JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Varpu-myrskyn mahdollisiin tuhoihin on varauduttu. Arkistokuva.

Varpu-myrskyn mahdollisiin tuhoihin on varauduttu. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

20.9.2023 11.08
Uutiset

Pelastus­lai­toksella muutamia tehtäviä aamupäivän aikana, PKS nostanut varautumistasoa korkeimpaan luokkaan

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­ses­ta tie­do­te­taan, et­tä aa­mu­päi­vän ai­ka­na Var­pu-myrs­ky on työl­lis­tä­nyt jon­kin ver­ran. Klo 10.30 toi­mi­tuk­seen saa­pu­neen tie­dot­teen mu­kaan pe­las­tus­lai­tos on ot­ta­nut käyt­töön­sä ns. ruuh­ka­mal­lin, sil­lä myrs­ky­rin­ta­ma on vas­ta saa­vut­ta­mas­sa maa­kun­taa laa­jem­min. En­nus­teen mu­kaan pa­him­mat puus­ka­tuu­let osu­vat puo­len päi­vän tie­noil­le.

– Jos tuu­let to­teu­tu­vat en­nus­te­tul­la 30 m/s voi­mak­kuu­del­la, on pe­las­tus­lai­tok­sel­le odo­tet­ta­vis­sa usei­ta va­hin­gon­tor­jun­ta­teh­tä­viä, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa eri­tyi­ses­ti kou­lu­ja sii­tä, et­tä myrs­ky­en­nus­teen mu­kaan voi­mak­kai­ta tuu­lia on lu­vas­sa kes­ki- ja il­ta­päi­vään kou­lu­jen päät­ty­mi­sen ajan­koh­taan. Tuu­len voi­mak­kuus ja mah­dol­li­set sa­teet voi­vat ai­heut­taa pui­den kaa­tu­mi­sia, len­tä­viä esi­nei­tä ja mui­ta vaa­ro­ja. Ke­ho­tam­me kou­lu­ja seu­raa­maan sää­ti­lan­net­ta ja tie­dot­ta­maan op­pi­lai­ta sekä van­hem­pia mah­dol­li­sis­ta kou­lu­mat­kaan liit­ty­vis­tä ris­keis­tä.

PKS Säh­kön­siir­to on va­rau­tu­nut Var­pu-myrs­kyn tu­hoi­hin nos­ta­mal­la va­rau­tu­mis­ta­son kor­keim­paan, eli pu­nai­seen luok­kaan. Tämä tar­koit­taa, et­tä säh­kö­verk­ko­jen vi­ko­jen kor­jauk­seen va­ra­taan mah­dol­li­sim­man laa­jat hen­ki­lö- ja työ­ko­ne­re­surs­sit.

– Jos tuu­let to­teu­tu­vat en­nus­te­tul­la 30 m/s voi­mak­kuu­del­la, on odo­tet­ta­vis­sa laa­ja­mit­tai­nen suur­häi­riö, jos­sa säh­kö­kat­kot voi­vat ol­la eri­tyi­ses­ti taa­ja­mien ul­ko­puo­lel­la pit­kä­kes­toi­sia. Olem­me va­ran­neet vi­ko­jen kor­jauk­seen rei­lus­ti asen­ta­jia sekä muun mu­as­sa he­li­kop­te­rin, met­su­rei­ta ja met­sä­ko­nei­ta, sa­noo PKS Säh­kön­siir­ron ke­hi­tys- ja va­rau­tu­mis­pääl­lik­kö Mat­ti Pe­so­nen tie­dot­tees­sa.

Mah­dol­li­sia säh­kö­ver­kon vi­ko­ja pääs­tään kor­jaa­maan vas­ta myrs­ky­tuul­ten tyyn­nyt­tyä.

Lisää aiheesta

Kysely