JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.4.2024 10.16
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Joko nyt olisi veneluiskan rakentamisen aika?

Tun­net­tu to­si­a­sia on, et­tä luon­non­tuot­teis­ta jää ny­ky­ään iso osa hyö­dyn­tä­mät­tä. Sama pä­tee jär­viem­me tuot­ta­maan sa­toon. On tul­lut tun­ne, ke­hi­tys on ai­na­kin ka­las­tuk­sen osal­ta me­nos­sa huo­noon suun­taan.

Esi­merk­kiä ei tar­vit­se etääl­tä ha­kea. Se löy­tyy Ki­teen­jär­vel­tä. Ajas­sa ei tar­vit­se men­nä ko­vin kau­as taak­se­päin, kun ka­las­ta­ja oli siel­lä tut­tu näky.

Ver­kot, ka­tis­kat, ry­sät ja uis­ti­met oli­vat ko­vas­sa käy­tös­sä, kun per­hee­ni­sät oli­vat hank­ki­mas­sa täy­den­nys­tä ko­tien­sa ruo­ka­tar­jon­taan. Ter­veel­li­nen ka­la­herk­ku kuu­lui oleel­li­se­na osa­na mo­nen per­heen ruo­ka­pöy­tään.

Vaik­ka ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set ovat vuo­sien saa­tos­sa muut­tu­neet, ei kala ole me­net­tä­nyt mer­ki­tys­tään ruo­ka­va­li­os­sa. Sitä suo­si­tel­laan syö­tä­väk­si 2-3 ker­taa vii­kos­sa jo pel­käs­tään sen myön­teis­ten ter­veys­vai­ku­tus­ten ta­kia. Ruo­ka­vi­ras­to­kin sa­noo ka­lan ole­van ra­vin­toa, jon­ka käyt­töä pi­täi­si ny­kyi­ses­tään li­sä­tä.

Ka­las­tuk­sel­la voi­si ol­la an­net­ta­vaa myös yri­ty­se­lä­mäl­le. Seu­tu­kun­nal­le oli­si mah­dol­lis­ta hou­ku­tel­la ny­kyis­tä enem­män ka­las­tus­mat­kai­li­joi­ta, jos niin ha­lut­tai­siin.

Ki­teen­jär­ven yk­si sel­keä, ka­las­ta­jia kieh­to­va ve­to­voi­ma­te­ki­jä on sen ku­ha­kan­ta. Tou­ko­kuun 18. päi­vä­nä näh­dään, mi­ten suu­rek­si ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si se osoit­tau­tuu, kun jär­ven ku­hat ovat kes­ki­ös­sä pai­kal­li­sen yrit­tä­jän ja alu­een osa­kas­kun­tien yh­des­sä jär­jes­tä­mäs­sä ku­hau­is­te­lu­kil­pai­lus­sa.

Toi­vee­na on, et­tä kil­pai­lu ke­räi­si ison uis­te­li­ja­jou­kon, mikä in­nos­tai­si jär­jes­tä­mään vas­taa­van­lai­sia ta­pah­tu­mia jat­kos­sa­kin.

Mie­tin­tä­mys­sys­sä kil­pai­lun ide­oi­jil­la on myös moot­to­riu­is­te­lu­ki­so­jen jär­jes­tä­mi­nen. Täl­lä het­kel­lä nii­tä on mah­do­ton jär­jes­tää, kun Ki­teen­jär­vel­lä ei ole ai­nut­ta­kaan ylei­seen käyt­töön tar­koi­tet­tua ve­neen­las­ku­paik­kaa. Saat­taa kuu­los­taa epä­us­kot­ta­val­ta, mut­ta niin se vaan on. Muu­al­le maa­kun­taan ja Kes­ki-Kar­ja­laan­kin luis­kia on ra­ken­net­tu, mut­ta Ki­teen­jär­vi on jää­nyt pait­si­oon.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa luis­ka­hank­kei­den to­teu­tuk­ses­sa kun­nil­la on ol­lut kes­kei­nen roo­li. Ki­teel­lä­kin esi­tyk­siä luis­kan ra­ken­ta­mi­ses­ta Ki­teen­jär­vel­le on kau­pun­gil­le teh­ty, mut­ta syys­tä tai toi­ses­ta nii­den ete­ne­mi­nen on py­säh­ty­nyt vir­ka­ko­neis­ton rat­tai­siin.

Jo­ko­han nyt oli­si ai­ka kai­vaa ne siel­tä esiin? Ai­na­kin vii­me vuon­na aloi­tet­tuun Ki­teen ja Sa­von­lin­nan Mat­kai­lu Oy:n yh­teis­työ­ku­vi­oon ka­las­tus­mat­kai­lun edis­tä­mi­nen so­pi­si pa­rem­min kuin hy­vin.

J.V.

Lisää aiheesta

Kysely