JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.1.2024 22.16
Mielipiteet

MIELIPIDE: Viimeinen niitti

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti jou­lun al­la lak­kaut­taa ko­ti­pi­tä­jäm­me Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun en­si syk­sys­tä al­ka­en ja ajat­taa lap­sem­me opis­ke­le­maan Ki­teen kes­kus­taan Arp­pen kou­lul­le. Täl­lä jou­lu­lah­jal­la Ki­teen kau­pun­ki ha­lu­si muis­taa ke­sä­lah­te­lai­sia lap­sia, nuo­ria ja hei­dän per­hei­tän­sä.

Kau­pun­gin pyyn­nös­tä moni taho toi­mit­ti syk­syn ai­ka­na kan­na­not­to­ja ja vaih­to­eh­toi­sia rat­kai­su­mal­le­ja liit­ty­en kou­lu­verk­ko­muu­tok­siin. Saim­me ko­kea pyyn­nön ole­van vain sil­män­lu­met­ta. Vaih­to­eh­toi­sia rat­kai­su­mal­le­ja ei otet­tu esit­te­lyyn, niis­tä ei edes kes­kus­tel­tu, vaan kau­pun­ki ajoi yh­tä ai­no­aa ja omaa rat­kai­su­aan läpi, kat­ta­vis­ta kan­na­no­tois­ta huo­li­mat­ta. Päät­tä­vät ta­hot saa­tiin us­ko­maan, et­tei mui­ta rat­kai­su­ja edes ole. Val­lan vää­rin­käyt­tö vi­ran­hal­ti­jan toi­mes­ta on ol­lut vas­tuu­ton­ta. Viis vei­sat­tiin Ke­sä­lah­den nuor­ten ko­ko­nais­val­tai­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta, pi­tä­jän ja sa­mal­la koko Ki­teen elin­voi­mai­suu­den säi­ly­mi­ses­tä tai jopa koko itäi­sen Suo­men vai­ku­tuk­ses­ta maan tur­val­li­suu­teen, jo­hon on otet­tu kan­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin mi­nis­te­ri­ö­tä myö­ten. Ylä­kou­lun lak­kau­tuk­ses­ta ai­heu­tu­via vai­ku­tuk­sia ei ha­lut­tu näh­dä tai ym­mär­tää.

Ke­sä­lah­te­lai­set lap­si­per­heet on ajet­tu nurk­kaan ja ovat nyt pa­kol­lis­ten pää­tös­ten edes­sä. Jo­kai­nen per­he te­kee omal­le koh­dal­leen par­haim­man rat­kai­sun. On­ko se sit­ten mah­dol­li­ses­ti muut­to muu­al­le, ko­ti­kou­lu, tois­si­jai­nen kou­lu tai joku muu rat­kai­su. Use­am­man per­heen pää­tös ei tule ole­maan eduk­si Ki­teen kau­pun­gil­le. Sik­si ky­syn­kin nyt, mitä me edes teem­me kau­pun­gil­la, joka ei tah­do ei­kä pys­ty tur­vaa­maan las­tem­me kou­lu­tai­val­ta ja jär­jes­tä­mään ope­tus­ta pe­ru­so­pe­tus­lain puit­teis­sa? Kau­pun­gil­la, joka ke­sä­lah­te­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta ei vä­li­tä oman kau­pun­kist­ra­te­gi­an ar­vois­ta; yh­tei­söl­li­syys, luot­ta­mus, pal­ve­lu­hen­ki­syys, tu­le­vai­suu­den us­ko? Kaik­ki nämä unoh­tui­vat ra­han al­le ja pää­tök­ses­tä tul­laan mak­sa­maan vie­lä kova hin­ta.

Jos jo ai­em­min on häm­mäs­tel­ty kui­lua Ke­sä­lah­den ja Ki­teen vä­lil­lä, saa häm­mäs­te­lyn vii­meis­tään nyt lo­pet­taa, täl­lä pää­tök­sel­lä kui­lua ja eri­ar­voi­suut­ta saa­tiin vain sy­ven­net­tyä. Ke­sä­lah­ti liit­tyi Ki­tee­seen kun­ta­lii­tok­sen myö­tä 2013 ja tä­män kym­me­nen vuo­den si­säl­lä mei­dän pi­tä­jäl­tä on vie­ty rut­kas­ti enem­män kuin on an­net­tu.

Ylä­kou­lun vie­mi­nen oli vii­mei­nen niit­ti.

Ke­sä­lah­te­lai­nen,

ei ki­tee­läi­nen,

per­hee­näi­ti

HAN­NA HÄ­MÄ­LÄI­NEN

Lisää aiheesta

Kysely