JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Laidunnus kuuluu oleellisesti lampaiden lajityypilliseen elämään. Kuvituskuva ahvenanmaanlampaista.

Laidunnus kuuluu oleellisesti lampaiden lajityypilliseen elämään. Kuvituskuva ahvenanmaanlampaista.

Päivi Lievonen

11.9.2023 9.00
Mielipiteet

Toimittajan kynästä: Kuinka käy maisema­lai­dun­nuksen?

Maal­li­kon on hy­vin vai­kea ym­mär­tää, mit­kä ovat ne kei­not, jol­la Suo­mes­sa taa­taan maa­seu­dun mai­se­man ja ar­vok­kai­den pe­rin­ne­bi­o­toop­pien lai­dun­ta­mi­nen. Nii­tol­la ei voi kor­va­ta eläin­ten te­ke­mää työ­tä.

Yh­tääl­lä heh­ku­te­taan mo­ni­muo­toi­sen luon­non vaa­li­mis­ta, toi­saal­la taas tiu­ken­ne­taan tul­kin­taa niin, et­tä ai­em­min tu­kieh­to­jen si­säl­le so­pi­nei­ta alo­ja pu­do­tel­laan nyt pois.

Maa­ta­lous­luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den ja mai­se­man hoi­don eh­dot tun­tu­vat ki­ris­ty­neen tänä vuon­na mer­kit­tä­väs­ti, ja eri puo­lil­ta Suo­mea on saa­nut lu­kea ti­lal­lis­ten kom­ment­te­ja pie­nen­ty­neis­tä so­pi­mu­sa­lois­ta. Toi­saal­la toi­to­te­taan hii­li­nie­luis­ta, luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­ses­tä ja mai­se­mal­lis­ta ar­vois­ta.

Mää­ri­tel­mäs­sä to­de­taan, et­tä ”maa­ta­lous­luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den ja mai­se­man hoi­to­so­pi­mus on luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ja mai­se­maa edis­tä­vä ym­pä­ris­tö­so­pi­mus. So­pi­muk­sen koh­de voi ol­la pe­rin­ne­bi­o­toop­pi tai luon­non­lai­dun, joka on pel­lon ul­ko­puo­lis­ta alu­et­ta.”

Tu­kieh­toi­hin si­tou­tu­mi­nen tar­koit­taa sitä, et­tä vaik­ka su­det uh­kai­si­vat lai­dun­ta­jia, ti­lal­li­sen on tiet­ty ai­ka­mää­rä pi­det­tä­vä eläi­miä pel­lol­la. Hy­vin usein nämä koh­teet ovat kau­ka­na ti­la­kes­kuk­ses­ta, ja lai­dun­nus­pal­ve­lua tuot­ta­vil­la ti­loil­la on usein myös mo­nia eri koh­tei­ta hoi­det­ta­va­naan. Loh­kot ei­vät ole siis ai­na pi­ha­pii­ris­sä ja kaik­ki nä­tis­ti vie­rek­käin.

Olen it­se­kin har­ras­ta­ja­lam­pu­ri, vaa­lin pie­ni­muo­toi­ses­ti ko­ti­mai­sen al­ku­pe­räis­ro­dun kas­va­tus­ta ja eläi­met hoi­ta­vat pien­ti­lo­jen pi­ha­pii­re­jä. Kui­vik­kei­ta ja kui­vaa hei­nää ku­luu päi­vit­täin, sil­lä lam­paat on pak­ko ot­taa yök­si si­sään vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä. Myös ke­sä­hel­teil­lä, jol­loin eläi­met lai­dun­tai­si­vat mie­lui­ten vii­le­ään yö­ai­kaan il­man paar­mo­ja – tämä ei ole lin­jas­sa eet­ti­syy­den ja eläin­ten hy­vin­voin­nin kan­nal­ta.

Ny­ky­ti­lan­ne on kä­sit­tä­mä­tön, sil­lä ti­lal­li­set te­ke­vät jo kaik­ken­sa tur­va­tak­seen mai­se­ma­lai­dun­nuk­sen, mut­ta se­kään ei rii­tä. Lau­man­var­ti­ja­koi­ris­ta on apua vain mur­to-osal­le ti­lois­ta, vaik­ka rat­kai­su tar­jo­taan heti esil­le su­si­va­hin­gon ta­pah­dut­tua. Oma lu­kun­sa on myös lam­pu­rei­den saa­ma syy­tös­ten mää­rä; so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa vi­ha­pu­he on ar­kea tä­män ai­heen pa­ris­sa.

Naa­pu­ri­maas­sa nä­kyy ole­van po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia su­sien ih­mi­sar­kuu­den li­sää­mi­ses­tä. Ruot­sis­sa vä­lit­tö­mäs­ti ih­mi­siä tai ko­tie­läi­miä uh­kaa­van pe­don saa kar­kot­taa aseel­la, ja jos kar­ko­tus ei on­nis­tu, pe­don saa am­pua il­man etu­kä­teis­lu­paa. Käy­tän­tö on osoit­ta­nut, et­tä Ruot­sis­sa am­mu­taan vuo­sit­tain vain 2–8 sut­ta, mut­ta su­sien ih­mi­sar­kuut­ta ja asu­tuk­sen kun­ni­oit­ta­mis­ta on­nis­tu­taan pi­tä­mään pa­rem­min yl­lä.

Päi­vi Lie­vo­nen

pai­vi.lie­vo­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi.

Lisää aiheesta

Kysely