JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.9.2023 9.40
Mielipiteet

MIELIPIDE: Poliisi on siirtymässä nollatoleranssiin liikenteen valvonnassa

Yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­kin oli vas­tan­nut kir­joi­tuk­see­ni, jon­ka tein 31.8. Hä­nen vas­tauk­sen­sa vah­vis­taa kä­si­tyk­se­ni, et­tä po­lii­si on siir­ty­nyt nol­la­to­le­rans­siin lii­ken­ne­no­peuk­sia val­vo­es­saan. Hän esit­ti kir­joi­tuk­ses­saan tu­ek­si te­o­ri­oi­ta, joil­la pe­rus­te­li ny­kyis­tä käy­tän­töä.

Mi­nus­ta näi­den te­o­ri­oi­den si­joit­ta­mi­nen käy­tän­töön ei ole yk­si­se­lit­teis­tä ja help­poa.

Pah­ki­nin aja­tuk­set osoit­ta­vat, mi­ten kau­ak­si ny­kyi­nen po­lii­si­joh­to on vie­raan­tu­nut nor­maa­li-ih­mi­sen ar­jes­ta. Ajo­neu­vo­jen no­peuk­sia po­lii­si mit­taa nor­maa­li­työ­ai­ka­na, jol­loin lii­ken­tees­sä mu­ka­na ole­vat ovat työs­sä­käy­viä tai elä­ke­läi­siä kaup­pa­os­tok­sil­laan. Kaa­ha­rit liik­ku­vat öi­seen ai­kaan. Va­ka­vat lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ta­pah­tu­vat mie­les­tä­ni suur­ten no­peuk­sien val­li­tes­sa. Tie­o­suu­del­la, jos­sa rik­kee­ni ta­pah­tui, on mo­lem­min­puo­lin tie­tä pyö­rä­tiet, jal­ka­käy­tä­vät ja hy­vin mer­ka­tut suo­ja­tiet.

Äs­ket­täin Ki­teel­lä sat­tui on­net­to­muus pää­tiel­lä, jos­sa on 40 km/h no­peus­ra­joi­tus. Kul­jet­ta­jan au­to suis­tui ajo­ra­dal­ta ja kat­kai­si säh­kö­pyl­vään. Ajo­neu­von no­peus oli var­maan­kin enem­män kuin mitä on lii­ken­ne­mer­kil­lä osoi­tet­tu.

Käyn ajoit­tain Jo­en­suus­sa. Kau­pun­gin tu­lo­teil­lä ja Pek­ka­lan sil­lal­la on jat­ku­va kil­pa-ajo käyn­nis­sä, jos­sa sa­dan ki­lo­me­rin tun­ti­no­peus on vain pelk­kää pa­pe­ria. Il­mei­ses­ti täl­lai­nen lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen on tur­val­lis­ta.

Vuo­si­kym­me­niä sit­ten Han­nu Kar­po ja En­sio It­ko­nen ih­met­te­li­vät, mik­si tie­o­suuk­sil­la joi­den no­peus­ra­joi­tus on 80 km/h, li­sä­tään kä­ve­ly- ja pyö­rä­tiet ja sen jäl­keen pe­rus­no­peut­ta las­ke­taan alem­mak­si esim. 40-60 km/h? Au­toi­li­ja­na mi­nun on vai­kea ym­mär­tää täl­lais­ten muu­tos­ten mer­ki­tys­tä. On­ko tar­koi­tus ra­ken­taa sak­ko­ry­siä ja vai­keut­taa yk­si­tyi­sau­toi­lua?

Eh­kä­pä yli­ko­mi­sa­rio Pah­ki­nin oli­si syy­tä tul­la kat­so­maan, mitä lii­ken­tees­sä to­del­li­suu­des­sa ta­pah­tuu.

En­ti­nen neuk­ku­po­lii­tik­ko sa­noi ai­koi­naan: Nä­kyy­hän tuo toi­mi­van käy­tän­nös­sä, mut­ta en­tä­pä te­o­ri­as­sa?

KYÖS­TI PAR­TA­NEN, Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely