JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Mervi Venäläinen

27.9.2023 11.10
Uutiset

Kotikuljetuksia toimittavaan yritykseen on kohdistunut tietomurto – voi koskea myös Siun soten asiakkaita

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun sote tie­dot­taa, et­tä in­kon­ti­nens­si­suo­jien ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lus­ta vas­taa­va West­log Oy on jou­tu­nut tie­to­mur­ron koh­teek­si. Tie­to­tur­va­louk­kaus voi kos­kea myös asi­ak­kai­ta, jot­ka ti­laa­vat Tena-tuot­tei­ta Es­si­ty Oy:n ko­ti­ja­ke­lu­jär­jes­tel­män kaut­ta. Es­si­ty Oy on Sun so­ten so­pi­mus­toi­mit­ta­ja, jon­ka ali­hank­ki­ja­na West­log Oy toi­mii.

Tie­to­tur­va­louk­kaus voi kos­kea asi­ak­kai­den ni­miä, osoi­te­tie­to­ja ja pu­he­lin­nu­me­roi­ta sekä tie­toa teh­dyis­tä ti­lauk­sis­ta. Siun so­ten saa­mien tie­to­jen mu­kaan ta­pah­tu­ma voi kos­kea jopa tu­han­sia hen­ki­löi­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

West­log Oy:n tut­kin­ta asi­as­sa on kes­ken. Siun sote seu­raa ti­lan­net­ta sekä ar­vi­oi mah­dol­lis­ten li­sä­tie­to­jen pe­rus­teel­la mui­ta toi­men­pi­tei­tä ja an­taa asi­ak­kail­le tar­vit­ta­es­sa tar­ken­tu­via toi­min­ta­oh­jei­ta. Tie­to­mur­ros­ta on teh­ty asi­an­mu­kai­set il­moi­tuk­set po­lii­sil­le ja ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sel­le.

Siun sote oh­jeis­taa asi­ak­kai­ta kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta mah­dol­li­siin hui­jaus- ja pe­to­sy­ri­tyk­siin.

– Esi­mer­kik­si hoi­to­tar­vik­kei­siin liit­ty­vän mak­su­pyyn­nön tai muun epäi­lyt­tä­vän vies­tin saa­mi­nen voi vii­ta­ta ri­kol­li­seen toi­min­taan. Mi­kä­li epäi­lee omien tie­to­jen­sa vää­rin­käyt­töä tai ri­kos­ta, suo­si­tel­laan vah­vas­ti ot­ta­maan yh­teyt­tä po­lii­siin, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Lisää aiheesta

Kysely