JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.1.2024 11.06
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tohmajärvellä latujen kunnossapito on puolinaista

Tämä tal­ve­na on sa­ta­nut hy­vin lun­ta ja edel­ly­tyk­set la­tu­jen te­ke­mi­seen ja hiih­tä­mi­seen ovat hy­vät, ja näin ne ovat­kin Ki­teel­lä ja Ilo­mant­sis­sa, mut­ta ei­vät Toh­ma­jär­vel­lä.

Toh­ma­jär­vel­lä Ke­mies­sä la­tu­ja on teh­ty ja yl­lä­pi­det­ty lii­kun­ta­hal­lin lä­his­töl­lä, mut­ta hiih­det­tä­väm­pi ja tur­val­li­sem­pi Sii­rin hiih­don latu on vie­lä­kin al­ku­te­ki­jöis­sään, vaik­ka hiih­tä­jät ovat oma­toi­mi­ses­ti teh­neet la­tua Vää­rän­lah­den suun­taan jo yli kuu­kau­den ajan al­ka­en en­nen jou­lun py­hiä. Jos­tain syys­tä kun­nan toi­mes­ta ta­pah­tu­va la­dun te­ke­mi­nen jat­ku­vas­ti siir­tyy ja siir­tyy eteen päin.

La­dul­le on sel­väs­ti­kin tar­vet­ta. Ai­na­kaan iäk­kääm­mät hiih­tä­jät ei­vät mie­lel­lään läh­de lii­kun­ta­hal­lin vai­ke­ap­ro­fii­li­sel­le ja ko­vak­si tam­pa­tul­le la­dul­le jo pel­kän ta­pa­tur­ma­ris­kin ta­kia. Tämä on­kin jär­ke­vää aja­tel­len mah­dol­li­sen ta­pa­tur­man ai­heut­ta­mia pit­kä­kan­toi­sia seu­rauk­sia.

Myös vii­me tal­ve­na oli hie­man on­gel­mia saa­da teh­tyä Sii­rin hiih­don al­ku- ja lop­pu­rei­tin pel­to- ja met­sä­o­suuk­sien la­dut. Tämä tal­vi on ol­lut vie­lä­kin on­gel­mal­li­sem­pi, vaik­ka kaik­ki edel­ly­tyk­set näi­den la­tuo­suuk­sien te­koon ovat ol­leet jo yli kuu­kau­den ajan. Täl­lä het­kel­lä pää­see jo hy­vin te­ke­mään myös Sii­rin hiih­don Toh­ma­jär­ven jääl­lä me­ne­vän osuu­den.

Pa­ran­net­ta­vaa ja ki­rit­tä­vää siis on, toi­vot­ta­vas­ti asi­at saa­daan kun­toon no­pe­as­sa tah­dis­sa.

KUN­TO­HIIH­TÄ­JÄ

Lisää aiheesta

Kysely