JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.1.2024 9.05
Mielipiteet

MIELIPIDE: Mitä tänne jää, jos kaikki täältä lähdetään?

Vii­me vuo­den lop­pu oli su­rul­lis­ta ai­kaa Ke­sä­lah­del­la. Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti lak­kaut­taa Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun. Kou­lun lop­pu­mi­nen on ka­tast­ro­fi niin op­pi­lail­le kuin pai­kal­li­sil­le yri­tyk­sil­le, yh­dis­tyk­sil­le ja yk­si­löil­le. Moni van­hem­pi miet­tii mitä nyt sit­ten teh­dään?

Ke­sä­lah­ti on mo­nis­sa ot­si­kois­sa niit­tä­nyt mai­net­ta ja kun­ni­aa eri­tyi­sen ak­tii­vi­se­na pi­tä­jä­nä. Uu­ti­sis­sa­kin on mo­net ker­rat ol­tu eri­lai­sil­la tem­pauk­sil­la. Ke­sä­lah­ti on elin­voi­mai­nen pie­ni pi­tä­jä, osa­na Ki­teen kau­pun­kia. Poh­jois-Kar­ja­lan ete­läi­sin pi­tä­jä. Mei­tä ym­pä­röi tääl­lä kak­si suur­ta jär­veä kirk­kai­ne ve­si­neen ja mah­ta­van mo­ni­muo­toi­nen luon­to, jo­hon vai­kut­taa Laa­to­kan il­mas­to. Vil­je­ly­o­lo­suh­teet ovat lois­ta­vat ja ve­sis­töt pur­su­a­vat ka­lo­ja. Ke­sä­lah­del­le on hy­vät yh­tey­det val­ta­tie 6 pit­kin sekä erit­täin hy­vät rai­deyh­tey­det, saat­taa­han joku tul­la tän­ne ve­sis­tö­ä­kin pit­kin, Suur-Sai­maan kaut­ta­han pää­see, vaik­ka Itä­me­rel­le as­ti.

En ole al­ku­pe­räi­nen Ke­sä­lah­te­lai­nen, vaan muut­ta­nut Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­ta tän­ne yh­dek­sän vuot­ta sit­ten. Ke­sä­lah­del­la ra­kas­tuin en­sin tä­hän luon­toon, ve­sis­töi­hin, yh­tei­söl­li­syy­teen ja sii­hen, et­tä tääl­lä on iha­na kou­lu. Kou­lus­sa on mu­ka­vat ja tai­ta­vat opet­ta­jat sekä va­paa-ajal­la on mah­dol­li­suus har­ras­taa. On hulp­pe­at ur­hei­lu ja lii­kun­ta mah­dol­li­suu­det. Kes­ki-Kar­ja­lan par­haat la­dut, luis­te­lu­kent­tä, kun­to­sa­li, kun­to­por­taat ja lo­put­to­mas­ti met­sää mis­sä va­el­taa, ka­las­tuk­ses­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Kult­tuu­ria tar­joil­laan jat­ku­vas­ti lois­ta­vien näyt­te­lyi­den ja ta­pah­tu­mien muo­dos­sa. Näh­tä­vyyk­siä, luon­to­pol­ku­ja ja muis­to­merk­ke­jä kier­tä­es­sä vie­räh­tää hel­pos­ti use­am­pi tun­ti. Pie­nen pi­tä­jän par­hai­ta puo­lia on yh­tei­söl­li­syys, mut­ta rau­haa­kin on tar­jol­la sitä ra­kas­ta­val­le.

Kou­lun lak­kau­tus ei ole vaan las­ten ja van­hem­pien on­gel­ma vaan koko pi­tä­jän. Jos tääl­tä läh­tee nuo­ret niin ei tän­ne jää van­hem­mat­kaan, ei­kä tän­ne sit­ten jää myös­kään yri­tyk­set, kos­ka työ­voi­ma me­nee muu­al­le. En­kä us­ko, et­tä tääl­tä muu­te­taan Ki­teel­le vaan suun­ta on sit­ten ai­van joku toi­nen, mikä osal­taan vai­kut­taa koko Ki­teen elin­voi­mai­suu­teen. Ki­tee me­net­tää ve­ron­mak­sa­jat, suu­ret yri­tyk­set ja mai­neen.

Kah­den lap­sen van­hem­pa­na mie­tin, et­tä mitä nyt? Pis­te­tään­kö talo myyn­tiin, muu­te­taan muu­al­le ja tu­ho­taan kaik­ki mitä tän­ne on yh­dek­sän vuo­den ai­kaan ra­ken­net­tu? Lap­set me­net­tä­vät ka­ve­rit, yh­tei­sön ja kou­lu­ver­kos­ta tu­tut ja tur­val­li­set opet­ta­jat. Sa­mal­la pai­kal­li­set yri­tyk­set me­net­tä­vät os­to­voi­man, pi­tä­jä asuk­kaat ja lo­pul­ta koko kylä kuih­tuu pois, kun muut­to­lii­ken­ne al­kaa. Sa­mal­la myös ke­sä­a­suk­kaat, jot­ka tup­laa­vat Ke­sä­lah­den asu­kas­mää­rän me­net­tä­vät sa­mat pal­ve­lut.

