JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
31.1.2024 3.20
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tyhjensin kirjahyllyä

Meil­lä on ko­to­na lii­kaa ta­va­raa. Eten­kin kir­jo­ja on hir­mui­nen mää­rä, luul­ta­vas­ti usei­ta sa­to­ja. Nii­tä on kol­mes­sa kir­ja­hyl­lys­sä kah­des­sa eri huo­nees­sa. Li­säk­si kir­jo­ja on pi­nois­sa lat­ti­oil­la ja tuo­leil­la ym­pä­ri asun­toa. Haen kir­jas­tos­ta jat­ku­vas­ti li­sää lu­et­ta­vaa. Vaa­ra-kir­jas­tois­ta on lai­nas­sa 33 kir­jaa, yli­o­pis­ton kir­jas­tos­ta 22.

Minä ni­mit­täin ra­kas­tan kir­jo­ja, ovat ne sit­ten omia tai lai­nat­tu­ja. Aja­tus sii­tä, et­tä kan­sien vä­lis­sä odot­taa ko­ko­nai­nen maa­il­ma, uu­sia aja­tuk­sia ja uut­ta tie­toa saa mi­nut in­nos­tu­maan. Kir­jat saa­vat mi­nut tun­te­maan, et­tä maa­il­ma on mah­dol­li­suuk­sia täyn­nä. Kir­jat, joi­ta olen lu­ke­mas­sa, vai­kut­ta­vat usein kaik­keen ole­mi­see­ni, te­ke­vät ar­jes­ta hoh­dok­kaam­paa. Ker­ran os­tin chi­not, kos­ka Jack Ke­rou­a­cin mi­nä­ker­to­ja hank­ki sel­lai­set De­so­la­ti­o­nin en­ke­leis­sä.

Ny­kyi­sin kui­ten­kin luen alus­ta lop­puun kor­kein­taan kir­jan kuu­kau­des­sa. Kir­ja­hyl­ly­äm­me kat­so­es­sa­ni jou­dun koh­taa­maan vai­kei­ta ky­sy­myk­siä. Kuin­ka mon­ta kir­jois­ta olen lu­ke­nut? Eh­kä vii­de­so­san, luul­ta­vas­ti vä­hem­män.

Mut­ta osa kir­jois­ta on­kin vie­lä odot­ta­mas­sa lu­ke­mis­ta, se­li­tän it­sel­le­ni. Esi­mer­kik­si Her­man Mel­vil­len Moby Dick on kul­ke­nut mu­ka­na­ni muu­tos­ta muut­toon, koh­ta 25 vuo­den ajan. Olen aloit­ta­nut sen ai­na­kin kol­me ker­taa ja jo­kai­sel­la niis­tä teos on vai­kut­ta­nut eri­no­mai­sel­ta. Sil­ti se jää ai­na kes­ken.

Ta­va­ran val­ta­va mää­rä ko­dis­sam­me sai mi­nut vii­kon­lop­pu­na jäl­leen ker­ran ryh­ty­mään ikui­suusp­ro­jek­tiin, kir­jois­ta luo­pu­mi­seen. Aloin ym­mär­tää, mik­si se on niin vai­ke­aa. Kyse ei ole kir­jo­jen mah­dol­li­ses­ta ra­hal­li­ses­ta ar­vos­ta. Ky­sy­mys on sii­tä, et­tä kir­jat muis­tut­ta­vat mi­nua omas­ta men­nei­syy­des­tä­ni ja it­sel­le­ni tär­keis­tä asi­ois­ta.

Kir­jat edus­ta­vat myös to­teu­mat­to­mia haa­vei­ta. Osit­tain kir­jo­je­ni suu­ri mää­rä se­lit­tyy sil­lä, et­tä kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten suun­nit­te­lin pe­rus­ta­va­ni di­va­rin. Sitä ei ole vie­lä­kään ta­pah­tu­nut. Gra­ham Gree­nen ro­maa­nin taas os­tin ai­koi­na­ni op­pi­kir­jak­si, kun suun­nit­te­lin kir­joit­ta­va­ni kor­ke­a­kir­jal­li­sen jän­ni­tys­ro­maa­nin. Lu­ke­mat­ta jäi, ei­kä jän­ni­tys­ro­maa­ni­kaan ole eden­nyt. Aja­tus sak­san it­se­o­pis­ke­lu­kir­jas­ta luo­pu­mi­ses­ta ai­heut­taa su­rua ja epä­var­muut­ta. En­tä jos en kos­kaan tule op­pi­maan kiel­tä kun­nol­la?

Kir­jois­ta luo­pu­mi­ses­sa on ky­sy­mys oman elä­mä­ni ja mah­dol­li­suuk­sie­ni ra­jo­jen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Vii­kon­lo­pun sii­vouk­ses­sa pys­tyin pois­ta­maan ko­ko­el­mis­ta­ni 20 kir­jaa. Mody Dick sai jää­dä.

Seu­raa­vak­si käyn läpi kir­jas­tos­ta lai­naa­ma­ni te­ok­set. Go : tai­to­pe­lin pe­rus­teet tai­si jää­dä nyt lu­ke­mat­ta.

Miik­ka Ki­vi­nen

Lisää aiheesta

Kysely