JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.9.2023 11.33
Mielipiteet

Rääkkylän kunnan logistiikkahanke parantaa Paksuniemen alueen liiken­ne­tur­val­li­suutta

Koti-Kar­ja­la uu­ti­soi 6.9.2023 Rääk­ky­lä-Seu­ra ry:n kir­jees­tä kun­nan­hal­li­tuk­sel­le.

Ot­ta­mat­ta muu­toin kan­taa Rääk­ky­lä-seu­ran uu­ti­ses­sa esit­tä­miin väit­tei­siin to­te­an seu­raa­vaa:

Pak­su­nie­men lo­gis­tiik­ka-hank­keen ta­voit­tee­na oli ja on pa­ran­taa alu­een lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta sekä li­sä­tä pai­koi­tus­mah­dol­li­suuk­sia sekä pe­rus­pa­ran­taa ja pääl­lys­tää pi­ha­tie­tä ja py­sä­köin­ti­a­lu­ei­ta.

Pak­su­nie­men alu­eel­la on vah­vis­tet­tu yleis­kaa­va. Ns. kaa­va­hie­rar­ki­an mu­kaan yk­si­tyis­koh­tai­sem­pi kaa­va syr­jäyt­tää voi­maan tul­les­saan alu­eel­laan yleis­piir­tei­sem­män kaa­van, jol­loin yleis­kaa­van mää­räyk­set ohit­ta­vat maa­kun­ta­kaa­van mää­räyk­set. Vah­vis­tet­tu yleis­kaa­va ei ole mil­lään ta­voin maa­kun­ta­kaa­van vas­tai­nen ja lo­gis­tiik­ka­hank­kees­sa teh­dyt toi­met ovat vah­vis­te­tun yleis­kaa­van mu­kai­sia.

Pak­su­nie­meen ei ole suun­ni­tel­tu ei­kä ol­la suun­nit­te­le­mas­sa­kaan ns. pel­to­park­ki­a­lu­een muut­ta­mis­ta ylei­sek­si py­sä­köin­ti­a­lu­eek­si, vaan se tu­lee säi­ly­mään eräi­den suur­ta­pah­tu­mien ti­la­päi­se­nä py­sä­köin­ti­a­lu­ee­na. Se, mitä to­teu­te­taan, on liit­ty­mien ra­ken­ta­mi­sen ja lii­ken­teen oh­jaa­mi­nen yk­si­suun­tai­ses­ti ja ai­em­paa tur­val­li­sem­min. Elo­kuus­sa aloi­te­tut poi­kit­tais­park­ki­a­lu­een ra­ken­ta­mis­työt ei­vät vaa­di eril­lis­tä toi­men­pi­de­lu­paa ei­kä hal­lin­to-oi­keus vaa­ti­nut kun­nal­ta koko hank­keen maan­käy­töl­lis­ten ja ym­pä­ris­töl­lis­ten vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia. Ns. poi­kit­tais­par­kit on ero­tet­tu ke­vy­en lii­ken­teen väy­läs­tä ko­rok­keel­la, mikä es­tää ke­vy­en­lii­ken­teen väy­län lain­vas­tai­sen käy­tön.

Kun­ta tu­lee nou­dat­ta­maan hal­lin­to-oi­keu­den an­ta­maa pää­tös­tä. Sen vuok­si kun­ta uu­sii lu­pap­ro­ses­sin si­ten kuin maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­la­ki edel­lyt­tää ja kuu­lee täs­sä pro­ses­sis­sa nii­tä, joi­ta kun­nan pi­tää lain mu­kaan kuul­la. Pää­tös­tä ei ku­mot­tu sik­si, et­tä kun­ta oli­si me­ne­tel­lyt maa­kun­ta­kaa­van vas­tai­ses­ti tai et­tä suun­ni­tel­tu ja osin jo to­teu­tet­tu ra­ken­ta­mi­nen oli­si pi­lan­nut pe­rin­ne­mai­se­maa, vaan pää­tös ku­mot­tiin kuu­le­mis­vir­heen ta­kia.

Pää­tös­tä ei ku­mot­tu Rääk­ky­lä-Seu­ra ry:n te­ke­män va­li­tuk­sen ta­kia, kos­ka sil­lä ei ol­lut va­li­tu­soi­keut­ta asi­as­sa. Pää­tös ku­mot­tiin naa­pu­ri­kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien te­ke­män va­li­tuk­sen ta­kia.

ES­KO RAU­TI­AI­NEN

kun­nan­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely