JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.9.2023 10.31
Uutiset

Poliisi neuvoo: Älä laske tuntemattomia sisälle asuntoosi - viime viikolla kolme rikostapausta maaseututaajamissa

Kari Sark­ki­nen

Vii­me vii­kol­la Itä-Suo­mes­sa po­lii­sin tie­toon tuli kol­me ta­paus­ta, jos­sa eri ve­ruk­keil­la asun­toon tul­leet hen­ki­löt oli­vat anas­ta­neet koh­de­a­sun­nois­ta ra­haa tai muu­ta omai­suut­ta, tie­dot­taa Itä-Suo­men po­lii­si.

Kak­si ta­pauk­sis­ta ta­pah­tui vii­me vii­kon tiis­tai­na Tuu­po­vaa­ran taa­ja­mas­sa. En­sim­mäi­ses­sä ta­pauk­ses­sa noin kel­lo 16 mies ja nai­nen ko­put­te­li­vat noin 80-vuo­ti­aan nai­sen asun­non ik­ku­naan ja soit­ti­vat ovi­kel­loa il­moit­ta­en, et­tä heil­lä on lii­no­ja myy­tä­vä­nä. Toi­sel­le kau­pus­te­li­jal­le oli tul­lut äk­kiä jano ja hän oli pyy­tä­nyt saa­da vet­tä, toi­sel­la oli puo­les­taan asi­aa ves­saan. Tun­te­mat­to­mat vie­raat oli­vat myös ra­haa vail­la, jot­ta sai­si­vat os­taa lap­sil­le mai­toa.

Vie­rai­lun jäl­keen asu­kas oli to­den­nut, et­tä hä­nen ra­ha­pus­sis­taan oli hä­vin­nyt kaik­ki se­te­li­ra­hat, yh­teen­sä noin 200 eu­roa. Mies ja nai­nen oli­vat pois­tu­neet pai­kal­ta pu­nai­sel­la far­ma­ri­au­tol­la.

Mo­lem­mil­la vie­rail­la oli ol­lut yl­lään siis­tit vaat­teet. Mies oli ol­lut ruu­miin­ra­ken­teel­taan tu­ke­va ja pi­tuu­del­taan noin 175 sent­ti­met­riä. Nai­nen oli ol­lut nor­maa­li­var­ta­loi­nen ja pi­tuu­del­taan noin 160 sent­ti­met­riä. Mo­lem­mat oli­vat ol­leet iäl­tään noin 50 – 60 -vuo­ti­ai­ta.

Toi­ses­sa ta­pauk­ses­sa yli 80-vuo­ti­aal­ta mie­hel­tä vie­tiin pank­ki­kort­ti

Sa­mai­se­na tiis­tai­na noin kel­lo 17 mies ja nai­nen oli­vat tul­leet asun­toon lu­kit­se­mat­to­mas­ta oves­ta. He pyy­si­vät asuk­kaal­ta ra­haa mat­kus­ta­mis­ta var­ten ja sai­vat­kin 10 eu­roa. Myös täl­lä ker­taa tun­te­mat­to­mat vie­raat oli­vat ha­lun­neet käy­dä ves­sas­sa. Hei­dän pois­tut­tu­aan asu­kas oli huo­man­nut pank­ki­kort­tin­sa sekä li­pas­ton avai­men ka­don­neen. Asu­kas oli vä­lit­tö­mäs­ti soit­ta­nut pank­ki­kor­tin sul­ku­pal­ve­luun ja saa­nut pank­ki­kort­tin­sa sul­jet­tua.

Asuk­kaan mu­kaan tun­te­mat­to­mat vie­raat oli­vat pu­hu­neet suo­mea, nai­nen oli nuo­ri, ja mie­hel­lä oli pääs­sään joku lät­sä.