Kou­lu­mat­kaa uu­del­le ylä­kou­lul­le tu­li­si mei­dän ta­pauk­ses­sam­me 43 km ja mat­kaan ku­luu tus­kai­sen pal­jon ai­kaa, joka on lii­kaa nuor­ten elä­mäs­tä. Nuo­ril­le pi­tää kui­ten­kin taa­ta mah­dol­li­suus muu­hun­kin elä­mään kuin kou­lu­kyy­dis­sä is­tu­mi­seen.

Mo­nis­sa tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu, et­tä lap­set is­tu­vat lii­kaa ja li­ha­vuus ja liik­ku­mat­to­muus on kan­san­ter­vey­del­li­nen uh­ka, saa­ti mitä mie­len­ter­vey­son­gel­mia koi­tuu lii­as­ta is­tu­mi­ses­ta ja kou­lu­mat­ko­jen ai­heut­ta­mas­ta ra­si­tuk­ses­ta. Lais­ta löy­tyy py­kä­lä, jos­sa ker­ro­taan, et­tä kou­lu­mat­ka saa kes­tää kol­me tun­tia odo­tu­sai­koi­neen, tä­mä­hän ei tule to­teu­maan. Pel­käs­tään au­tol­la tuon mat­kan tait­ta­mi­nen kes­tää 37 mi­nuut­tia suun­taan­sa ja kun sii­hen li­sä­tään ne mo­net py­säh­dyk­set, syr­jä­ky­lien kier­rot ja muut niin mat­ka kes­tää var­mas­ti usei­ta tun­te­ja. Ei­kä meil­tä edes ole pi­sin mat­ka, vaan on lap­sia, jot­ka tu­lee vie­lä kau­em­paa. On­ko se koh­tuul­lis­ta? Moni van­hem­pi­kaan ei ole val­mis is­tu­maan jul­ki­sis­sa puol­ta­tois­ta tun­tia suun­tan­sa, jos mah­dol­li­suus on teh­dä muu­ta. Voi­daan­ko kou­lu­kul­je­tuk­sen vas­tuul­le jät­tää bus­si­las­til­li­nen vä­sy­nei­tä ja uu­pu­nei­ta lap­sia? En it­se ha­lu­ai­si ol­la kou­lu­kul­je­tuk­sen ase­mas­sa rat­ko­mas­sa ja to­dis­ta­mas­sa näi­tä on­gel­mia?

Suo­mes­sa on käyn­nis­sä uu­dis­tus­ten ai­ka, ei­kä uu­dis­tus­ten tar­vit­se tar­koit­taa lak­kau­tuk­sia kai­kis­sa pal­ve­luis­sa ja nii­den vie­mi­ses­sä pois. Mo­net kou­lut ovat osoit­ta­neet, et­tä kou­lun­käyn­tiä voi suo­rit­taa mo­nin ta­voin, niin etä­o­pe­tuk­ses­sa, hyb­ri­di­mal­lein kuin mui­den vaih­to­eh­to­jen avul­la. Ki­tee ei ha­lua ol­la suun­nan­näyt­tä­jä, vaan seu­ra­taan mui­den huo­no­jen pää­tös­ten te­ki­jöi­den esi­merk­kiä ja ai­heu­te­taan on­gel­mia mo­nil­le ta­hoil­le yh­dis­tä­mis­suun­ni­tel­mil­la. Ra­ha­han se on mikä rat­kai­see, lu­vut, jot­ka esi­tet­tiin täs­tä uu­dis­tuk­ses­ta sääs­ty­vän ovat mi­ni­maa­li­set ja raha mikä mak­se­taan vuo­sien jäl­keen me­ne­tyk­sis­tä ei näy las­kel­mis­sa.

Suur­ta hä­pe­ää tun­nen täl­lä het­kel­lä koko Ki­teen kau­pun­kia koh­taan. Pi­de­tään vaan maa­seu­tu asu­mat­to­ma­na niin on mah­dol­li­sim­man help­poa pääs­tä ra­jan ta­kaa ja oi­ke­as­taan voi­daan, vaik­ka jo luo­vut­taa koko Ki­tee itä­naa­pu­ril­le.

Mitä tän­ne jää, jos tääl­tä kaik­ki läh­de­tään?

Kir­joit­ta­nut ke­sä­lah­te­lai­nen kah­den lap­sen äi­ti,

ELI­SA MUS­TO­NEN

Lisää aiheesta

Kysely