JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.9.2023 8.31
Mielipiteet

Itä-Suomen kantaverkon kehittämistarpeet kaipaavat konkretiaa

Itä-Suo­men jää­mi­nen vih­re­än siir­ty­män ja uu­siu­tu­van ener­gi­an in­ves­toin­neis­sa Län­si-Suo­men jal­koi­hin on vii­me päi­vi­nä pu­hu­tut­ta­nut me­di­as­sa. Fing­rid on saa­nut osan­sa kom­men­teis­ta ja on esi­tet­ty, et­tä tuu­li­voi­ma kes­kit­tyy län­si­ran­ni­kol­le, kos­ka Fing­rid vah­vis­taa alu­een verk­koa. Tämä ei pidä paik­kan­sa. Tar­vit­sem­me asi­ak­kai­den in­ves­toin­ti­pää­tök­siä ja konk­reet­ti­sia hank­kei­ta, en­nen kuin voim­me suun­ni­tel­la ja ra­ken­taa verk­koa. Län­si-Suo­mes­sa ver­kon vah­vis­ta­mi­nen ete­nee nyt vauh­dil­la, kos­ka alu­een suun­ni­tel­mat ovat eden­neet konk­reet­ti­sik­si hank­keik­si. Näi­tä hank­kei­ta on­kin riit­tä­nyt niin, et­tä Fing­ri­dil­lä on kä­det täyn­nä työ­tä.

Fing­rid in­ves­toi kan­ta­ver­kon ke­hit­tä­mi­seen enem­män kuin kos­kaan, ja olem­me val­mii­ta vas­taa­vaan pon­nis­tuk­seen myös Itä-Suo­mes­sa. Teem­me jat­ku­vas­ti verk­ko­suun­ni­tel­mia tu­le­vai­suu­den va­ral­le Itä-Suo­mes­sa, mut­ta asi­as­sa voi­daan ede­tä vas­ta kun tie­däm­me, mil­lai­sia joh­to­reit­te­jä ja säh­kö­a­se­ma­paik­ko­ja uu­den säh­kön tuo­tan­non ja ku­lu­tuk­sen liit­tä­mi­sek­si tar­vi­taan. Olem­me val­mii­ta täy­den­tä­mään in­ves­toin­ti­oh­jel­maam­me sitä mu­kaa, kun asi­ak­kail­lam­me on riit­tä­vän pit­käl­le eden­nei­tä lii­tyn­tä­tar­pei­ta. Ar­vauk­sen pe­rus­teel­la kan­ta­verk­koa ei voi­da ra­ken­taa; se ei oli­si maan­käy­tön ei­kä yh­teis­kun­nan kan­nal­ta jär­ke­vää.

Kan­ta­ver­kon tuo­rein ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nos on ol­lut kom­men­toi­ta­va­na elo­kuun lop­puun sak­ka. Voin lu­va­ta, et­tä käym­me kaik­ki tul­leet kom­men­tit huo­lel­la läpi. Teem­me myös maa­kun­ta­liit­to­jen kans­sa jat­ku­vas­ti ak­tii­vis­ta yh­teis­työ­tä ja mää­rit­te­lem­me en­na­koi­mi­am­me yh­teys­tar­pei­ta, jot­ka vie­dään kaa­voi­hin reit­tien sel­vi­tes­sä. Hank­keen si­säl­lyt­tä­mi­nen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­maam­me vaa­tii kui­ten­kin asi­a­kas­lii­tyn­tö­jä. On hyvä muis­taa, et­tä voi­ma­joh­don to­teut­ta­mi­nen lu­vi­tuk­si­neen kes­tää kaik­ki­aan noin 7–8 vuot­ta, ei­kä työ­tä voi­da aloit­taa il­man edel­lä mai­nit­tua konk­re­ti­aa.

JUS­SI JY­RIN­SA­LO

kan­ta­ver­kon suun­nit­te­lus­ta vas­taa­va joh­ta­ja, Fing­rid Oyj

Lisää aiheesta

Kysely