JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lähes jokaisessa Rääkkylän kylässä omatoimisille liikkujille tarjolla olevat ladut antavat hienot puitteet hiihtäjille.

Lähes jokaisessa Rääkkylän kylässä omatoimisille liikkujille tarjolla olevat ladut antavat hienot puitteet hiihtäjille.

Päivi Lievonen

20.11.2023 14.04
Uutiset

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Rääkkylässä monipuoliset harras­tus­mah­dol­li­suudet

Rääk­ky­län tal­vi tar­jo­aa luon­non rau­has­sa ren­tou­tu­mis­ta, uu­den op­pi­mis­ta mie­len­kiin­tois­ten har­ras­tus­ten pa­ris­sa ja mah­dol­li­suuk­sia mo­nen­lai­seen va­paa-ajan­viet­toon edul­li­sin kus­tan­nuk­sin. On la­tu­ja ly­kit­tä­väk­si, avan­to­sau­no­ja pa­laut­te­luun, kun­to­sa­le­ja voi­mien vah­vis­ta­mi­seen ja kult­tuu­ria ku­lu­tet­ta­vak­si.

Rääk­ky­län va­paa-ajan asuk­kais­ta rei­lu nel­jän­nes viet­tää mö­kil­lään yli puo­let vuo­des­ta, sil­lä kun­nas­sa te­ke­mis­tä riit­tää vuo­den ym­pä­ri. Har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat edul­li­sia, ryh­mis­sä on ti­laa ja mo­nen va­paa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suu­den pa­riin suo­ras­taan toi­vo­taan li­sää osal­lis­tu­jia.

– Rääk­ky­läs­sä on te­ke­mis­tä muu­al­la­kin kuin omal­la va­paa-ajan asun­nol­la. Meil­lä on esi­mer­kik­si erit­täin edul­lis­ta har­ras­taa kun­to­sa­lia ja avan­tou­in­tia. Ka­las­tuk­seen ja met­säs­tyk­seen on hy­vät mah­dol­li­suu­det eri puo­lil­la pi­tä­jää. Kaik­ki­aan tääl­lä on hyvä elää, kun­nan­joh­ta­ja Es­ko Rau­ti­ai­nen tii­vis­tää.

Yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mät har­ras­tuk­set täy­den­tä­vät tar­jon­taa

Kun­nan jär­jes­tä­miä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia täy­den­tä­vät yh­dis­tys­ten toi­min­not; tar­jol­la on lu­kui­sia eri kä­si­työ­pii­re­jä, har­ras­ta­ja­te­at­te­ria, mu­sii­ki­no­pe­tus­ta ai­kui­sil­le­kin, ja lii­kun­ta­ryh­miä jär­jes­te­tään eri puo­lel­la kun­taa. Oma­toi­mi­seen har­ras­ta­mi­seen, ku­ten hiih­toon ja ret­kei­lyyn, puit­teet ovat hy­vät, sil­lä ky­läyh­dis­tys­ten yl­lä­pi­tä­miä la­tu­ja ja tu­li­paik­ko­ja on lä­hes jo­kai­ses­sa ky­läs­sä. Rääk­ky­län la­tu­ver­kos­to on esil­lä si­vus­tol­la out­doo­rac­ti­ve.fi. Maas­to­hiih­toon on kym­me­niä ki­lo­met­re­jä la­tu­ja, jot­ka so­pi­vat niin har­ras­te­li­joil­le kuin ko­ke­neil­le­kin. Kir­kon­ky­län ja Ra­si­vaa­ran la­dut ovat va­lais­tut.

Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia on tar­jol­la vuo­den ym­pä­ri; eri­tyi­ses­ti te­at­te­ri ja mu­siik­ki nä­ky­vät ja kuu­lu­vat Rääk­ky­läs­sä.

– Ne pal­ve­lut, joi­ta meil­lä on, ovat erit­täin hy­viä. Meil­tä löy­tyy esi­mer­kik­si mo­ni­puo­li­nen kir­jas­to. Nie­mi­sen Ur­hei­li­jat jär­jes­tä­vät lap­sil­le oh­jat­tua jal­ka­pal­lo­ker­ho­a­kin, Rau­ti­ai­nen jat­kaa.

Uu­sim­pa­na kun­ta on vas­tan­nut nuor­ten toi­vee­seen si­sä­ti­lois­sa pe­lat­ta­vas­ta paint­ball-ra­das­ta: mu­siik­ki­ta­lo­na tun­ne­tus­sa ra­ken­nuk­ses­sa aloi­te­taan vä­ri­kuu­la­pe­lit tä­män vuo­den puo­lel­la.

Mö­kis­tä va­ki­tui­sek­si asun­nok­si

Mök­kei­ly­pi­tä­jäs­sä viih­dy­tään jopa niin hy­vin, et­tä va­paa-ajan asun­nos­ta tu­lee py­sy­vä koti.

Jous­ta­vuus ja asi­oin­nin help­pous ovat kun­nan valt­te­ja; va­paa-ajan asun­non muut­ta­mi­nen va­ki­tui­sek­si asun­nok­si käy jou­he­vas­ti. Rääk­ky­läs­sä on 1 300 va­paa-ajan asun­toa, jois­ta puo­let on asut­ta­vis­sa ym­pä­ri vuo­den. Va­ki­tui­sik­si ko­deik­si muut­tuu usei­ta kiin­teis­tö­jä vuo­des­sa.

– Lu­pap­ro­ses­si on meil­lä hy­vin no­pea; muu­tok­sen saa voi­maan pa­ris­sa kuu­kau­des­sa. Ra­ken­nuk­sen tu­lee täyt­tää tie­tyt kri­tee­rit muun mu­as­sa läm­pö­e­ris­tyk­sen osal­ta. Kaik­ki­aan va­paa-ajan asun­non muu­tos va­ki­tui­sek­si mak­saa noin 500 eu­roa - sum­maan vai­kut­taa ra­ken­nuk­sen ne­li­ö­mää­rä, ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Joni Ryt­kö­nen ku­vai­lee.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kutsuu viihtymään Rääkkylässä.

Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen kutsuu viihtymään Rääkkylässä.

Päivi Lievonen

Viih­dy Rääk­ky­läs­sä

Ny­kyi­sin pu­hu­taan pal­jon tie­tois­ta läs­nä­o­los­ta, joka tu­lee eng­lan­nin­kie­li­ses­tä sa­nas­ta mind­ful­ness. Sa­maa tar­koi­te­taan tie­toi­suus­tai­doil­la, hy­väk­sy­väl­lä tie­toi­sel­la läs­nä­o­lol­la. Se on läs­nä ole­mis­ta ny­ky­het­kes­sä tie­toi­se­na sii­tä, mitä on juu­ri nyt. Huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä tie­toi­nen läs­nä­o­lo on ih­mi­sel­le luon­nol­lis­ta, niin mo­nen ih­mi­sen mie­li har­hai­lee val­veil­la ol­les­sa, mil­loin men­nei­syy­des­sä ja mil­loin tu­le­vai­suu­des­sa ja joko nii­tä vat­vo­en tai ana­ly­soi­den. Mei­dän ai­ka­nam­me ih­mis­ten mie­liä kuor­mit­ta­vat eri­lai­set är­syk­keet, joi­ta tek­no­lo­gi­nen ke­hi­tys on tuo­nut tul­les­saan.

Rääk­ky­län etu­na on luon­non vah­va läs­nä­o­lo. Va­paa-ai­kaa voi viet­tää luon­non hel­mas­sa hy­vin edul­li­sin kus­tan­nuk­sin ja vail­la ul­ko­puo­li­sia är­syk­kei­tä.

Kun­nas­sa tar­jot­ta­vat pal­ve­lut ei­vät luon­nol­li­ses­ti­kaan ole yh­tä laa­jat ja yh­tä kat­ta­vat kuin kau­pun­gis­sa, mut­ta laa­tu on hyvä. Esi­mer­kik­si kou­lu­ruo­an laa­tua kii­te­tään eri­no­mai­sek­si ja lap­set sekä nuo­ret myös syö­vät kou­lus­sa tar­jot­ta­vil­la lou­nail­la ter­veel­li­ses­ti. Rääk­ky­län tu­lok­set kes­tä­vät val­ta­kun­nal­li­sen­kin ver­tai­lun.

En kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, et­tä elä­mä tääl­lä oli­si pys­tyyn kuol­lut­ta, vaan Rääk­ky­läs­sä on, kii­tos kat­ta­van va­lo­kui­tu­ver­kon, mah­dol­li­suus työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen. Jos etä­työ­tä ei ha­lua teh­dä omas­sa tu­ki­koh­das­saan, niin kun­nan­vi­ras­to ja kir­jas­to tar­jo­a­vat sii­hen eri­no­mai­set mah­dol­li­suu­det omi­nen työ­ti­loi­neen.

Yri­tän täl­lä kai­kel­la ker­toa sii­tä, et­tä Rääk­ky­läs­sä kan­nat­taa ja on mah­dol­lis­ta asua joko koko- tai osa-ai­kai­ses­ti. Elä­mi­sen pe­ru­sa­si­at ovat tääl­lä hy­väl­lä mal­lil­la ei­kä tääl­lä tar­vit­se eris­täy­tyä so­si­aa­li­ses­ti, vaan ih­mi­set tääl­lä ovat vä­lit­tö­miä ja ot­ta­vat tu­lok­kaan hy­vin vas­taan kar­ja­lais­ta vie­raan­va­rai­suut­ta nou­dat­ta­en.

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään Rääk­ky­läs­sä.

Es­ko Rau­ti­ai­nen

kun­nan­joh­ta­ja

Rääkkylässä  on runsaasti harrastusmahdollisuuksia myös nuorille. Uusimpana on nuorten toivoma sisärata paintball-pelille, jonka avajaisia vietetään musiikkitalona tunnetussa rakennuksessa joulukuun alussa. Kuvituskuva.

Rääkkylässä on runsaasti harrastusmahdollisuuksia myös nuorille. Uusimpana on nuorten toivoma sisärata paintball-pelille, jonka avajaisia vietetään musiikkitalona tunnetussa rakennuksessa joulukuun alussa. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Har­ras­tus­ten hin­to­ja Rääk­ky­läs­sä:

- avan­tou­in­ti Pak­su­nie­mes­sä 1€/krt tai 15€/kau­si

- kei­lai­lu 10€/h ai­kui­set 5€/h muut

- kun­to­sa­li ai­kui­nen työs­sä­kä­vi­jä 22 €/kk, opis­ke­li­jat/työt­tö­mät 11 €/kk, elä­ke­läi­set 33 €/v.

- ky­lien lii­kun­ta­ryh­mät 20€/kau­si

- lu­ku­pii­ri/Kir­jal­li­nen kä­si­työ­pii­ri kir­jas­tos­sa ker­ran kuu­kau­des­sa, il­mai­nen

- fris­bee­golf, kiek­ko­ja lai­nat­ta­vis­sa kir­jas­tos­ta, il­mai­nen

- lii­kun­ta­hal­li­vuo­rot esi­mer­kik­si sul­ka­pal­loon

- lii­kun­ta­hal­lil­la myös säh­lyä, boc­ci­aa, len­to­pal­loa

- li­säk­si mak­sut­to­mia hiih­to­la­tu­ja ja ul­ko­kun­toi­lu­lait­tei­ta (myös ky­lil­lä)

- va­lais­tut pu­ru­ra­dat kir­kon­ky­läl­lä ja Ra­si­vaa­ras­sa,

- jää­kiek­ko­kau­ka­lo, kun­to­por­taat, ret­ki­luis­te­lu­ra­ta

- yli 65-vuo­ti­ail­le se­ni­o­ri­kort­ti, jol­la kun­to­sa­lin va­paa käyt­tö, 33€/vuo­si

https://www.raak­ky­la.fi/web/gu­est/lii­kun­ta

Lisää aiheesta

Kysely