JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.1.2024 8.55
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Maalla asuminen on elämäntapa, jota ei kannata hinnoitella

Jos va­lit­si­sin sen hel­poim­man ta­van, muut­tai­sin suo­si­ol­la vuok­ral­le ker­ros­ta­loon lä­hel­le työ­paik­kaa­ni ja har­ras­tai­sin asi­oi­ta, jos­sa kor­vaus­ta vas­taan joku muu huo­leh­ti­si har­ras­tus­mah­dol­li­suu­te­ni sii­hen kun­toon, et­tä kes­kit­tyi­sin vain suo­rit­ta­mi­seen.

Sai­sin nuk­kua joka ar­ki­aa­mu puo­li­tois­ta tun­tia pi­dem­pään, ja huo­noil­la ajo­ke­leil­lä mi­nul­la oli­si jopa kak­si tun­tia enem­män omaa ai­kaa jos­sain muu­al­la kuin au­ton ra­tis­sa päi­vit­täin. Vii­kon­lo­pun kaik­ki tun­nit oli­si­vat vail­la vel­voit­tei­ta, sil­lä ei tar­vit­si­si huo­leh­tia, on­ko ka­tol­la lii­kaa lun­ta, pi­tää­kö läm­mit­tää uu­ni, joko on ai­ka teh­dä polt­to­pui­ta tu­le­val­le vuo­del­le tai on­ko kel­la­ris­sa pe­ru­noil­le riit­tä­vän läm­min.

Sil­ti­kään en voi­si aja­tel­la­kaan maa­lai­se­lä­män vaih­ta­mis­ta kau­pun­ki­a­su­mi­seen. Pit­kät työ­mat­kat nie­lai­se­vat osan pal­kas­ta ja va­paa-ajas­ta, mut­ta olen to­del­la­kin val­mis näi­hin uh­rauk­siin saa­dak­se­ni asua maal­la.

Vii­kon­lop­pui­sin ja lo­mil­la ei ole pai­net­ta läh­teä har­ras­ta­maan mi­hin­kään, sil­lä lä­hes kaik­ki on saa­ta­vil­la joko ko­to­na tai kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä. Toki tämä vaa­tii tuu­rin li­säk­si ta­lou­del­lis­ta ja ajal­lis­ta pa­nos­tus­ta, ei­kä kan­na­ta mie­len­rau­han­sa ta­kia las­kea, pal­jon­ko tämä elä­män­ta­pa mak­saa. It­seen­sä ja omaan hy­vin­voin­tiin si­joit­ta­mi­nen on ai­na kan­nat­ta­vaa, vaik­ka ul­ko­puo­li­sen sil­min se voi jos­kus näyt­tää jär­jet­tö­mil­tä va­lin­noil­ta. Tie­dän toki, et­tä sil­lä sum­mal­la, mitä has­saan esi­mer­kik­si he­vo­siin ja nii­den yl­lä­pi­toon, sai­sin har­ras­taa jo­tain muu­ta hy­vin­kin laa­duk­kaas­ti tai mat­kus­tel­la kaik­ki lo­ma­ni. Tai os­ta­es­sa­ni vaik­ka­pa uu­det lu­mi­ken­gät, laa­tu ja pit­kä käyt­töi­kä ovat hin­taa tär­ke­äm­mät kri­tee­rit.

Toi­saal­ta sääs­tän hiuk­ka­sen ajas­sa ja ra­has­sa, kun pää­sen hiih­tä­mään ja ret­kei­le­mään läh­te­mät­tä ko­ti­ky­läl­tä mi­hin­kään. Kai­kis­ta ar­vok­kain­ta ovat hy­vin­voin­ti ja ter­veys­hyö­dyt, joi­ta maa­lai­se­lä­mä an­taa. Mie­len­rau­ha, lä­hi­luon­non tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det ai­na lii­kun­nas­ta ra­vin­toon ovat ar­jen luk­sus­ta, jota to­del­la­kin ar­vos­tan.

Aa­mu­hä­mä­räs­sä lu­mi­ses­sa met­säs­sä rak­kaan he­vo­sen kans­sa kul­ke­mi­nen on elä­mys, jota on vai­kea hin­noi­tel­la. Kun voin työ­päi­vän hä­lys­tä pa­lau­tu­ak­se­ni is­tua nuo­ti­ol­la hil­jai­suu­des­sa täy­si­kuu­ta ihail­len, en to­del­la­kaan kai­paa mi­hin­kään. Tut­tua ky­lä­la­tua lyk­kies­sä ei is­ke la­tu­rai­vo vaan kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä tä­mä­kin har­ras­tus­mah­dol­li­suus on saa­ta­vil­la lä­hel­lä ja useim­mi­ten omas­sa rau­has­sa. Pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, et­tä rai­tis il­ma ja lop­pu­mat­to­mat luon­non ih­meet ki­mal­ta­vis­ta han­gis­ta kuu­si­ti­ai­sen tirs­kah­duk­siin ovat osa jo­ka­päi­väis­tä elä­mää­ni myös nii­den ar­kis­ten as­ka­rei­den lo­mas­sa.

P.L.

Lisää aiheesta

Kysely