JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.12.2023 3.25
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Pisa-soppa porisee

Suo­mes­sa kuo­huu: Pisa-tut­ki­muk­sen tu­lok­set on jul­kis­tet­tu. Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­sen ja lu­ku­tai­don taso ovat tu­los­ten mu­kaan not­kah­ta­neet, mut­ta ei­vät kui­ten­kaan ro­mah­ta­neet. Nyt jo­kai­nen ha­lu­aa pis­tää lu­sik­kan­sa tä­hän sop­paan – ja pis­tän­pä mi­nä­kin.

Pit­kän opet­ta­jau­ra­ni ai­ka­na olen näh­nyt pe­ru­so­pe­tuk­sen muu­tok­sen. 1980-lu­vun puo­li­vä­lin jäl­keen on ope­tus­suun­ni­tel­ma pis­tet­ty uu­sik­si nel­jä ker­taa. Ope­tuk­sen si­säl­löt ei­vät ai­na niin suu­res­ti ole muut­tu­neet, mut­ta ope­tus­me­ne­tel­mät, pai­no­pis­te­a­lu­eet ja ta­voit­teet. Muis­ta­nee­ko­han moni, et­tä on näh­ty sel­lai­nen­kin ope­tus­suun­ni­tel­ma, jos­sa pai­kal­li­suus oli tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Nyt voi­mas­sa ole­va ope­tus­suun­ni­tel­ma olet­taa op­pi­lail­ta it­se­oh­jau­tu­vuut­ta, vaik­ka se ei on­nis­tu kai­kil­ta ai­kui­sil­ta­kaan.

Ylei­sen kes­kus­te­lun pe­rus­teel­la suu­rin syyl­li­nen ta­son tip­pu­mi­seen tun­tu­vat ole­van it­se op­pi­jat, nämä kän­ny­köi­hin­sä up­pou­tu­neet tu­le­vai­suu­tem­me toi­vot. Kes­kit­ty­mis­ky­vyn puut­tu­mi­sen aja­tel­laan joh­tu­van so­me­si­säl­lön ja -maa­il­man vai­ku­tuk­ses­ta.

Mut­ta on myös ai­het­ta kat­soa pei­liin. Kou­luis­sa on ajau­dut­tu sel­lai­siin op­pi­mi­sym­pä­ris­töi­hin ja ope­tus­me­ne­tel­miin, jot­ka jo si­näl­lään häi­rit­se­vät kes­kit­ty­mis­tä. Epäyh­te­näi­set ja vaih­tu­vat ope­tus­ryh­mät, avoi­met luok­ka­ti­lat ja pelk­kään di­gi­ai­neis­toon poh­jaa­va ope­tus ovat har­val­le pa­ras vaih­to­eh­to. Kun tä­hän li­sä­tään vie­lä se, et­tä tu­kea op­pi­mis­vai­keuk­siin ei ai­na ole riit­tä­väs­ti tar­jol­la, on jo­kai­ses­sa luo­kas­sa mon­ta, joi­den op­pi­mi­ses­sa on haas­tei­ta. Kun ilo op­pi­mi­ses­ta ja osaa­mi­ses­ta jää puut­tu­maan, nä­kyy se kes­kit­ty­mi­sen vai­keu­te­na ja jopa häi­rit­se­vä­nä käy­tök­se­nä.

Kou­lut kyl­lä hyö­tyi­si­vät hal­li­tu­soh­jel­mas­sa lu­va­tus­ta kän­nyk­kä­kiel­los­ta, mut­ta ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son torp­pa­si sen edus­kun­nan ky­se­ly­tun­nil­la 7.12. pe­ru­soi­keuk­siin ve­to­a­mal­la. Hä­nen mie­les­tään asia hoi­tuu kou­lun jär­jes­tys­sään­tö­jen avul­la. Täs­tä läh­tien me­di­a­lu­ku­tai­toi­set op­pi­laat osaa­vat kyl­lä ve­do­ta pe­ru­soi­keuk­siin­sa. Usein op­pi­lail­la on käy­tös­sä hen­ki­lö­koh­tai­set tie­to­ko­neet, ja kän­ny­kät jou­ta­vat var­sin hy­vin park­kiin tun­tien ajak­si.

Jos­pa nyt ihan oi­ke­as­ti ky­syt­täi­si käy­tän­nön työ­tä te­ke­vil­tä am­mat­ti­lai­sil­ta, mitä kor­jaus­liik­kei­tä oli­si syy­tä teh­dä. Pe­da­go­gi ei ole jo­kai­nen, joka on kou­lun­sa käy­nyt. Myös lap­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen pe­reh­ty­neil­lä neu­rop­sy­ko­lo­geil­la ja las­tenp­sy­ki­at­reil­la oli­si var­mas­ti tut­kit­tua tie­toa muu­tok­sen poh­jak­si.

Ryh­ti­lii­ke teks­tin ym­mär­tä­mi­sen ja tuot­ta­mi­sen tai­don tu­ek­si ai­na­kin on tar­peen. Hyvä lu­ku­tai­to ke­hit­tää päät­te­ly­ky­kyä, se aut­taa en­na­koi­maan ja rat­ko­maan myös ar­ki­päi­vän on­gel­mia. Sitä tar­vi­taan myös ma­te­maat­tis­ten on­gel­mien rat­kai­sus­sa.

Tä­män myl­lä­kän kes­kel­lä toi­von jou­lu­rau­haa kou­lu­jen vä­el­le.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely