JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Macaon katurata on koko matkaltaan ympäröity teräskaiteilla. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Macaon katurata on koko matkaltaan ympäröity teräskaiteilla. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Erno Kostamon kotialbumi

10.11.2023 10.08
Urheilu

Erno Kostamon menestyksekäs katuratakausi huipentuu Macaon GP -kisaan

Ka­tu­ra­ta­kil­pai­li­ja Er­no Kos­ta­mo kil­pai­lee mar­ras­kuun 18. päi­vä­nä Kii­nan Ma­ca­os­sa, jos­sa la­jin hui­put koh­taa­vat kau­den päät­tä­väs­sä GP-ki­sas­sa.

Er­no Kos­ta­mol­la on ta­ka­naan hui­kea kau­si ka­tu­ra­ta­kil­pai­lu­jen Su­per­bi­ke-luo­kas­sa, kun IR­RC-ka­tu­ra­ta­sar­jan yk­sit­täis­ten kil­pai­lu­jen ohel­la jo­en­suu­lai­nen on osal­lis­tu­nut kah­teen la­jin tun­ne­tuim­paan kil­pai­luun, Man­saa­ren TT ja North West 200.

Kau­si hui­pen­tuu Kii­nas­sa 17. – 18. mar­ras­kuu­ta ajet­ta­vaan Ma­ca­on GP:hen, kil­pai­luun jon­ka Kos­ta­mo vii­me vuon­na voit­ti. Vii­me vuon­na koko Ma­ca­on kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma oli yh­den erit­täin tii­vis­tah­ti­sen vii­kon­lo­pun mit­tai­nen, mut­ta tänä vuon­na kil­pai­lut on ja­et­tu kah­del­le pe­räk­käi­sel­le vii­kon­lo­pul­le. En­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na kil­pai­le­vat Kii­nan kan­sal­li­set au­to­luo­kat ja toi­se­na vii­kon­lop­pu­na aja­vat For­mu­la 3-au­tot, GT Cup ajaa MM-sar­jan vii­mei­sen osa­kil­pai­lun ja sil­loin ra­dal­la näh­dään myös Su­per­bi­ke-luo­kan moot­to­ri­pyö­rät, mu­ka­na Suo­men Er­no Kos­ta­mo.

– Se yh­den vii­kon­lo­pun ai­ka­tau­lu oli niin tiuk­ka, et­tei sii­nä ol­lut ai­kaa ko­la­rei­hin ei­kä ra­dan­puh­dis­tus­jut­tui­hin, mut­ta nyt ai­ka­tau­lu on on­nek­si väl­jem­pi.

Viime vuonna Erno Kostamo juhli Macaon GP:n voittoa. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Viime vuonna Erno Kostamo juhli Macaon GP:n voittoa. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Erno Kostamon kotialbumi

Kah­den vii­kon mit­tai­nen kil­pai­lu­mat­ka

Eri­lai­sia PR-ti­lai­suuk­sia on vii­me vuo­den Su­per­bi­ke-luo­kan voit­ta­jal­le lu­vas­sa jo en­nen en­sim­mäis­tä kil­pai­lu­vii­kon­lop­pua, ja sik­si Kos­ta­mo läh­ti­kin jo tiis­tai­na 7. mar­ras­kuu­ta Suo­mes­ta koh­ti Ma­ca­o­ta. Kai­ken kaik­ki­aan mat­kal­le tu­lee mit­taa ta­san kak­si viik­koa.

– To­tu­tel­laan en­sin ai­ka­e­roon. Eri­lai­sia kis­san­ris­ti­äi­siä on vii­me vuo­den voi­ton an­si­os­ta lu­vas­sa vä­hän ai­em­paa enem­män, jo­ten lup­po­ai­kaa ei hir­vees­ti ole lu­vas­sa.

En­sim­mäi­sen vii­kon­lo­pun jäl­keen on vuo­ros­sa pyö­rän vii­meis­te­lyä ja kil­pai­lu­kat­sas­tuk­set, en­nen kuin pääs­tään to­si­toi­miin.

Su­per­bi­ke-luo­kan ai­ka-ajot aje­taan per­jan­tai­na 17. mar­ras­kuu­ta klo 8.00 aa­mul­la pai­kal­lis­ta ai­kaa. Seu­raa­va­na päi­vä­nä he­rä­tys on vie­lä­kin ai­kai­sem­min, kun warm up -aje­taan jo 7.40 ja it­se Su­per­bi­ke-luo­kan kisa käyn­nis­tyy kel­lo 8.30.

Er­no Kos­ta­mo ajaa Ma­ca­os­sa sak­sa­lai­sen Zero Up Ra­cing Team by Penz13 -tii­min ri­veis­sä, mut­ta yh­teis­työ­hön kuu­luu et­tä Kos­ta­mo käyt­tää Ma­ca­os­sa omaa tut­tua kil­pa­pyö­rään­sä ja myös tu­tut omat me­kaa­ni­kot mat­kaa­vat kul­jet­ta­jan mu­ka­na pai­kal­le. Li­säk­si pai­kal­la on tie­tys­ti tii­mi­pääl­lik­kö Rico Penz­ko­fer.

Macao Gp 2022 voittajat. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Macao Gp 2022 voittajat. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Erno Kostamon kotialbumi

Hyvä kau­si ta­ka­na

Tä­hä­nas­ti­seen kau­teen Kos­ta­mo on enem­män kuin tyy­ty­väi­nen.

– Kau­si on män­ny hy­vin tä­hän as­ti, suun­ni­tel­mien muk­kaan ja yli­kin odo­tus­ten. Vii­me kau­den voi­tos­ta huo­li­mat­ta nol­la­taan se me­nes­tys ja lä­he­tään jär­ki pi­äs­sä kah­to­maan mi­hin se oma vauh­ti täl­lä ker­taa riit­tää.

Ma­ca­on ka­tu­ra­ta on koko mat­kal­taan ym­pä­röi­ty te­räs­kai­teil­la, ja sii­hen pi­tää suh­tau­tua kun­ni­oi­tuk­sel­la.

– Män­nään te­ke­mään se suo­ri­tus mi­hin se oma vauh­ti sinä päi­vä­nä riit­tää, vii­me vuon­na se riit­ti voit­toon. Ei ole sa­not­tua et­tä vauh­ti nyt riit­tää sa­maan.

Tänä vuonna Erno Kostamon kypärä on maalattu Jarno Saarisen punavalkoisiin väreihin. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Tänä vuonna Erno Kostamon kypärä on maalattu Jarno Saarisen punavalkoisiin väreihin. Kuva: Erno Kostamon kotialbumi

Erno Kostamon kotialbumi

Kos­ta­mo kun­ni­oit­taa Jar­no Saa­ri­sen uraa aja­mal­la Jar­non ky­pä­rän vä­reis­sä

Kos­ta­mol­le tämä on jo nel­jäs osal­lis­tu­mi­nen Ma­ca­on GP -ki­saan, jo­ten voi­daan pu­hua jo pe­rin­tees­tä. Kos­ta­mo on jo it­se­kin luo­nut ta­pah­tu­maan pe­rin­teen, joka jat­kuu myös tänä vuon­na. Ky­sees­sä on kil­pai­lus­sa käy­tet­tä­vän ky­pä­rän eri­kois­vä­ri­tys.

Vii­me vuon­na ajoin Ee­ro ”Iek­ki” Hy­vä­ri­sen ky­pä­rän vä­reil­lä, mil­lä kun­ni­oi­tin Ie­kin kil­pai­lu­me­nes­tys­tä Ma­ca­os­sa. Tänä vuon­na ky­pä­rä on maa­lat­tu Jar­no Saa­ri­sen pu­na­val­koi­siin vä­rei­hin, on­han Jar­no yk­si esi­ku­vis­ta­ni kil­pa­ra­doil­la. Sa­mal­la tämä kun­ni­oit­taa sitä, et­tä Jar­no Saa­ri­sen kuo­le­mas­ta tuli tänä vuon­na ku­lu­neek­si ta­san 50 vuot­ta.

Er­no Kos­ta­mo on 32-vuo­ti­as kil­pa­kul­jet­ta­ja, jol­la on me­nos­sa jo 20. kil­pai­lu­kau­si kak­si­pyö­räi­sil­lä. As­falt­ti­ra­to­jen li­säk­si hän on eh­ti­nyt kil­pail­la myös en­du­roil­la. Ra­ta­moot­to­ri­pyö­räi­lys­tä Kos­ta­mo siir­tyi kil­pai­le­maan ka­tu­ra­doil­le kau­del­la 2016. Sar­ja­na on ol­lut IR­RC eli In­ter­na­ti­o­nal Road Ra­cing Cham­pi­ons­hip, mut­ta sen li­säk­si hän on kil­pail­lut kah­des­sa maa­il­man ar­vos­te­tuim­mas­sa ka­tu­ra­ta­ki­sas­sa, eli Man­saa­ren TT:ssä ja North West 200:ssa. Vii­me kau­den Kos­ta­mo päät­ti Ma­ca­on GP:ssä voit­ta­mal­la sen pää­luok­ka Su­per­bi­ken en­sim­mäi­se­nä poh­jois­mai­se­na kul­jet­ta­ja­na

Teks­ti: Er­no Kos­ta­mon tie­do­tus

Ku­vat: Er­no Kos­ta­mon ko­ti­al­bu­mi

Lisää aiheesta

Kysely