Ke­ri­mä­el­lä kau­pi­tel­tiin suk­kia ja vie­tiin asun­non avain

Vii­me sun­nun­tai­na il­lan suus­sa, vä­hän en­nen kel­lo 19, kak­si huo­nos­ti suo­mea pu­hu­vaa nais­ta oli kau­pi­tel­lut yli 80-vuo­ti­aal­le nai­sel­le suk­kia Ke­ri­mä­el­lä. Iäk­kääl­lä nai­sel­la ei ol­lut so­pi­vaa kä­teis­tä ra­haa, jo­ten kaup­paa oli yri­tet­ty teh­dä pank­ki­kor­til­la, jon­ka lu­ku­lai­te oli ol­lut kau­pus­te­li­joil­la mu­ka­na.

Kort­ti­mak­su ei ol­lut kui­ten­kaan on­nis­tu­nut, jo­ten kaup­po­ja ei syn­ty­nyt, mut­ta kau­pus­te­li­jat oli­vat anas­ta­neet asun­non avai­men. Asu­kas oli va­ro­toi­men­pi­tee­nä sul­ke­nut pank­ki­kort­tin­sa ja sar­joit­ta­nut asun­non ovien lu­kot uu­del­leen.

Asuk­kaan mu­kaan mo­lem­mat vie­raat nai­set oli­vat nuo­ria ja hoik­kia, noin 20 – 30-vuo­ti­ai­ta. Mo­lem­mil­la oli tum­mat pit­kät hiuk­set ja yl­lään tum­mat vaat­teet. Nai­set oli­vat pi­tuu­del­taan noin 160 – 165 sent­ti­met­riä ja mo­lem­mat oli­vat pu­hu­neet suo­mea mur­ta­en.

On­ko te­ki­jöis­tä nä­kö­ha­vain­to­ja tai mui­ta tie­to­ja?

Po­lii­si on kiin­nos­tu­nut edel­lä mai­nit­tu­jen ta­paus­ten te­ki­jöis­tä ja hei­dän käy­tös­sään ol­leis­ta ajo­neu­vois­ta.

Po­lii­si ky­syy, et­tä jos si­nul­la on nä­kö­ha­vain­to­ja tai muu­ta tie­toa te­ki­jöis­tä, il­moi­ta tie­to­si Itä-Suo­men po­lii­sin vih­je­nu­me­roon 0295 415 232 tai säh­kö­pos­til­la vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi

Po­lii­si muis­tut­taa: älä an­na tun­te­mat­to­mil­le ra­haa mil­lään ve­ruk­keel­la

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä tun­te­mat­to­mil­le hen­ki­löil­le ei pidä kos­kaan an­taa ra­haa mil­lään ve­ruk­keel­la. Ra­han pyy­tä­mi­sen tar­koi­tuk­se­na on yleen­sä, et­tä ri­kol­li­nen saa tie­don asuk­kaan lom­pa­kos­ta tai ra­hois­ta ja pyr­kii sen pe­rus­teel­la anas­ta­maan kai­ken kä­tei­sen. Mah­dol­li­ses­ti myös pank­ki­kort­ti kiin­nos­taa var­kai­ta, var­sin­kin, jos mak­su­kor­tin PIN-koo­di on lom­pa­kos­sa nä­ky­vil­lä.

Koti-olois­sa kort­ti­mak­sui­hin yk­si­tyis­hen­ki­löi­den kans­sa tu­lee suh­tau­tua va­rauk­sel­li­ses­ti, sil­lä niis­sä on mer­kit­tä­vä ris­ki sil­le, et­tä mak­su­vai­hees­sa yri­te­tään ta­val­la eli toi­sel­la saa­da hal­tuun esi­mer­kik­si pank­ki­kor­tin PIN -koo­di.

Asun­toon tun­keu­tu­mi­ses­ta ja ra­han tai muun omai­suu­den anas­ta­mi­ses­ta tu­lee il­moit­taa heti tuo­reel­taan hä­tä­kes­kuk­seen nu­me­roon 112.

Lisää aiheesta

Kysely