JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hiekkatien varressa, peltojen keskellä on hyvä asua.

Hiekkatien varressa, peltojen keskellä on hyvä asua.

Mervi Venäläinen

20.11.2023 10.25
Uutiset

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Talo peltojen sylissä – Tikkalasta löytyi avaruutta asumiseen

Mia Lin­dell ja Ma­ti­as Va­lo­a­ho ovat asu­neet Toh­ma­jär­ven Tik­ka­las­sa vuo­des­ta 2016 läh­tien. Kau­nis koti hiek­ka­tien var­res­sa, rau­hoit­ta­vien pel­to- ja met­sä­mai­se­mien sy­lis­sä on kaik­kea sitä, mitä maa­lai­se­lä­mäl­tä voi toi­voa. Ja vie­lä vä­hän pääl­le, sil­lä vain pie­nen mat­kan pääs­sä kul­ke­va Val­ta­tie 6 mah­dol­lis­taa näp­pä­rät kul­ku­yh­tey­det mo­neen suun­taan. Toh­ma­jär­ven kes­kus­taan on mat­kaa rei­lut pa­ri­kym­men­tä ki­lo­met­riä, Jo­en­suu­hun ja Ki­teel­le ajaa puo­les­sa tun­nis­sa.

– Tik­ka­la on asuin­paik­ka­na eri­no­mai­nen. Täs­tä on help­po käy­dä töis­sä mo­nes­sa suun­nas­sa. Tääl­lä on ti­laa hen­git­tää ja luon­to lä­hel­lä, tiet ovat kun­nos­sa ja tie­to­lii­ken­neyh­tey­det­kin toi­mi­vat. Mi­täs sitä muu­ta maal­la asu­es­sa kai­paa?

Opet­ta­ja­pa­ris­kun­nan yh­tei­se­lo al­koi sa­mas­ta työ­pai­kas­ta Toh­ma­jär­vel­tä vuo­si­tu­han­nen tait­tees­sa. He aset­tui­vat asu­maan Jo­en­suu­hun, ja vuon­na 2004 syn­tyi Ju­ha­ni-poi­ka, joka asuu jo omil­laan.

Alun pe­rin vuo­dek­si his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­tie­tei­den opet­ta­jak­si lu­pau­tu­neen Ma­ti­ak­sen pes­ti Toh­ma­jär­vel­lä ve­nyi lo­pul­ta kaik­ki­aan pa­rin­kym­me­nen vuo­den mit­tai­sek­si. Vuon­na 2014 hä­net va­lit­tiin Toh­ma­jär­ven si­vis­tys­joh­ta­jak­si ja sa­ma­na vuon­na kiel­te­no­pet­ta­ja ja eri­tyi­so­pet­ta­ja Mia sai työ­pai­kan Ki­teel­tä.

En­sim­mäi­se­nä pit­kiin työ­mat­koi­hin kyl­läs­tyi Mia.

– Kä­vin yh­den vuo­den Nur­mek­ses­sa töis­sä Jo­en­suus­ta kä­sin. Kun sit­ten sain työn Ki­teel­tä, al­koi mel­ko pian tun­tua, et­tä aja­mi­nen riit­tää, Mia ker­taa ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen vai­kut­ti­mia.

Luonto on ihasteltavissa keittiön ikkunasta.

Luonto on ihasteltavissa keittiön ikkunasta.

Mervi Venäläinen

Ran­ta­ky­län kau­pun­gi­no­sas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa asu­neel­le per­heel­le oli sel­vää, et­tä jos ra­ken­ta­maan läh­de­tään, niin haja-asu­tu­sa­lu­eel­le ra­ken­ne­taan.

– Tär­kein­tä on se, mitä ik­ku­nas­ta nä­kyy, Mia sa­noo.

Oi­ke­al­ta tun­tu­va tont­ti löy­tyi Toh­ma­jär­vel­tä, lä­hel­tä Jo­en­suun kau­pun­gin ra­jaa, noin seit­se­män ki­lo­met­rin pääs­tä Tik­ka­lan päi­vä­ko­dis­ta ja ala­kou­lus­ta. Kaik­ki­aan pa­ris­kun­ta pää­tyi os­ta­maan 16 heh­taa­rin ko­koi­sen maa-alan met­sien ja pel­to­jen kes­kel­tä.

– Olen saa­nut uu­den har­ras­tuk­sen met­sän­rai­vaa­mi­ses­ta ja koi­vu­jen is­tut­ta­mi­ses­ta, Mia nau­rah­taa.

Ava­ral­le ton­til­le oli help­po ra­ken­taa. Ta­los­sa on maa­läm­pö ja li­sä­läm­mön­läh­tee­nä tak­ka. Ve­si­huol­to hoi­tuu oman kai­von ja jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon avul­la. Ra­ken­nu­su­rak­ka to­teu­tet­tiin avai­met kä­teen -pa­ket­ti­na ja kaik­ki su­jui hy­vin.

Ta­lon ik­ku­nois­ta nä­kyy met­sää ja pel­to­ja sekä iha­na myl­lä­rin tupa. Naa­pu­rei­ta ei ihan vie­res­sä ole, mut­ta luon­non eläin­ten elä­mään voi pääs­tä tu­tus­tu­maan omas­sa pi­ha­pii­ris­sä. Mus­ti­kat, puo­lu­kat, la­kat ja sie­net ovat tar­jol­la lä­hes ko­ti­o­vel­la ja ve­sis­tö­jen ää­reen­kin pää­see hel­pos­ti.

Tut­kit­ta­vat rei­tit ja lenk­ki­po­lut ei­vät ihan heti lopu per­heen 5-vuo­ti­aal­ta sak­san­pai­men­koi­ra Her­tal­ta­kaan. Ma­ti­as ja Mia ke­hu­vat kau­nii­ta har­ju­mai­se­mia, suo­a­lu­ei­ta ja met­siä. Pa­ti­koin­nin lo­mas­sa voi py­säh­tyä vaik­ka mak­ka­ran­pais­toon naa­pu­rin ra­ken­ta­mal­le laa­vul­le ja sup­pai­le­maan­kin pää­see hel­pos­ti. Ak­tii­vis­ten ul­koi­li­joi­den mie­les­tä lä­his­töl­tä puut­tu­vat oi­ke­as­taan vain laa­jem­mat ren­gas­rei­tit.

– Hiek­ka­tiet ja met­sä­po­lut ovat ihan­teel­li­set juok­se­mi­seen ja pyö­räi­lyyn. Ja tal­vel­la pää­see hel­pos­ti lu­mi­ken­käi­le­mään, Ma­ti­as heh­kut­taa.

– Pot­ku­ril­la­kin pää­see kul­ke­maan, kun tei­tä ei hie­koi­te­ta sa­mal­la ta­val­la kuin kau­pun­gis­sa. Naa­pu­ri te­kee la­tu­ko­neel­la la­dut, joil­le pää­see hiih­tä­mään lä­hes rap­pu­sil­ta, ja tiet au­raa toi­nen naa­pu­ri, joka on mon­ta ker­taa pe­las­ta­nut tal­vi­au­toi­li­jan pu­las­ta, Mia li­sää kii­tol­li­se­na.

Hertta nauttii asumisen avaruudesta ja loputtomista lenkkipoluista.

Hertta nauttii asumisen avaruudesta ja loputtomista lenkkipoluista.

Mervi Venäläinen

Mian ja Ma­ti­ak­sen pää­tös ra­ken­taa maal­le he­rät­ti ai­ka­naan myös ih­me­tys­tä. Osa epäi­li pro­jek­tin jär­ke­vyyt­tä, kos­ka maal­ta talo on vai­ke­am­pi myy­dä.

– Em­me ole aja­tel­leet asi­aa niin, vaan kes­kit­ty­neet sii­hen, mil­lais­ta elä­mää ha­lu­am­me elää. Ei ker­ros­ta­lo­a­su­mi­ses­sa­kaan ole mi­tään pa­haa, mut­ta me ar­vos­tam­me väl­jyyt­tä ja ti­laa, Mia sa­noo.

Maal­la asu­es­sa oma au­to on vält­tä­mät­tö­myys, se on tul­lut sel­väk­si. Toi­saal­ta Ma­ti­as muis­taa, et­tä kau­pun­gis­sa asu­es­sa au­to oli yh­tä lail­la ah­ke­ras­sa käy­tös­sä työ­mat­koil­la, kaup­pa­reis­suil­la ja las­ta har­ras­tuk­siin kul­jet­ta­es­sa. Kah­den ai­kui­sen ta­lou­des­sa kaup­pa­reis­sut ja har­ras­tuk­set voi kyt­keä työ­päi­vien yh­tey­teen.

– Jos asui­si kau­pun­gis­sa, niin saat­tai­si­han sitä esi­mer­kik­si ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa enem­män käy­dä. Toi­saal­ta kun työ on mel­ko so­si­aa­lis­ta ja työ­päi­vät usein pit­kiä, niin ko­din rau­has­sa on hyvä la­tau­tua, ny­kyi­sin Ki­teen si­vis­tys­joh­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Ma­ti­as poh­tii.

Tik­ka­lan päi­vä­ko­ti ja ky­lä­kou­lu mah­dol­lis­ta­vat per­hei­den su­ju­van ar­jen

Uu­si Tik­ka­lan päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus otet­tiin käyt­töön vuon­na 2019. Päi­vä­ko­ti pal­ve­lee Tik­ka­lan ja On­ka­mon alu­een lap­si­per­hei­tä mut­ta on si­jain­nil­taan lois­ta­va myös muu­al­ta kun­nas­ta Jo­en­suus­sa työs­sä­käy­vien lap­sil­le.

Lap­si­ryh­miä päi­vä­ko­dis­sa on kol­me: 0-2v. Hii­ren­hän­nät, 3-4v. Kis­san­kä­pä­lät sekä 5-6v. Peu­ran­kel­lot, jos­sa to­teu­te­taan myös esi­o­pe­tus­ta.

– Lap­sia päi­vä­ko­dis­sa on täl­lä het­kel­lä 32, ti­laa päi­vä­ko­dis­sa oli­si rei­lus­ti enem­män­kin, ker­too vs. var­hais­kas­va­tuk­sen pääl­lik­kö Jen­ni Iso­vii­ta-Pa­rik­ka.

Päi­vä­ko­ti työl­lis­tää var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jia, var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jia sekä ryh­mä­a­vus­ta­jan. Työn­te­ki­jöi­tä on kaik­ki­aan kym­me­nen.

Tikkalan päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat samassa pihapiirissä ja toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Tikkalan päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat samassa pihapiirissä ja toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Mervi Venäläinen

Iso­vii­ta-Pa­rik­ka ker­too, et­tä Tik­ka­lan päi­vä­ko­din toi­min­ta ja pe­da­go­gia pai­not­tuu vah­vas­ti luon­toon ja lä­hiym­pä­ris­tön hyö­dyn­tä­mi­seen.

– Vie­res­sä on hy­vät lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det pu­ru­ra­toi­neen ja lä­hi­lii­kun­ta­paik­koi­neen. Myös met­sä­ret­kiä päi­vä­ko­dil­ta teh­dään pal­jon. Ke­sä­ai­kaan päi­vä­ko­din pi­hal­la on kas­va­tet­tu esi­mer­kik­si hyö­ty­kas­ve­ja ja vi­han­nek­sia, mi­hin koko päi­vä­ko­din väki osal­lis­tuu yh­des­sä.

Uu­si ja ny­ky­ai­kai­ses­ti va­rus­tel­tu päi­vä­ko­ti on Iso­vii­ta-Pa­ri­kan mu­kaan mer­kit­tä­vä ve­to­voi­ma­te­ki­jä Tik­ka­lan tai On­ka­mon seu­dul­le muut­ta­vil­le.

– Päi­vä­ko­dis­sa on lap­si­mää­rä huo­mi­oi­den pie­net ryh­mät, laa­duk­kaat ti­lat toi­mia ja vah­va yh­tei­söl­li­syy­den tun­ne. Per­hei­den kans­sa teh­dään sään­nöl­lis­tä yh­teis­työ­tä eri­lais­ten ta­pah­tu­mien muo­dos­sa ja alu­een per­heet osal­lis­tu­vat­kin näi­hin ta­pah­tu­miin mie­lel­lään. Per­hei­den ide­oi­ta ja toi­vei­ta ote­taan myös huo­mi­oon päi­vä­ko­din toi­min­nas­sa.

Iso­vii­ta-Pa­rik­ka sa­noo, et­tä lap­sen kou­lu­pol­ku muo­dos­tuu su­ju­vas­ti päi­vä­ko­dil­ta sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä toi­mi­vaan ala­kou­luun, jon­ka ti­lo­ja päi­vä­ko­ti hyö­dyn­tää tar­peen mu­kaan.

– Yh­des­sä Tik­ka­lan päi­vä­ko­ti ja kou­lu muo­dos­ta­vat var­mas­ti ky­lä­läi­sil­le mer­kit­tä­vän kes­kit­ty­män su­ju­vaan ar­keen.

Tikkalassa on monipuoliset mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin. Lenkkeilyreittien lisäksi päiväkodin ja koulun välittömässä läheisyydessä on ulkokuntosali, frisbeegolfrata, valaistu kuntorata sekä talvisin hiihtolatu ja jääkiekkokaukalo. Lisäksi koulun liikuntasalissa kokoontuu säännöllisesti eri liikuntaryhmiä ja seudulla toimii myös aktiivinen urheiluseura Tikkalan Veikot ry.

Tikkalassa on monipuoliset mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin. Lenkkeilyreittien lisäksi päiväkodin ja koulun välittömässä läheisyydessä on ulkokuntosali, frisbeegolfrata, valaistu kuntorata sekä talvisin hiihtolatu ja jääkiekkokaukalo. Lisäksi koulun liikuntasalissa kokoontuu säännöllisesti eri liikuntaryhmiä ja seudulla toimii myös aktiivinen urheiluseura Tikkalan Veikot ry.

Mervi Venäläinen

Tik­ka­lan kou­lu on kou­lun­joh­ta­ja Päi­vi Pur­mo­sen mu­kaan jous­ta­va ja ket­te­rä toi­mi­ja.

– Tik­ka­lan kou­lu on idyl­li­nen ky­lä­kou­lu, jos­sa ope­tus to­teu­te­taan kol­mes­sa yh­dys­luo­kas­sa. Op­pi­lai­ta kou­lus­sa on 46 ja opet­ta­jia kol­me. Li­säk­si kou­lul­la on kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja ja il­ta­päi­vä­ker­hon oh­jaa­ja.

Kou­lun op­pi­las­kun­ta ja van­hem­pain­toi­mi­kun­ta toi­mi­vat ak­tii­vi­ses­ti. Pur­mo­sen mu­kaan pie­nes­sä työ­yh­tei­sös­sä ar­vos­te­taan hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus- ja työ­yh­tei­sö­tai­to­ja.

– Kou­lun tee­ma on tänä lu­ku­vuo­te­na Huo­maa hyvä. Jo­kai­sel­la kuu­kau­del­la on oma voi­ma­vah­vuus ku­ten ys­tä­väl­li­syys, sin­nik­kyys ja ryh­mä­työ­tai­dot.

Tikkalan Sukkela Business Centerin alueesta rakennetun vision avulla yritykset voivat nähdä, miten voisivat alueelle sijoittua.

Tikkalan Sukkela Business Centerin alueesta rakennetun vision avulla yritykset voivat nähdä, miten voisivat alueelle sijoittua.

Mervi Venäläinen

Pe­li­moot­to­ri­mal­lin­nok­sel­la vi­sio tu­le­vai­suu­den Suk­ke­la Bu­si­ness Cen­te­ris­tä

Vuo­den lo­pus­sa päät­ty­väs­sä EU-ra­hoit­tei­ses­sa Pk-yri­tyk­sil­le kas­vua te­ol­li­sis­ta eko­sys­tee­meis­tä -hank­kees­sa on sel­vi­tet­ty toi­min­ta­ym­pä­ris­tön mah­dol­li­suuk­sia ja kär­ki­toi­mi­a­lo­ja sekä vi­si­oi­tu tu­le­vai­suu­den ku­vaa Tik­ka­lan Suk­ke­la Bu­si­ness Cen­ter -yri­ty­sa­lu­een ke­hit­tä­mi­sek­si. Osa­na han­ket­ta yh­teis­työ­kump­pa­ni­na toi­mi­va AF­RY Fin­land Oy on val­mis­ta­nut pe­li­moot­to­rin avul­la tu­le­vai­suu­den toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ha­vain­nol­lis­ta­maan alu­een po­ten­ti­aa­lia.

Pe­li­moot­to­ri­mal­lin­nok­seen alu­eel­ta on ku­vat­tu il­ma­ku­vaa, jon­ka poh­jal­ta on vi­si­oi­tu, mil­tä yri­ty­sa­lue voi­si näyt­tää. Suun­ni­tel­tu ko­ko­nai­suus esi­tel­lään ku­vi­na sekä mar­ras­kuun ai­ka­na val­mis­tu­val­la vi­de­ol­la, jon­ka pää­see kat­so­maan Toh­ma­jär­ven kun­nan verk­ko­si­vu­jen kaut­ta. Verk­ko­lin­kin li­säk­si mark­ki­noin­nis­sa on käy­tet­tä­vis­sä vi­de­oon oh­jaa­va qr-koo­di.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Bir­git­ta Väi­sä­sen mu­kaan on ha­lut­tu tar­jo­ta yri­tyk­sil­le tu­kea omaan vi­si­oin­tiin.

– On ha­lut­tu ra­ken­taa tu­le­vai­suu­den nä­ky­mä sii­tä, mil­lai­nen alue voi­si ol­la ja mi­ten yri­tyk­set voi­si­vat alu­eel­le si­joit­tua tai alu­et­ta hyö­dyn­tää.

 Alueelle on visioitu myös aurinkovoimala.

Alueelle on visioitu myös aurinkovoimala.

Mervi Venäläinen

Tu­le­vai­suu­den vi­si­os­sa alue ku­va­taan puis­to­mai­se­na yri­ty­sa­lu­ee­na, jos­sa luon­no­nar­vot on nos­tet­tu esil­le. Mal­lin­nok­seen on vi­si­oi­tu au­rin­ko­voi­ma­la, joka voi­si mah­dol­lis­taa alu­een ener­gi­ao­ma­va­rai­suu­den.

Täl­lä het­kel­lä alu­eel­la toi­mii suk­si­voi­tei­ta maa­il­man mark­ki­noil­le val­mis­ta­va Vauh­ti Speed Oy, ja uu­sia yri­tyk­siä var­ten kun­nas­sa ol­laan val­mii­na. Tar­vit­ta­va inf­rast­ruk­tuu­ri alu­eel­la jo on, ja yri­tys­ten tar­pei­siin ha­lu­taan vas­ta­ta jous­ta­vas­ti.

Bir­git­ta Väi­sä­sen mu­kaan Tik­ka­lan Suk­ke­la Bu­si­ness Cen­te­riä ei näh­dä pe­rin­tei­se­nä as­valt­ti­pääl­lys­tei­se­nä te­ol­li­suu­sa­lu­ee­na, vaan puis­to­mai­se­na toi­min­ta­ym­pä­ris­tö­nä. Hy­vin­voin­ti­pai­not­tei­nen ima­go ra­ken­tuu luon­te­vas­ti alu­een ve­tu­ri­na toi­mi­van Vauh­ti Speed Oy:n ym­pä­ril­le.

– Ta­va­ra­vir­to­jen lii­kut­te­lua aja­tel­len Tik­ka­lan alue on lo­gis­ti­ses­ti eri­no­mai­sel­la pai­kal­la Val­ta­tie 6:n var­rel­la, lä­hel­lä maa­kun­ta­kes­kus Jo­en­suu­ta. Mo­nien mah­dol­li­suuk­sien alue on neit­seel­li­nen, yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus vai­kut­taa toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­ty­mi­seen. Puis­to­mai­nen ym­pä­ris­tö ja viih­ty­vyys on tär­keä te­ki­jä työn­te­ki­jöi­den nä­kö­kul­mas­ta ja ener­gi­ao­ma­va­rai­suu­den mah­dol­li­suus voi ol­la tu­le­vai­suu­des­sa mer­kit­tä­vä kil­pai­lu­valt­ti yri­tyk­sil­le.

QR-koodin takaa avautuu videomuotoon rakennettu visio Sukkela Business Centeristä.

QR-koodin takaa avautuu videomuotoon rakennettu visio Sukkela Business Centeristä.

Mervi Venäläinen

Lisää aiheesta

Kysely