JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.12.2023 3.00
Mielipiteet

Paras joululahja voi olla toiselle annettu aika

Jou­lu­aat­toon on enää 11 yö­tä. Lah­jast­res­si saat­taa ki­vis­tää mo­nen mie­les­sä. Mitä vei­sin van­hem­mil­le­ni tai iso­van­hem­mil­le? En­tä mitä lap­set kai­paa­vat? Jos joku oli­si kir­joit­ta­nut jou­lu­pu­kil­le, siel­tä­hän ne par­haat lah­ja­vin­kit saa.

Jou­lu on an­ta­mi­sen ilon ja saa­mi­sen ilon ai­kaa. Eri­tyi­ses­ti se on sitä sil­loin, kun niin an­ta­ja kuin saa­ja ais­ti­vat lah­jan tu­le­van sy­dä­mes­tä, sii­nä on mu­ka­na myös niin tär­keä rak­kau­den tun­ne.

Jou­lust­res­siä saat­taa ai­heut­taa myös se et­tä oma tai per­heen ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne ei mah­dol­lis­ta ra­han­käyt­töä lah­ja­os­tok­siin ei­kä eh­kä muu­ten­kaan pe­rin­tei­seen jou­lun­viet­toon. Taus­tal­la ovat pie­nen­ty­neet tu­lot ja/tai kas­va­neet elin­kus­tan­nuk­set.

Jou­lun voi it­sel­le ja toi­sel­le ih­mi­sel­le an­taa myös il­man ra­han­käyt­töä. Se et­tä an­nam­me toi­sel­le het­ken tai use­am­man­kin het­ken ai­kaam­me yh­des­sä­o­loon, seu­rus­te­luun, yh­tei­siin elä­myk­siin tai rak­kau­teen, voi ol­la ar­vok­kaam­pi lah­ja kuin mil­lään ra­hal­la han­kit­tu esi­ne.

Meil­lä tääl­lä Ki­teel­lä, Ke­sä­lah­del­la, Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä­kin on nuo­ria, jot­ka miet­ti­vät, et­tä heis­tä ei ku­kaan vä­li­tä. He ovat yk­si­näi­siä, kun ke­nel­lä­kään ei ole ai­kaa edes ky­syä, mitä kuu­luu?

En­tä yk­si­näi­set ikäih­mi­set ko­deis­saan, hoi­va­ko­dis­sa tai sai­raa­lan osas­tol­la. Heis­tä mo­nen lap­set ovat muut­ta­neet kau­ak­si syn­nyin­paik­ka­kun­nal­taan. Pit­kä vä­li­mat­ka ja kii­rei­nen ar­kie­lä­mä ovat es­tä­neet ta­paa­mi­set. Olem­me­ko tul­leet aja­tel­leek­si, kuin­ka nyt yk­si­näi­se­nä ikäih­mi­se­nä elä­vä äi­ti tai isä toi­voo, et­tä vie­lä edes ker­ran lap­set ha­ki­si­vat hä­net viet­tä­mään jou­lun kans­saan? Ni­me­no­maan ha­ki­si­vat, sil­lä var­mas­ti on ta­ka­na use­am­pi jou­lu, jon­ka tämä äi­ti tai isä on jär­jes­tä­nyt omil­le lap­sil­leen.

Ei ole ta­va­ton­ta se­kään, et­tä kii­rei­ses­sä työ­yh­tei­sös­sä on jä­sen, jon­ka nä­em­me ai­na iloi­se­na, ak­tii­vi­se­na ja osal­lis­tu­va­na, kun hän on niin sa­no­tus­ti työ­moo­dis­sa. En­tä jos hä­nen työn ul­ko­puo­li­nen elä­mä on yk­si­toik­kois­ta yk­si­näi­syyt­tä?

Nuo­ri, ikäih­mi­nen tai työ­e­lä­mäs­sä mu­ka­na ole­va. Hä­nel­lä ar­vok­kain jou­lu­lah­ja­toi­ve saat­taa­kin ol­la, et­tä lä­hei­nen tai kuka ta­han­sa ih­mi­nen an­taa hä­nel­le ai­kaan­sa yh­des­sä­o­loon.

An­ne­taan ai­kaa lä­hei­sel­le tai toi­sel­le ih­mi­sel­le, kun meil­lä on sii­hen mah­dol­li­suus - muul­loin­kin kuin jou­lu­na. Ai­ka on ai­nee­ton lah­ja. Se voi ol­la kul­taa­kin ar­vok­kaam­pi, mut­ta sen an­ta­mi­seen ei tar­vi­ta ra­haa ei­kä ai­neel­lis­ta va­ral­li­suut­ta.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely