JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.1.2024 3.40
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Riittääkö sähköä?

Juu­ri kun Fing­rid oli eh­ti­nyt il­moit­taa, et­tä Suo­mi on siir­ty­mäs­sä säh­kön suh­teen oma­va­rai­suu­teen, saa­pui­vat en­nä­tys­pak­ka­set ja muut­ti­vat ti­lan­net­ta. Säh­kö­pu­lan uha­tes­sa pörs­si­säh­kön hin­ta nos­tet­tiin kirp­sak­ka­na pak­kas­per­jan­tai­na en­nä­tys­lu­ke­miin, jot­ta ih­mi­set saa­tai­siin ku­lut­ta­maan säh­köä vä­hem­män.

Ja se­hän on­nis­tui. Ko­ko­nais­ku­lu­tus las­ki noin 6 pro­sent­tia. Sääs­tä­mis­vink­ke­jä tul­vi me­di­as­ta tuu­tin täy­del­tä. Sääs­tä­mi­ses­tä syn­tyi nyt hy­viä ta­ri­noi­ta. Vie­lä vuo­sien pääs­tä ker­ro­taan, mi­ten sil­loin tam­mi­kuus­sa 2024… Kuka siir­si pa­kas­teen­sa ul­koil­maan, kuka naut­ti ate­ri­an­sa kyl­mä­nä ja tai­si­pa joku muut­taa ho­tel­li­ma­joi­tuk­seen, niin omaa asun­toa ei tar­vin­nut pi­tää niin läm­pi­mä­nä.

Kai­kes­ta läm­mi­tyk­ses­tä ei kui­ten­kaan voi sääs­tää. Ra­ken­nus­ten kun­nos­sa pi­tä­mi­nen vaa­tii huo­lel­li­suut­ta var­sin­kin ko­val­la pak­ka­sel­la. Put­ki­rik­ko­ja ja kos­teus­vau­ri­oi­ta voi seu­ra­ta lii­al­li­ses­ta sääs­tä­mi­sin­nos­ta - ja jopa il­man sitä.

Sa­mas­sa yh­tey­des­sä tuli esiin myös se, mi­hin säh­köä Suo­mes­sa ku­lu­te­taan. Mi­nul­le tuli täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä mit­ta­kaa­va, jon­ka di­gi­taa­li­nen lii­ken­ne, ser­ve­rit ja ver­kon yl­lä­pi­tä­mi­nen, säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta nap­paa.

Eri­tyi­ses­ti mo­bii­li­da­taa ku­lu­te­taan Suo­mes­sa asu­kas­mää­rään suh­teu­tet­tu­na jopa eni­ten maa­il­mas­sa, kos­ka suu­rel­la osal­la on ra­jat­to­man da­tan­siir­ron si­säl­tä­vä kiin­te­ä­hin­tai­nen mo­bii­li­liit­ty­mä. Nii­den kaut­ta käy­te­tään suu­ri osa me­di­a­si­säl­lös­tä.

"Mo­bii­li­da­ta on hyvä pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den kan­nal­ta, mut­ta sil­lä on kus­tan­nus, joka ei ole ym­pä­ris­töl­le hyvä", Aal­to-yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri Juk­ka Man­ner sa­noo.

Tut­ki­mus­ryh­mä sel­vit­ti hä­nen joh­dol­laan tu­han­nen ko­ti­mai­sen verk­ko­si­vun ko­koa. Tu­los­ten mu­kaan da­tan mää­rä on verk­ko­si­vuil­la kol­min­ker­tais­tu­nut ja mo­bii­li­si­vuil­la kym­men­ker­tais­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Seu­rauk­se­na on jät­ti­mäi­nen ener­gi­an­ku­lu­tus, kun data en­sin tal­len­ne­taan pal­ve­li­mil­la, siir­re­tään tie­to­ver­kon kaut­ta ja pro­ses­soi­daan lo­puk­si pää­te­lait­teis­sa. Man­ne­rin mu­kaan eten­kin vi­su­aa­li­suus kuor­mit­taa si­vus­to­ja.

Esi­mer­kik­si yh­den 4K-elo­ku­van kat­so­mi­nen mo­bii­li­ver­kos­sa vie sa­man ver­ran ener­gi­aa kuin sau­nan läm­mit­tä­mi­nen. Ne­tin ja sitä tu­ke­vien jär­jes­tel­mien hii­li­ja­lan­jäl­ki on tut­ki­mus­ten mu­kaan jo suu­rem­pi kuin len­to­lii­ken­teen, ja sen on ar­vi­oi­tu kas­va­van vii­den­nek­seen maa­il­man koko ener­gi­an­ku­lu­tuk­ses­ta vuo­si­kym­me­nen lop­puun men­nes­sä.

Etä­työ, etäyh­teyk­sil­lä toi­mi­va asi­oin­ti ja vaik­ka­pa vir­tu­aa­li­mat­kat miel­le­tään ener­gi­a­te­hok­kaik­si toi­min­noik­si. Tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät vii­meis­tään kään­tä­vät ti­lan­teen taas toi­seen vink­ke­liin. Van­ha sa­non­ta kuu­luu­kin: Suo siel­lä, ve­te­lä ti­äl­lä.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely