JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pikkuisen Serko-Nestorin kanssa osittaisella vanhempainvapaalla oleva Kiteen vapaa-aikapäällikkö Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää iloitsee saatuaan tiimiinsä kokeneen Hannu Tiaisen liikuntapaikkahoitajaksi.

Pikkuisen Serko-Nestorin kanssa osittaisella vanhempainvapaalla oleva Kiteen vapaa-aikapäällikkö Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää iloitsee saatuaan tiimiinsä kokeneen Hannu Tiaisen liikuntapaikkahoitajaksi.

Mervi Venäläinen

20.11.2023 10.10
Uutiset

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ:

Talviliikkujia hemmotellaan Kiteellä

Ki­teen kau­pun­kist­ra­te­gi­as­sa on vah­va pai­no­tus kau­pun­ki­lais­ten lii­kun­nas­sa ja hy­vin­voin­nis­sa. Kau­pun­gis­sa on­kin pa­nos­tet­tu lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­siin ym­pä­ri vuo­den.

– Lii­kun­ta­har­ras­tuk­sien mah­dol­lis­ta­mi­nen on yk­si kau­pun­gin tär­keim­mis­tä elin­voi­ma­te­ki­jöis­tä, ja oma­eh­toi­nen liik­ku­mi­nen on to­del­la tär­ke­ää sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­syn ja toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta, to­te­aa va­paa-ai­ka­pääl­lik­kö Tiia-Rii­na ”Tint­ta” Lin­tu­mä­ki-Kar­ha­pää.

– Ki­teel­lä on liik­ku­mi­seen eri­no­mai­set puit­teet ja pal­jon har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, li­sää lii­kun­ta­paik­ka­hoi­ta­ja Han­nu Ti­ai­nen.

La­dut ja jäät kun­toon

Lii­kun­ta­paik­ka­hoi­ta­ja val­mis­tau­tuu jo tal­vi­kau­teen. Py­sy­vän lu­men tul­tua hiih­to­la­tu­jen yl­lä­pi­to on yk­si olen­nai­sim­mis­ta työ­teh­tä­vis­tä.

Ki­teen kes­kus­tas­sa kau­pun­gin la­duil­le pää­see hiih­tä­mään va­lais­tuil­la Hut­sin ja Pel­to­lan len­keil­lä. Hut­sis­sa on 1,5 ki­lo­met­rin help­po­kul­kui­nen lenk­ki sekä kol­men ja vii­den ki­lo­met­rin vaa­ti­ma­vam­mat la­dut. Pel­to­lan kol­men, vii­den ja 11 ki­lo­met­rin la­duil­le läh­de­tään ter­vey­sa­se­man park­ki­a­lu­eel­ta. Ly­hy­em­mät len­kit ovat kes­ki­vaa­ti­via, pi­dem­pi lenk­ki on pro­fii­lil­taan hel­pom­pi.

Pu­hok­ses­sa 1,5 ki­lo­met­rin va­lais­tu kau­pun­gin latu läh­tee seu­ro­jen­ta­lol­ta. Len­kil­tä pää­see myös 4 – 10 ki­lo­met­rin met­sä­poh­jai­sel­le pe­rin­tei­sen len­kil­le.

– Kaik­kein ta­sai­sin latu löy­tyy Ke­sä­lah­del­ta. Pa­lo­kan­kaan len­kil­lä ei ole juu­ri­kaan mä­kiä. Li­säk­si ur­hei­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ril­lä kul­kee ly­hy­em­mät va­lais­tut la­dut, Han­nu ker­too.

Myös Juu­ri­kas­sa on va­lais­tu, rei­lun ki­lo­met­rin pi­tui­nen help­po­kul­kui­nen latu ja eri puo­lil­ta Ki­tee­tä löy­tyy mui­ta­kin ky­läyh­dis­tys­ten yl­lä­pi­tä­miä la­tu­ja.

Jää­la­tu Ki­teen­jär­ven jääl­le aje­taan sään sal­lies­sa. Ai­em­min la­dul­le on läh­det­ty Ky­tän­nie­men sil­lal­ta, mut­ta nyt läh­tö siir­re­tään Mei­je­rin­ran­taan, min­ne tu­lee myös kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mä pulk­ka­mä­ki.

– Jää­la­tua pal­jon toi­vo­taan joka vuo­si, ja se aje­taan ai­na kun se on tur­val­li­ses­ti mah­dol­lis­ta. Jään pak­suut­ta ja sää­o­lo­suh­tei­ta seu­ra­taan tar­kas­ti. Kaik­kia la­tu­ja pi­de­tään au­ki ka­lus­ton ja re­surs­sien mu­kaan, Tint­ta sel­ven­tää.

– Kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta löy­tyy la­tu­seu­ran­ta, jos­ta pys­tyy seu­raa­maan, mil­loin la­dut on ajet­tu ja jää­kiek­ko­kau­ka­lot huol­let­tu, Han­nu li­sää.

Jäähallin lisäksi luistelemaan pääsee myös ulkojäille.

Jäähallin lisäksi luistelemaan pääsee myös ulkojäille.

Hannu Tiainen

Kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mil­le ul­ko­jäil­le pää­see Hut­sis­sa, Arp­pen kou­lun pi­ha­pii­ris­sä, Pu­hok­ses­sa ja Ke­sä­lah­del­la. Li­säk­si luis­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia jär­jes­tä­vät myös eri yh­dis­tyk­set. Jää­hal­lil­la on myös tar­jol­la ylei­sö­vuo­ro­ja

Kä­ve­li­jöi­tä ja pyö­räi­li­jöi­tä var­ten pi­de­tään au­ki Ka­re­li­an­pol­ku­jen ver­kos­toon kuu­lu­vaa, vii­den ki­lo­met­rin pi­tuis­ta Tal­vi Trai­lia. Tal­vi Trail on osa Pel­to­la Trai­lia ja sen läh­tö­pis­te on ter­vey­sa­se­man park­ki­a­lu­eel­la.

Myös Hut­sin ul­ko­kun­toi­lu­a­lue pi­de­tään kun­nos­sa läpi tal­ven.

– Kan­nat­taa myös huo­mi­oi­da, et­tä ko­vas­ti ke­hut­tu Hut­sin kota on va­paas­sa käy­tös­sä. Sin­ne saa avai­men Ves­Pe­lis­tä, ja puut­kin on val­mii­na kau­pun­gin puo­les­ta. Ko­taan mah­tuu 10-12 hen­ki­löä, Tint­ta ja Han­nu ker­to­vat.

Avan­tou­i­ma­rei­ta­kaan ei ole unoh­det­tu, sil­lä Pos­tin­ran­nas­sa pää­see tal­vel­la­kin ui­maan. Pos­tin­ran­nan uin­ti­pai­kal­la ei ole sau­naa.

Hiihtäjälle on Kiteellä monia mahdollisuuksia.

Hiihtäjälle on Kiteellä monia mahdollisuuksia.

Hannu Tiainen

Lii­kun­ta­paik­ka­hoi­ta­jal­la on vaih­te­le­va ja an­toi­sa työ

Ki­teel­lä lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­siin on sat­sat­tu pal­jon, mut­ta pai­koil­leen ei ha­lu­ta jää­dä. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta pa­ras­ta mah­dol­lis­ta.

– Ai­na löy­tyy ke­hi­tet­tä­vää. Ha­lu­am­me py­syä ajan her­mol­la ja mah­dol­lis­taa uu­sien­kin la­jien har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan, Tint­ta to­te­aa.

Vii­mei­sin pa­ran­nus lii­kun­ta­puo­lel­la on Han­nu Ti­ai­sen aloit­ta­mi­nen va­ki­tui­ses­sa lii­kun­ta­paik­ka­hoi­ta­jan teh­tä­väs­sä lo­ka­kuus­sa. Lii­kun­ta­paik­ka­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­sen käy­nyt Han­nu on teh­tä­väs­sään ko­ke­nut ei­kä sor­mi ek­sy suu­hun vaih­te­le­vim­mis­sa­kaan työ­teh­tä­vis­sä. Trai­lien, kun­to­pol­ku­jen, kent­tien ja ui­ma­ran­to­jen kun­nos­tuk­sen li­säk­si Han­nun teh­tä­viin kuu­luu la­tu­jen te­ke­mi­nen, ul­ko­jäi­den hoi­ta­mi­nen sekä eri­lai­set huol­to­hom­mat Ves­Pe­lis­sä ja muis­sa kau­pun­gin lii­kun­ta­pai­kois­sa.

– Tyk­kään sii­tä, et­tä työ on vaih­te­le­vaa. Kont­to­ris­sa is­tu­mi­nen ei ole mi­nun jut­tu, sa­noo Han­nu, jol­la on ta­ka­naan pit­kä ura ra­ken­nus­töis­tä.

Han­nun esi­hen­ki­lö­nä toi­mi­va Tint­ta to­te­aa, et­tä Han­nu toi­mii ken­täl­lä käy­tän­nön asi­oi­den koor­di­noi­ja­na. Kau­pun­ki­lai­set voi­vat ol­la Han­nuun suo­raan yh­tey­des­sä.

Työ on pit­käl­ti or­ga­ni­soin­tia ja suun­nit­te­lua. Laa­ja toi­min­ta-alue vaa­tii hy­vää ajan­hal­lin­taa ja jous­ta­vuut­ta.

