JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.1.2024 12.52
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vangeista pidetään Suomessa hyvää huolta

Van­ki­lat pi­tä­vät näin leik­kaus­ten­kin ai­ka­na hy­vää huol­ta asu­keis­taan. Van­git saa­vat ol­la hy­vis­tä olois­taan kii­tol­li­sia en­si kä­des­sä edus­kun­nal­le lain­sää­tä­jä­nä, mut­ta myös­kin Ri­kos­seu­raa­mus­vi­ras­tol­le ja Van­kein­hoi­to­lai­tok­sel­le.

Ki­vi­ja­lan van­kien hy­väl­le hoi­dol­le an­taa van­keus­la­ki. Suo­mes­sa oli vuon­na 2022 noin 28 000 van­kia. Heis­tä sul­je­tuis­sa lai­tok­sis­sa oli noin 1 800 van­kia, avo­van­ki­lois­sa noin 850 van­kia ja val­vo­tus­sa ko­e­va­pau­des­sa noin 200 van­kia. Sul­je­tus­sa van­ki­las­sa vuo­ro­kau­si mak­saa van­kia koh­den noin 230 eu­roa, eli sa­man, kuin hy­väs­sä ho­tel­lis­sa Hel­sin­gis­sä. Avo­van­ki­las­sa kus­tan­nus on van­kia koh­den noin 170 eu­roa ja val­vo­tus­sa ko­e­va­pau­des­sa noin 65 eu­roa. Kus­tan­nus­ten ta­kia Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos ha­lu­aa­kin yhä use­am­man van­gin avo­van­ki­laan, tai ko­e­va­pau­teen.

Kuu­lun nii­hin kan­sa­lai­siin, jot­ka vä­hän ih­met­te­le­vät van­ki­loi­den hy­viä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja näin leik­kaus­ten­kin ai­ka­na. Mo­nes­sa van­ki­las­sa on psy­ko­lo­gi ja psy­ki­at­rin pu­heil­le pää­see, jos ah­dis­taa. Kai­kis­sa van­ki­lois­sa on ai­na­kin yk­si sai­raan­hoi­ta­ja ja lää­kä­rin vas­taa­not­to ai­na­kin ker­ran vii­kos­sa. Yk­si­tyi­siä lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja voi myös käyt­tää tar­vit­ta­es­sa. Lää­kin­näl­li­nen kun­tou­tus ja vält­tä­mä­tön ham­mas­hoi­to kuu­lu­vat pal­ve­lui­hin. Ri­kok­sis­ta syy­te­tyil­lä on myös oi­keus mak­set­ta­vaan oi­keu­sa­puun. Val­ta­kun­nan ete­vim­mät ja ko­va­palk­kai­sim­mat ju­ris­tit ovat syy­tet­ty­jä puo­lus­ta­mas­sa. Laki myös­kin mää­rää, et­tä van­ki­lan olot pi­tää kai­kil­ta osin jär­jes­tää niin pit­käl­le, kuin mah­dol­lis­ta vas­taa­maan yh­teis­kun­nas­sa val­lit­se­via olo­ja. (Yh­teen­ve­to­na on pak­ko to­de­ta, et­tä van­geil­le jär­jes­tet­tä­vis­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta, sekä ruu­an ta­sos­ta voi moni meis­tä tääl­lä si­vii­lis­sä vain unek­sia).

Ym­mär­rän toki, et­tä van­geis­ta yri­te­tään hy­väl­lä hoi­dol­la kas­vat­taa yh­teis­kun­ta­kel­poi­sia kan­sa­lai­sia. Mo­nin­ker­tai­sia ri­kok­se­nuu­si­joi­ta lie­nee vai­kea saa­da tuon aja­tuk­sen taak­se.

Hä­meen­lin­nas­sa si­jait­se­van Va­na­jan van­ki­lan per­he­o­sas­to te­kee maa­il­man­laa­jui­ses­ti ar­vo­kas­ta työ­tä. Se on las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö, jos­sa van­hem­pi voi suo­rit­taa van­keus­ran­gais­tus­ta, tai ol­la tut­kin­ta­van­keu­des­sa al­le kol­me­vuo­ti­aan lap­sen­sa kans­sa. Täl­lais­ta toi­min­taa minä tah­don tu­kea. Kyl­lä pie­ni lap­si kai­paa ai­na kai­kis­sa olo­suh­teis­sa tu­kea ja hel­lyyt­tä ke­hi­tyk­sen­sä kan­nal­ta.

JOR­MA KIN­NU­NEN

Lisää aiheesta

Kysely