JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.12.2023 9.18
Mielipiteet

MIELIPIDE: Miulla yksi pyyntö ois – älä vie yläkouluani pois

Ke­sä­lah­den tu­le­vai­suu­den ja ylä­kou­lun säi­ly­mi­sen puo­les­ta!

Tuo­re uu­ti­nen Suo­men Pisa-tu­lok­sis­ta on he­rät­tä­nyt mo­nen­lais­ta kes­kus­te­lua. Syi­tä heik­koon tu­lok­seen on pui­tu me­di­as­sa kii­vaas­ti. Yh­tä sel­vää syn­ti­puk­kia ei var­mas­ti­kaan ole, vaan voim­me to­de­ta mo­nen asi­an men­neen pie­leen kou­lu­maa­il­man muu­tok­sis­sa. Yh­te­nä iso­na pa­la­se­na täs­sä on kou­lu­verk­ko­jen su­pis­ta­mi­nen ja las­ten siir­tä­mi­nen yhä suu­rem­piin kou­lu­yk­si­köi­hin. Tä­män voi konk­reet­ti­ses­ti to­de­ta ver­taa­mal­la rin­nak­kain Pisa-tu­lok­siin ja kou­lu­jen lak­kau­tuk­siin liit­ty­viä kaa­vi­oi­ta men­neil­tä vuo­sil­ta, jois­ta nä­kyy väis­tä­mät­tä karu to­tuus - sa­maan tah­tiin kuin kou­lu­ja Suo­mes­sa on lak­kau­tet­tu, te­ke­vät Suo­men Pisa-tu­lok­set myös las­kua. Tä­hän oli­si ai­ka he­rä­tä, vii­meis­tään nyt.

Jos Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun op­pi­lail­le kaa­vail­lut, jopa kol­men tun­nin päi­vit­täi­set kou­lu­mat­kat to­teu­tu­vat, se ei voi ol­la vai­kut­ta­mat­ta nuor­ten kou­lu­me­nes­tyk­seen. Uu­pu­nut nuo­ri ei jak­sa pa­nos­taa riit­tä­väs­ti kou­lun­käyn­tiin. Tämä puo­les­taan vai­kut­taa suo­raan nuo­ren jat­ko-opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­siin sekä sen myö­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti nuo­ren tu­le­vaan elä­mään. Uu­pu­mi­sen myö­tä ko­ros­tu­vat vai­ku­tuk­set myös nuor­ten mie­len­ter­vey­teen, jos­ta olem­me erit­täin huo­lis­sam­me.

Nyt syys­lu­ku­kau­den ai­ka­na kou­lu­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la nuo­ril­le pai­no­tet­tiin mo­neen ker­taan lii­kun­nan tär­keyt­tä. Ke­ho­tet­tiin har­ras­ta­maan ja pi­tä­mään huol­ta omas­ta hy­vin­voin­nis­ta mm. ke­rää­mäl­lä riit­tä­väs­ti as­ke­lia joka päi­vä. Olem­me huo­lis­sam­me sii­tä, jak­sai­si­ko nuo­ri enää läh­teä lii­kun­ta- tai mui­hin­kaan har­ras­tuk­siin yh­dek­sän­tun­ti­sen kou­lu­päi­vän jäl­keen, kun läk­sy­kir­jat­kin pi­täi­si ava­ta jos­sain vai­hees­sa.

Ki­tee on mu­ka­na Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lis­sa, jon­ka ta­voit­tee­na on tu­kea las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia mah­dol­lis­ta­mal­la jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mie­lui­sa ja mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä. Kuin­ka tämä näh­dään to­teu­tu­van mah­dol­li­sen ylä­kou­lun siir­ty­mi­sen rin­nal­la? Jäi­si­vät­kö nuo­ret har­ras­ta­maan Ki­teel­le? Kuin­ka sil­loin hoi­tui­si kyy­di­tys vai jäi­si­kö se sit­ten van­hem­pien hoi­det­ta­vak­si? Syö­dä­kin lap­sen pi­täi­si päi­vän ede­tes­sä.

Ke­sä­lah­te­lai­set lap­set ja nuo­ret ovat it­se ot­ta­neet vah­vas­ti esil­le huo­len kiu­saa­mi­ses­ta. Tämä on iso asia, jota ei voi­da ohit­taa. Olem­me van­hem­pi­na saa­neet kuul­la, kuin­ka jo jär­jes­te­tyis­sä tu­tus­tu­mis­päi­vis­sä, on ke­sä­lah­te­lai­sil­le lap­sil­le mm. huu­del­tu asi­at­to­muuk­sia. Nuor­ten ko­ke­ma huo­li ja pel­ko kiu­saa­mi­ses­ta ei ole ai­hee­ton­ta.

Ki­teen kau­pun­gin kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä mai­ni­taan, et­tei­vät muu­tok­set vai­kut­tai­si esi­mer­kik­si kyy­di­tys­ten ki­lo­met­ri­mää­riin. Tämä on ai­van ab­sur­di aja­tus - mik­si ki­lo­met­rit ei­vät li­sään­tyi­si, jos kyy­di­ty­sop­pi­lai­den mää­rä kas­vai­si. Kyy­di­tys­rat­kai­su­ja ja nii­den kus­tan­nus­las­kel­mia ei näh­tä­väs­ti ole vie­lä suun­ni­tel­tu, tai ai­na­kaan nii­tä ei ole kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen kir­jat­tu, ei­kä muu­toin­kaan ker­rot­tu, van­hem­pien sekä mui­den­kin ta­ho­jen tie­dus­te­luis­ta huo­li­mat­ta.

Vuo­ro­lii­ken­teen käyt­töä kou­lu­mat­kaan on sel­vi­tyk­sen mu­kaan kaa­vail­tu, tä­män­kään to­teu­tus­ta ei ole sen enem­min avat­tu. Van­hem­pien kes­kuu­des­sa on he­rän­nyt huo­li, kuin­ka kyy­di­tys­rat­kai­sut mah­dol­li­ses­ti vai­kut­tai­si­vat koko Ke­sä­lah­den alu­een kou­lu­lai­siin ai­ka­tau­lul­li­ses­ti, jou­tui­si­vat­ko pie­nem­mät­kin kou­lu­lai­set ken­ties aloit­ta­maan kou­lu­päi­vän­sä yhä ai­kai­sem­min?

Koko kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys tun­tuu ole­va kuin sa­lai­nen kan­sio, joka on oleel­lis­ten epä­koh­tien kera esi­tel­ty to­tuu­te­na päät­tä­vil­le ta­hoil­le. Sel­vi­tyk­seen tee­te­tyn lap­si­ar­vi­oin­nin ky­se­lyn ei var­mis­tet­tu ta­voit­ta­van kaik­kia lap­sia ja sen vas­tauk­set jäi­vät si­ten hy­vin­kin puut­teel­li­sek­si. Puo­lu­eel­li­sen ta­hon laa­ti­ma sel­vi­tys on saa­tu näyt­tä­mään eduk­kaal­ta muu­tok­siin koh­dis­tu­en, vaik­ka to­del­li­suu­des­sa se voi ol­la ai­van jo­tain muu­ta. Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oli­si eh­dot­to­mas­ti pi­tä­nyt teet­tää ul­ko­puo­li­sel­la puo­lu­eet­to­mal­la ta­hol­la. Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä ei ole myös­kään jul­kais­tu nä­ky­vil­le kau­pun­gin si­vuil­le, vaan se pi­tää osa­ta et­siä lu­et­ta­vak­si Ki­teen kau­pun­gin toi­mie­li­mien asi­a­kir­jo­jen liit­teis­tä.

Ke­sä­lah­del­la jär­jes­te­tys­sä Ki­teen kau­pun­gin kump­pa­nuus­pöy­dän ti­lai­suu­des­sa Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­ti kaa­vail­lun kou­lu­muu­tok­sen las­ten etu­na. Täl­le em­me ole saa­neet pe­rus­te­lui­ta. Lap­sen etu ei voi ol­la esi­mer­kik­si jopa 15 tun­tia is­tu­mis­ta kou­lu­kyy­dis­sä joka viik­ko, har­ras­tuk­sien me­net­tä­mi­nen tai ko­ko­nais­val­tai­nen uu­pu­mi­nen kou­lun­käyn­nin vuok­si. Kou­lu­muu­tok­ses­sa ve­do­taan myös laa­duk­kaam­paan ja yh­te­ne­väi­seen ope­tuk­seen. Mi­hin tämä laa­du­kas ope­tus sit­ten poh­jau­tuu? On­ko laa­du­kas­ta ope­tus­ta mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­nen va­lin­nai­sai­ne­tar­jon­ta? Isot luok­ka­koot? Lap­sen tai nuo­ren tun­te­ma tur­vat­to­muus? Mik­si pie­nen kou­lu­yk­si­kön ope­tus­ta ei näh­dä yh­tä laa­duk­kaa­na kuin ison? Mei­dän nä­kö­kul­mas­ta pie­ni yk­sik­kö voi tar­jo­ta jopa laa­duk­kaam­paa yk­si­löl­lis­tä, tur­val­lis­ta, lap­sen ja nuo­ren huo­mi­oi­vaa ope­tus­ta, jon­ka läh­tö­koh­ta­na ovat ope­tuk­sen pe­ru­sa­si­at.

En­tä­pä eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vat kou­lu­lai­set. Jos osal­lis­tu­mi­nen jouk­ko­kyy­tiin ei on­nis­tui­si, oli­si jär­jes­tet­tä­vä oma kyy­ti, joka nos­tai­si kus­tan­nuk­sia huo­mat­ta­vas­ti. Ja jos ei opis­ke­lu on­nis­tui­si­kaan isom­mas­sa kou­lu­yk­si­kös­sä, oli­si­ko vaih­to­eh­to­na si­joi­tus lai­tok­seen, joka re­pi­si per­heen eril­leen?

Mitä ke­sä­lah­te­lai­set ve­ron­mak­sa­jat saa­vat vas­ti­neek­si Ki­teel­le mak­sa­mis­taan ve­ro­eu­rois­ta? Lä­hi­pal­ve­lui­den su­pis­ta­mis­ta ja elin­voi­mai­suu­den hei­ken­tä­mis­tä. Ei­kö tasa-ar­voi­suus oli­si jo­kai­sen kun­ta­lai­sen pe­ru­soi­keus. Elin­voi­mai­suu­den me­ne­tys ja sen seu­rauk­se­na maa­seu­dun au­ti­oi­tu­mi­nen kat­so­taan myös koko maan tur­val­li­suus­ris­kik­si.

Me em­me odo­ta, et­tä kou­lu Ke­sä­lah­del­la säi­lyi­si en­nal­laan, vaan pe­rään­kuu­lu­tam­me uut­ta koko Ki­tee­tä pal­ve­le­vaa rat­kai­su­mal­lia, jos­sa pe­rus­kou­lu jär­jes­te­tään lä­hi­pal­ve­lu­na, ku­ten kun­ta­lii­tok­sen ai­kaan on lu­vat­tu. Yh­te­näis­kou­lu­rat­kai­su 0-9 luo­kil­le toi­mii mai­ni­os­ti muu­al­la­kin päin Suo­mea, mik­si sitä ei näh­dä rat­kai­suk­si myös tääl­lä?

Pää­tök­sis­sä ve­do­taan usein sääs­töi­hin, ku­ten täs­sä­kin kou­lu­verk­ko­a­si­as­sa. Ovat­ko lap­set ja nuo­ret oi­ke­as­ti se koh­de, jos­ta ha­lu­am­me sääs­tää, vai­ku­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta? Olem­me saa­neet lu­kea jo niin mo­nes­ta vas­taa­van­lai­ses­ta kou­lu­verk­ko­rat­kai­sus­ta, jot­ka ovat teh­ty sääs­töi­hin ve­do­ten ja lop­pu­pe­lis­sä sääs­töt ovat­kin kään­ty­neet mer­kit­tä­vik­si ku­luik­si. Ku­vit­teel­li­set sääs­töt ei­vät voi ol­la pää­tök­sen­te­on pe­rus­ta­na.

Luot­ta­mus ja tu­le­vai­suu­den us­ko, yh­tei­söl­li­syys ja pal­ve­lu­hen­ki­syys oli­vat ar­vo­ja, joi­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja nos­ti esil­le Ki­teen kau­pun­gin en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oon liit­ty­en. Ky­sym­me­kin nyt, mi­hin nämä ar­vot hä­vi­si­vät­kään kou­lu­ver­kon ja sii­hen koh­dis­tu­vien muu­tos­ten koh­dal­la?

Saim­me 4.12.2023 lu­kea Koti-Kar­ja­la leh­des­tä Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan kan­na­no­ton liit­ty­en kou­lu­verk­koon. Ha­lu­am­me kiit­tää täs­tä avoi­mes­ta sekä roh­ke­as­ta kan­na­no­tos­ta ja toi­vom­me sen kan­nus­ta­van Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­toa roh­ke­aan pää­tök­sen­te­koon, jos­sa ai­dos­ti huo­mi­oi­daan en­si­si­jai­ses­ti las­ten ja nuor­ten etu, ku­ten pe­ru­so­pe­tus­lais­sa­kin to­de­taan - Pe­ru­so­pe­tus­ta suun­ni­tel­ta­es­sa, jär­jes­tet­tä­es­sä ja sii­tä pää­tet­tä­es­sä on en­si­si­jai­ses­ti huo­mi­oi­ta­va lap­sen etu (Pe­ru­so­pe­tus­la­ki 3 a§)

JOUK­KO KE­SÄ­LAH­TE­LAIS­TEN LAS­TEN JA NUOR­TEN VAN­HEM­PIA, ISO­VAN­HEM­PIA JA LÄ­HEI­SIÄ

Han­na Hä­mä­läi­nen, Jani Hä­mä­läi­nen, Satu Ku­pi­ai­nen, Kat­ja Ko­ho­nen, Jaa­na Ah­ti­ai­nen, Kir­si Le­mi­nen, Ii­ro Le­mi­nen, Sari Kar­ja­lai­nen, Jari Tas­ki­nen, Kat­ja Pääk­kö­nen, Lea Pen­na­nen, Jyr­ki Ha­ve­ri­nen, Ul­la Tas­ki­nen, Kari Tas­ki­nen, Emi­lia Pääk­kö­nen, Eve­lii­na Pääk­kö­nen, Toma Kar­vi­nen, Ari-Pek­ka Tas­ki­nen, Ar­to Ver­mo­nen, El­li Hä­mä­läi­nen, Tan­ja Mu­ta­nen, Ee­vi Kal­li­o­ruu­su

Lisää aiheesta

Kysely