JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.12.2023 8.48
Mielipiteet

MIELIPIDE: Myös tyhjä ääni on kannanotto

Ki­teen Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä teki Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa kou­lu­ver­kon kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä muu­to­se­si­tyk­sen, joka kos­ki kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen pa­laut­ta­mis­ta uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Me al­le­kir­joit­ta­neet Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män jä­se­net, San­na Halt­tu­nen ja Sini Tö­rö­nen, em­me saa­neet muu­to­se­si­tyk­sel­lem­me kan­na­tus­ta muil­ta val­tuu­te­tuil­ta vaan hä­vi­sim­me ää­nes­tyk­ses­sä. He­rän­neen kes­kus­te­lun ja saa­miem­me yh­tey­de­not­to­jen vuok­si nä­em­me tar­peel­li­se­na sel­ven­tää, mik­si pää­dyim­me ää­nes­tä­mään tyh­jää Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta kos­ke­vas­sa pää­tös­koh­das­sa.

Mei­dän mie­les­täm­me Ki­teen kau­pun­kist­ra­te­gia ei tul­lut huo­mi­oi­duk­si kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä ja sii­hen liit­ty­väs­sä pää­tö­se­si­tyk­ses­sä. Ki­teen kau­pun­kist­ra­te­gi­an mu­kaan "olem­me roh­ke­al­la ja ar­vo­poh­jai­sel­la mat­kal­la koh­ti oman­lais­ta sa­ta­maa". Kau­pun­kist­ra­te­gi­an ar­vois­ta en­sim­mäi­se­nä mai­ni­taan yh­tei­söl­li­syys. Kau­pun­kist­ra­te­gi­an mu­kaan "vah­vat yh­tei­söm­me tu­ke­vat ja vah­vis­ta­vat toi­nen toi­si­aan ja ja­ka­vat ke­hit­tä­mi­ään toi­min­ta­mal­le­ja".

Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä esi­tet­tiin sel­ke­äs­ti ja kat­ta­vas­ti op­pi­las­mää­riin, vä­es­tö­en­nus­tei­siin, opet­ta­jien mää­riin ja hei­dän palk­ka­kus­tan­nuk­siin, kau­pun­gin saa­miin val­ti­o­no­suuk­siin ja nii­den leik­kauk­siin sekä kau­pun­gin ta­lou­den so­peut­ta­mis­tar­pei­siin liit­ty­vät lu­vut. Kii­tos täl­tä osin vi­ran­hal­ti­joil­le hy­väs­tä val­mis­te­lu­työs­tä.

Se, mitä me jäim­me kai­paa­maan, on vaih­to­eh­to­ja tai vaih­to­eh­toi­sia toi­min­ta­mal­le­ja. Val­mis­te­lus­sa oli pää­dyt­ty vain yh­teen vaih­to­eh­toon, joka ei huo­mi­oi­nut kau­pun­kist­ra­te­gi­as­sa­kin vah­vas­ti esiin nos­tet­tu­ja vaih­to­eh­toi­sia toi­min­ta­mal­le­ja. Val­tuu­tet­tui­na meil­le jäi kuva, et­tä val­tuu­te­tuil­le an­ne­taan vain yk­si vaih­to­eh­to, hy­väk­syä val­mis­tel­tu esi­tys sel­lai­se­naan ja niil­lä tie­doil­la, jot­ka meil­le an­net­tiin.

Kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­lun ai­ka­na koim­me tar­vit­se­vam­me li­sää tie­toa las­ten hy­vin­voin­tiin liit­ty­en kos­kien eten­kin op­pi­lai­den kou­lu­mat­koi­hin käy­tet­tä­vää ai­kaa, jot­ta myös pi­sim­pien kou­lu­mat­ko­jen pii­ris­sä ole­vil­la lap­sil­la on mah­dol­li­suus so­si­aa­li­siin ja lii­kun­nal­li­siin har­ras­tuk­siin. Em­me ol­leet val­mii­ta tyy­ty­mään to­te­a­muk­seen, et­tä op­pi­lai­den kou­lu­mat­kat pys­ty­tään to­teut­ta­maan ajal­li­ses­ti la­ki­sää­tei­ses­sä kol­men tun­nin päi­vit­täi­ses­sä mak­si­mi­a­jas­sa. Kai­pa­sim­me tar­kem­paa tie­toa myös kiin­teis­tö­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sis­ta pää­tök­sen toi­meen­pa­non jäl­keen.

Koim­me tar­vit­se­vam­me pää­tök­sen­te­on tu­ek­si li­sää tie­toa myös uu­den kou­lu­ver­kon kou­lu­kul­je­tus­ten ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Kou­lu­kul­je­tus­ten kus­tan­nus­ta­son nou­sua on mah­dol­lis­ta ar­vi­oi­da myös il­man kil­pai­lu­tus­ta. Myös reit­tien pi­tuu­den li­säys on las­ket­ta­vis­sa – eten­kin, kun val­mis­te­lus­sa oli vain yk­si vaih­to­eh­to uu­des­ta kou­lu­ver­kos­ta.

Li­säk­si oli­sim­me toi­vo­neet jon­kin­lais­ta nä­kö­kul­maa pää­tös­ten pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ja ker­ran­nais­vai­ku­tuk­sis­ta Ki­teen kau­pun­gin ja sen ete­läi­sen pi­tä­jän elin­kei­no­e­lä­mään ja elin­voi­mai­suu­teen.

Näis­tä syis­tä pää­dyim­me esit­tä­mään kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen pa­laut­ta­mis­ta uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si.

Pää­tök­sen­te­os­sa vas­tuul­li­suus on meil­lä val­tuu­te­tuil­la suu­ri. Me al­le­kir­joit­ta­neet ym­mär­räm­me vah­vas­ti kau­pun­gin tar­peen so­peut­taa toi­min­ta­ku­lu­ja ja myös pe­ru­so­pe­tuk­sen kus­tan­nuk­sia ma­ta­la syn­ty­vyys, las­ke­neet op­pi­las­mää­rät ja alen­tu­vat val­ti­o­no­suu­det huo­mi­oi­den.

Ki­teen kau­pun­kist­ra­te­gi­an vii­mei­nen ar­vo on tu­le­vai­suu­de­nus­ko: "Pi­däm­me Ki­teen ta­lou­del­li­ses­ti va­kaa­na, hyö­dyn­näm­me uu­sin­ta tie­toa ja et­sim­me en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti uu­sia in­no­va­tii­vi­sia me­nes­tyk­sen väy­liä." Me al­le­kir­joit­ta­neet us­kom­me, et­tä meil­lä on Ki­teel­lä­kin mah­dol­li­suus ol­la en­nak­ko­luu­lot­to­mia ja in­no­va­tii­vi­sia pi­tä­en sa­mal­la huol­ta niin ta­lou­des­ta kuin in­hi­mil­li­syy­des­tä­kin.

SAN­NA HALT­TU­NEN ja

SINI TÖ­RÖ­NEN

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuu­te­tut

ja Ko­koo­muk­sen

val­tuus­to­ryh­män jä­se­net

Lisää aiheesta

Kysely