­reet­ti­sia asi­oi­ta ja hy­vin­kin pian. Heti tuli kui­ten­kin kyl­mä suih­ku, jos­ta ker­toi sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen 6.2.2023: Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön lin­jaus pu­dot­taa Jo­en­suun ja Kuo­pi­on pois kas­vu­kes­kus­ten jou­kos­ta, mikä vai­kut­taa kou­lu­tuk­sen aloi­tus­paik­koi­hin Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely