JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta Siun soten palvelussa tai hoidossa.

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta Siun soten palvelussa tai hoidossa.

Mervi Venäläinen

20.9.2023 12.56
Uutiset

Asiakas voi ilmoittaa vaaratilanteesta hoidossa tai palvelussa

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun sote uu­dis­ti ke­vääl­lä 2023 verk­ko­si­vu­jen­sa pa­lau­te­lo­mak­keet. Sa­mal­la otet­tiin käyt­töön eril­li­nen vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tus asi­ak­kail­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen. Tä­hän men­nes­sä vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­sia on teh­ty 28 kap­pa­let­ta. Muu­ta pa­lau­tet­ta toi­min­nas­ta on verk­ko­si­vu­jen kaut­ta an­net­tu yli 1300.

– Vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­sis­ta saa­te­taan hel­pos­ti aja­tel­la, et­tä nii­den suu­ri mää­rä oli­si jo­ten­kin ne­ga­tii­vi­nen asia. Toi­min­nan tur­val­li­suu­den ja jat­ku­van pa­ran­ta­mi­sen kan­nal­ta se on it­se asi­as­sa päin­vas­toin. Kan­nus­tam­me myös hen­ki­lös­töä sii­hen, et­tä asi­a­kas-, po­ti­las- ja työ­tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­vat asi­at huo­mat­tai­siin ajois­sa, jol­loin ne pääs­tään kor­jaa­maan ja es­tä­mään va­hin­ko­jen syn­ty­mi­nen, ker­too po­ti­las­tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Heli Heik­ki­nen Siun so­ten tie­dot­tees­sa.

– Asi­ak­kai­den ja lä­heis­ten te­ke­miä vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­sia on vie­lä vä­hän sii­hen näh­den, et­tä suu­rim­mal­la toi­mi­a­lu­eel­lam­me hen­ki­lö­kun­nan te­ke­miä il­moi­tuk­sia tu­lee kuu­kau­sit­tain yli pa­ri­sa­taa. Asi­ak­kai­den ja lä­heis­ten te­ke­mis­tä il­moi­tuk­sis­ta on nous­sut esil­le erit­täin hy­viä ha­vain­to­ja, jo­ten eh­dot­to­mas­ti nii­tä nä­kö­kul­mia kai­vat­tai­siin li­sää. Ei me am­mat­ti­lai­set ai­na osa­ta kat­soa asi­aa asi­ak­kaan tai lä­hei­sen sil­min, Heik­ki­nen jat­kaa.

Vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­set käy­dään läpi yk­si­köis­sä

Siun so­tes­ta pai­no­te­taan, et­tä pal­ve­lus­sa ha­vai­tut ta­pah­tu­mat tai ti­lan­teet, jot­ka vaa­ran­ta­vat tur­val­li­suut­ta ja jot­ka ai­heut­ti­vat tai oli­si­vat voi­neet ai­heut­taa hait­taa, kan­nat­taa ot­taa heti esil­le hen­ki­lö­kun­nan kans­sa tai vaih­to­eh­toi­ses­ti teh­dä vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tus. Vaa­ra­ti­lan­ne voi ol­la esi­mer­kik­si ti­lan­ne, jos­sa ko­ti­hoi­to-oh­jeet ovat epä­sel­vät, ris­ti­rii­tai­set tai puut­tu­vat, ikäih­mi­nen ko­tiu­te­taan il­man yh­tey­de­not­toa lä­hei­seen tai ko­ti­hoi­toon, tai asi­ak­kaal­le on toi­mi­tet­tu vaik­ka­pa toi­seen hen­ki­löön liit­ty­viä tie­to­ja.

Vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­set käy­dään läpi yk­si­köis­sä, ja mie­ti­tään toi­men­pi­teet. Asi­ak­kail­ta ja lä­hei­sil­tä tul­lei­den il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la on muun mu­as­sa kir­kas­tet­tu toi­min­ta­ta­po­ja yk­si­kön si­säl­lä, te­hos­tet­tu vies­tin­tää sekä jär­jes­tet­ty kou­lu­tus­ta, Siun so­tes­ta ker­ro­taan.

Vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­sen voi teh­dä säh­köi­ses­ti Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la. Il­moi­tuk­sen voi teh­dä ni­met­tö­mä­nä tai jät­tää yh­teys­tie­ton­sa, jol­loin Siun so­tel­ta ol­laan yh­tey­des­sä il­moit­ta­jaan.

Avoi­men pa­laut­teen ja vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­sen li­säk­si asi­ak­kail­la ja po­ti­lail­la on oi­keus myös mui­den oi­keus­tur­va­kei­no­jen käyt­tä­mi­seen, ku­ten muis­tu­tuk­sen tai hal­lin­to­kan­te­lun laa­ti­mi­seen, po­ti­las- ja lää­ke­va­hin­koil­moi­tuk­sen te­ke­mi­seen tai va­hin­gon­kor­vauk­sen ha­ke­mi­seen esi­ne­va­hin­gois­sa. So­si­aa­li- ja po­ti­la­sa­si­a­mie­hel­tä saa tar­vit­ta­es­sa li­sä­tie­toa näi­den laa­ti­mi­ses­ta.

Lisää aiheesta

Kysely