– Han­nu te­kee to­del­la ar­vo­kas­ta työ­tä yl­lä­pi­tä­es­sään lii­kun­ta­paik­ko­ja, kor­ja­tes­saan ja huol­ta­es­saan. Han­nun kans­sa on help­po teh­dä työ­tä, hän suh­tau­tuu muu­tok­siin po­si­tii­vi­ses­ti ja on ke­hi­tys­myön­tei­nen, Tint­ta to­te­aa.

Hutsin ulkokuntoilualue pyritään pitämään käyttökunnossa läpi talven.

Hutsin ulkokuntoilualue pyritään pitämään käyttökunnossa läpi talven.

Hannu Tiainen

Vaik­ka mitä tal­vi­sia lii­kun­ta­har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia!

Ki­teen kau­pun­gil­la on tar­jol­la kat­ta­va va­li­koi­ma lii­kun­nal­li­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia läpi vuo­den. Hiih­tä­mi­sen, luis­te­lun, lu­mi­ken­käi­lyn ja ret­kei­lyn li­säk­si tal­viur­hei­luun­kin löy­tyy mo­nia vaih­to­eh­to­ja.

Ves­Pe­lis­sä ui­ma­hal­li on saa­nut pal­jon ke­hu­ja puh­tau­des­taan ja mo­ni­puo­li­ses­ta tar­jon­nas­taan ja rau­ta on ke­vyt­tä alim­man ker­rok­sen kun­to­sa­lil­la. Ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lan ta­ta­mia ku­lut­ta­vat ah­ke­ras­ti mm. ju­do­kat, pai­ni­jat ja va­paa­ot­te­li­jat, hal­lin puo­lel­la tree­naa­vat ak­tii­vi­ses­ti mm. pe­sä­pal­loi­li­jat ja len­to­pal­loi­li­jat. Sa­lis­ta ja ryh­mä­lii­kun­ta­ti­las­ta voi­vat vuo­ro­ja ky­sel­lä myös yks­tyis­hen­ki­löt.

Ak­tii­vis­ten seu­ro­jen ja yri­tys­ten kaut­ta Ki­teel­lä pää­see har­ras­ta­maan myös esi­mer­kik­si moot­to­riur­hei­lua, am­mun­taa, rat­sas­tus­ta sekä mo­ni­puo­lis­ta ryh­mä­lii­kun­taa. Jää­hal­lil­la pyö­rii luis­te­lu-, jää­kiek­ko- ja tai­to­luis­te­lu­kou­lut Jää­su­sien jär­jes­tä­mä­nä. Ki­teen Ur­hei­li­jat on ak­tii­vi­nen seu­ra, jon­ka an­si­os­ta mm. mä­ki­hyp­py on la­ji­na ko­vas­sa nos­tees­sa. Pos­tin­ran­nas­sa pää­see tal­vel­la­kin pu­lah­ta­maan Ki­teen­jär­veen ja jää­na­lais­ta maa­il­maa tut­ki­vat tal­vi­su­kel­ta­jat.

Lii­kun­nal­li­sen elä­män eväät ovat tar­jol­la, läh­de siis liik­keel­le!

Ve­si­jump­pa haas­taa ke­hoa lem­pe­äs­ti

Ve­si­jump­pa on yk­si suo­si­tuim­mis­ta lii­kun­ta­muo­dois­ta Ves­Pe­lin ui­ma­hal­lis­sa. Lii­kun­ta­toi­men oh­jat­tu­jen ve­si­jump­pien li­säk­si suo­si­tuk­si on nous­sut vir­tu­aa­li­ve­si­jump­pa, jos­sa jum­pa­taan näy­töl­lä nä­ky­vän oh­jeis­tuk­sen mu­kaan. Ves­Pe­lis­sä vir­tu­aa­li­ve­si­jump­pa on mah­dol­lis­ta aa­mu-uin­tien ai­kaan tiis­tai- ja tors­tai­aa­mui­sin, puo­len päi­vän ve­si­juok­su­vuo­roil­la maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin sekä ai­na ylei­sö­vuo­ro­jen ai­kaan ma-pe klo 14.30 – 20 ja la klo 11 – 17.

Ve­si­jump­pa te­hos­taa ai­neen­vaih­dun­taa eli­mis­tön läm­mön­huk­ka­na, lii­ke-ener­gi­a­na ja li­has­ten kiin­tey­ty­es­sä. Ve­si­jump­pa on ni­ve­lys­tä­väl­li­nen laji, sil­lä vesi vä­hen­tää ni­ve­liin koh­dis­tu­vaa pai­net­ta. Ve­si­jum­pas­sa kuor­mit­tu­vat useim­mi­ten isot li­has­ryh­mät, mikä te­kee hy­vää kes­tä­vyys­kun­nol­le ja hen­gi­tys- ja ve­ren­kier­to­e­li­mis­töl­le. Ve­si­jump­pa voi ke­hit­tää myös ta­sa­pai­noa, kun tuki- ja lii­kun­ta­e­li­mis­tö jou­tuu toi­mi­maan ve­den vas­tuk­ses­sa. Myös voi­ma li­sään­tyy, sil­lä vas­tus ve­des­sä on yh­dek­sän ker­taa suu­rem­pi kuin maal­la. Vesi rau­hoit­taa ke­hoa ja miel­tä sekä lie­vit­tää mo­nia ki­pu­ja ja ko­lo­tuk­sia.

Treenivaihtoehtoja on tarjolla venyttelyistä jopa yli tunnin pituisiin vesijumppaharjoituksiin.

Treenivaihtoehtoja on tarjolla venyttelyistä jopa yli tunnin pituisiin vesijumppaharjoituksiin.

Mervi Venäläinen

Ui­ma­hal­li­työn­te­ki­jä Sam­po Pie­ta­ri­nen ker­too, et­tä vir­tu­aa­li­ve­si­jum­pas­sa on va­lit­ta­va­na pa­ri­kym­men­tä eri­lais­ta tree­niä ve­nyt­te­lyis­tä pit­kiin, yli tun­nin kes­tä­viin tree­nei­hin.

– Tree­ni­tar­jon­ta uu­siu­tuu jat­ku­vas­ti, jo­ten tar­jon­ta on mo­ni­puo­li­nen. Ve­si­jump­pa on hyvä lii­kun­ta­muo­to kai­ken ikäi­sil­le. Sii­nä saa tosi te­hok­kaan tree­nin ha­lu­tes­saan, mut­ta rau­hal­li­sem­min­kin voi teh­dä.

Pie­ta­ri­sen mu­kaan run­sas har­ras­ta­ja­jouk­ko koos­tuu 40 – 80 -vuo­ti­ais­ta jump­paa­jis­ta. Yk­si heis­tä on Tei­jo Käyh­kö, joka käy ve­si­jump­paa­mas­sa kes­ki­mää­rin vii­si ker­taa vii­kos­sa. Hän jump­paa yh­del­lä ker­ral­la 45 mi­nuu­tis­ta puo­leen­tois­ta tun­tiin.

– Vesi on hyvä ele­ment­ti, mut­ta rank­ka laji tämä on, jos to­sis­saan te­kee. It­se en ui mat­kaa ol­len­kaan.

– Suo­sit­te­len vil­pit­tö­mäs­ti ko­kei­le­maan la­jia, tämä on mu­ka­vaa!

Virtuaalivesijumppa mahdollistaa vesijumpan harrastamisen joka päivä.

Virtuaalivesijumppa mahdollistaa vesijumpan harrastamisen joka päivä.

Mervi Venäläinen

Sam­po Pie­ta­ri­nen ker­too, et­tä Ves­Pe­lin ui­ma­hal­li on lap­si­per­hei­den suo­si­os­sa. Hän suo­sit­te­lee­kin uin­tia koko per­heen yh­tei­sek­si har­ras­tuk­sek­si, sil­lä ui­ma­tai­dos­ta ja ve­des­sä liik­ku­mi­sen opet­te­lus­ta ei kos­kaan ole hait­taa.

Se­ni­o­ri-ikäi­sis­tä jo­kai­nen yli 65-vuo­ti­as ki­tee­läi­nen voi hank­kia se­ni­o­ri­kor­tin, jol­la saa käy­dä ui­ma­hal­lis­sa sen au­ki­o­lo­ai­koi­na ra­jat­to­mas­ti. Yli 85-vuo­ti­aat pää­se­vät ko­ko­naan il­mai­sek­si.

Pie­ta­ri­nen ko­ros­taa fyy­sis­ten hyö­ty­jen li­säk­si uin­ti- ja ve­si­jump­pa­har­ras­tuk­sen so­si­aa­li­sia hyö­ty­jä.

– Moni ker­toi ko­ro­na­vuo­sien ai­ka­na liik­ku­vuu­den kär­si­neen, kun ei pääs­syt ui­maan. Ui­ma­hal­lis­sa käy­mi­nen on myös tär­ke­ää yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa, tut­tu­jen ta­paa­mis­ta ja kuu­lu­mis­ten vaih­toa.

– Meil­lä on Ves­Pe­lis­sä mel­ko laa­ja tar­jon­ta ja hen­ki­lö­kun­ta on ai­na val­mis aut­ta­maan ja vas­taa­maan ky­sy­myk­siin. Sii­tä olem­me­kin saa­neet hy­vää pa­lau­tet­ta ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­ta, et­tä ai­na apua saa kun sitä tar­vit­see, Pie­ta­ri­nen to­te­aa.

Lisää aiheesta

Kysely