JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.8.2023 3.00
Mielipiteet

Mie en kehtaa

Muis­tan ai­koi­naan häm­mäs­ty­nee­ni, kun yli­o­pis­ton mur­re­kurs­sil­la ker­rot­tiin, et­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa pu­hu­taan sa­vo­lais­mur­tei­ta. Niin vah­va oli mie­li­ku­va­ni esi­mer­kik­si jo­en­suu­lais­ten tut­ta­vien kar­ja­lai­suu­des­ta ja hei­dän pu­hu­man­sa kie­len oma­laa­tui­suu­des­ta. Sa­noi­vat­han he ”sie” ja ”mie” ja oli­vat muu­ten­kin jo­ten­kin vä­lit­tö­mäm­män oloi­sia kuin me kuo­pi­o­lai­set.

Muu­tim­me per­hee­ni kans­sa Poh­jois-Kar­ja­laan puo­li­sen­tois­ta vuot­ta sit­ten. Sa­vos­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa pu­hu­tun kie­len erot ja yh­tä­läi­syy­det ovat tul­leet tu­tuik­si, ja ne ovat meil­lä suo­sit­tu pu­hee­nai­he. Usein jut­te­lem­me esi­mer­kik­si sii­tä, kuin­ka poh­jois­kar­ja­lais­ten tup­la­kon­so­nan­tit ovat sa­vo­lai­seen kor­vaan vää­räs­sä pai­kas­sa. Kun mi­nul­le ker­rot­tiin, et­tä Jo­en­suun to­ril­la oli myy­ty ”pe­run­naa”, piti mi­nun mo­neen ker­taan var­mis­taa, mi­ten se kir­joi­te­taan. Kie­li­kor­va­ni mu­kaan se on eh­dot­to­man vää­rin. ”Pe­ru­na­ta” tai ”pe­ru­noo” vie­lä me­ni­si­vät, mut­ta ”pe­run­naa” kuu­los­taa kek­si­tyl­tä. Häm­mäs­tyt­tä­väl­tä, mut­ta kui­ten­kin jär­keen­käy­väl­tä kuu­los­ta­vat esi­mer­kik­si ”olov­vaa” ja ”-loi­ta” lop­pui­set mo­ni­kot: ”Soi­tan sil­le, jos se vois an­taa mi­nul­le neu­vo­loi­ta”.

Luu­len, et­tä nämä yl­lä an­ta­ma­ni mur­re-esi­mer­kit ovat mo­nen pai­kal­li­sen mie­les­tä vää­rin kir­joi­tet­tu­ja. Mur­teet ovat­kin hy­vin hen­ki­lö­koh­tai­nen asia ja he­rät­tä­vät mie­les­tä­ni jopa yl­lät­tä­vän suu­ria tun­tei­ta. Mi­nul­la ei ole kos­kaan ol­lut eri­tyi­sen herk­kä mur­re­kor­va, ei­kä Sa­von mur­re ole kos­kaan ol­lut vah­va osa iden­ti­teet­ti­ä­ni. Pu­hun kai jon­kin­lais­ta yleis­kiel­tä kuo­pi­o­lai­sel­la in­to­naa­ti­ol­la. Jo lap­se­na mi­nua kiel­let­tiin edes yrit­tä­mäs­tä sa­voa: ”elä vi­än­nä, kun et os­soo”. Rat­kai­su­ni oli, et­tä aloin pu­hua te­ko­mur­ret­ta. Se oli­kin help­po tapa är­syt­tää kuo­pi­o­lai­sia. Kun ky­syin, et­tä ”mi­tit­tee ku­lul­luu?”, niin lä­hin­nä poh­ja­lai­nen isä­ni nau­roi. Jot­kut väit­ti­vät mi­nun pu­hu­van Ou­lun mur­ret­ta.

Vaik­ka kek­sit­ty­jen mur­tei­den pu­hu­mi­nen on sit­tem­min jää­nyt vä­hem­mäl­le, ovat mur­teet tul­leet osak­si elä­mää­ni myös hie­man yl­lät­tä­väs­tä suun­nas­ta. Pik­ku­hil­jaa jo­en­suu­lais­tu­va nel­jä­vuo­ti­aam­me on ni­mit­täin al­ka­nut sa­noa ihan luon­te­vas­ti ”sie”. It­se käy­tän sa­naa vain ko­ti­o­lois­sa. Lap­se­na saa­ma­ni pa­laut­teen vuok­si en ni­mit­täin keh­taa – sa­nan ei-sa­vo­lai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä.

Miik­ka Ki­vi­nen

Lisää aiheesta

Kysely