JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

27.9.2023 11.30
Uutiset

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut täydentyvät

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun so­ten asi­a­kas voi täs­tä eteen­päin va­ra­ta ajan säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta luo­men ja ihon oi­rei­den ar­vi­oin­tiin sekä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, ku­ten hen­gi­tys­tie­in­fek­tio, mig­ree­ni, ri­pu­li, ok­sen­nus­tau­ti ja sai­raan lap­sen hoi­to­va­paa­to­dis­tus. Siun sote oh­jeis­taa, et­tä säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta voi va­ra­ta so­pi­vim­man ajan, jol­loin sai­raan­hoi­ta­ja ot­taa yh­teyt­tä.

– Jos asi­ak­kaan asia vaa­tii lää­kä­rin kon­sul­taa­ti­o­ta, se on mah­dol­lis­ta hoi­taa di­gi­taa­li­ses­sa sote-kes­kuk­ses­sa. Asi­ak­kaan asia hoi­de­taan etä­käyn­ti­nä. Jos asi­ak­kaan oi­reet ei­vät so­vel­lu etä­hoi­toon, asi­a­kas oh­ja­taan oi­ke­aan paik­kaan, Siun so­ten tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Di­gi­taa­li­sen sote-kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen ja toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen on osa Tu­le­vai­suu­den so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kus -han­ket­ta. Toi­min­nas­ta tu­lee osa hy­vin­voin­ti­a­lu­een nor­maa­lia toi­min­taa vuo­den 2024 alus­sa. Syk­syn ai­ka­na toi­min­ta­mal­le­ja edel­leen ra­ken­ne­taan ja ko­keil­laan muun mu­as­sa etä­käyn­te­jä eri am­mat­ti­lais­ten pi­tä­mi­nä.

En­si­vai­hees­sa di­gi­taa­li­se­na pal­ve­lu­na tar­jo­taan pe­rus­ta­son so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta mo­ni­am­ma­til­li­ses­ti. Lä­hi­tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­ma­na on, et­tä asi­a­kas voi re­aa­li­ai­kai­ses­ti asi­oi­da di­gi­taa­li­ses­sa sote-kes­kuk­ses­sa muun mu­as­sa chat-kes­kus­te­lun kaut­ta.

– Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta ta­sa­ver­tai­nen ja pai­kas­ta riip­pu­ma­ton hoi­toon ja pal­ve­luun pää­sy koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een asuk­kail­le. Di­gi­taa­li­sen sote-kes­kuk­sen yk­si pää­mää­ris­tä on hel­pot­taa ki­vi­jal­ka­pal­ve­lui­hin koh­dis­tu­vaa kuor­mi­tus­ta, kun osa asi­oin­neis­ta voi­daan hoi­taa osit­tain tai ko­ko­naan di­gi­taa­li­ses­ti. Asi­a­kas­ta pal­ve­le­vat so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set, ku­ten ki­vi­jal­ka­pal­ve­luis­sa, mut­ta asi­oin­ti ta­pah­tuu di­gi­taa­li­sia vä­li­nei­tä käyt­tä­en, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Lisää aiheesta

Kysely