JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.9.2023 4.05
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Suomalaiset luottavat sanomalehtiin

Sa­no­ma­leh­det - jo­hon ryh­mään pai­kal­lis­leh­det­kin kuu­lu­vat - ovat vah­vis­ta­neet ase­maan­sa luo­tet­ta­vim­pa­na me­di­a­na. Suo­ma­lai­sis­ta kol­me nel­jäs­tä (76%) pi­tää pai­net­tu­ja tai di­gi­taa­li­sia sa­no­ma­leh­tiä luo­tet­ta­vi­na. Ero toi­sek­si si­joit­tu­nee­seen te­le­vi­si­oon kas­voi edel­leen, il­me­nee Iro Re­se­arc­hin elo­kuus­sa Uu­tis­me­di­an lii­ton toi­mek­si­an­nos­ta te­ke­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Te­le­vi­si­o­ka­na­via ja nii­den verk­ko­pal­ve­lu­ja luo­tet­ta­vim­pi­na pi­tää 57 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ja ra­di­o­ka­na­viin ja nii­den verk­ko­pal­ve­lui­hin luot­ti 48 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Kah­den vuo­den ta­kai­seen tu­lok­seen ver­rat­tu­na sa­no­ma­leh­tien luot­ta­mus on nous­sut yh­den pro­sent­tiyk­si­kön, te­le­vi­si­on las­ke­nut vii­si pro­sent­tiyk­sik­köä.

Sa­no­ma­leh­det ovat pi­tä­neet pin­tan­sa myös nuor­ten ai­kuis­ten ikä­ryh­mäs­sä. Tut­ki­mus ker­too, et­tä pai­ne­tut ja di­gi­taa­li­set sa­no­ma­leh­det ovat sel­ke­äs­ti luo­te­tuin me­dia kai­kis­sa 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den ikä­ryh­mis­sä.

Kes­kus­te­lu uu­tis­me­di­an ase­mas­ta käy kii­vaa­na. Jour­na­lis­ti­ses­ti toi­mi­te­tun me­di­an ase­maa saa­te­taan vä­hä­tel­lä to­te­a­mal­la, et­tä "ei nii­tä leh­tiä ny­ky­ään ku­kaan lue". Vä­hät­te­li­jät us­ko­vat ver­kos­sa ole­vien uu­tis­por­taa­lien, so­si­aa­li­sen me­di­an, tu­bet­ta­jien ja blog­ga­rei­den voi­maan. Tut­ki­mus kui­ten­kin osoit­taa, et­tä luo­tet­ta­vuu­den edel­lä mai­nit­tui­hin me­di­oi­hin liit­tää vain 1–4 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta, mikä on jopa vii­me­vuo­tis­ta tu­los­ta alem­pi.

Me­di­an toi­min­taan yri­te­tään koko ajan vai­kut­taa ul­ko­puo­lel­ta. Sitä ta­pah­tuu pai­kal­li­ses­ti, mut­ta ei sovi unoh­taa maan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa di­sin­for­maa­ti­o­vai­kut­ta­mis­ta, mikä tie­tys­ti koh­dis­tuu val­ta­kun­nal­li­seen me­di­aan enem­män kuin esi­mer­kik­si pai­kal­lis­leh­tiin. Eri­tyi­sen herk­kiä di­sin­for­maa­ti­ol­le ovat some-ka­na­vat. Tä­tä­kin taus­taa vas­ten näyt­tää hy­väl­tä, et­tä suo­ma­lai­set luot­ta­vat erit­täin vah­vas­ti ko­ti­mai­seen, va­paa­seen, jour­na­lis­ti­sin pe­ri­aat­tei­den toi­mi­vaan uu­tis­me­di­aan.

Kun suo­ma­lai­sil­ta ky­syt­tiin uu­tis- ja ajan­koh­tais­me­di­an tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia, luo­tet­ta­vuus nou­si kirk­kaas­ti kär­keen. Sen va­lit­si tär­keim­mäk­si lä­hes yh­dek­sän kym­me­nes­tä suo­ma­lai­ses­ta (86 %). Toi­sek­si tär­kein omi­nai­suus oli riip­pu­mat­to­muus (77%) ja kol­man­nek­si tär­kein asi­an­tun­te­vuus (75%). Pai­ne­tut tai di­gi­taa­li­set sa­no­ma­leh­det saa­vat myös riip­pu­mat­to­muu­des­ta ja asi­an­tun­te­vuu­des­ta kor­keim­man tu­lok­sen. Vain 2–6 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta liit­tää riip­pu­mat­to­muu­den tai asi­an­tun­te­vuu­den Goog­leen, ver­kon uu­tis­por­taa­lei­hin, so­si­aa­li­seen me­di­aan, tu­bet­ta­jiin ja blo­gei­hin.

Olem­me tääl­lä pai­kal­lis­leh­des­sä yk­si osa tut­ki­muk­ses­sa mai­nit­tua pai­net­tua ja di­gi­taa­lis­ta, jour­na­lis­ti­sin pe­ri­aat­tein tuo­tet­tua me­di­a­kent­tää. Kun mei­dän ja me­dia-alal­la toi­mi­vien kol­le­go­jem­me te­ke­mi­nen näh­dään luo­tet­ta­va­na, riip­pu­mat­to­ma­na ja asi­an­tun­te­va­na, on se pa­ras kii­tos sii­tä työs­tä, jota ha­lu­am­me teh­dä pai­kal­li­ses­ti, alu­eel­li­ses­ti ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti jat­kos­sa­kin.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely