JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hyvinvointialueella tehdään muutoksia palveluverkkoon talouden tavoiteohjelmaan nojaten, vaikka aluevaltuuston tekmästä palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Arkistokuva.

Hyvinvointialueella tehdään muutoksia palveluverkkoon talouden tavoiteohjelmaan nojaten, vaikka aluevaltuuston tekmästä palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Arkistokuva.

Aladar Bayer

22.8.2023 15.10
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Päällekkäisyyksiä ja termeillä kikkailua – näinkö Siun sote säästää?

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun sote on päät­tä­nyt, et­tä Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län TK-sai­raa­lat muut­tu­vat elo-syys­kuun vaih­tees­sa ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köik­si. Taus­tal­la on hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mä ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­ma. Pal­ve­lu­ver­kon osal­ta ta­voi­tel­laan mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä or­ga­ni­saa­ti­on te­hos­ta­mis­toi­mil­la ja 1,25 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jen toi­vo­taan to­teu­tu­van pal­ve­lu­verk­kou­u­dis­tuk­sil­la, jot­ka on kir­jat­tu ke­sä­kuus­sa alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mään pal­ve­lust­ra­te­gi­aan ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan.

Toh­ma­jär­ven kun­ta on va­lit­ta­nut alu­e­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen. Va­li­tuk­sel­la ei il­mei­ses­ti kui­ten­kaan ole vai­ku­tus­ta ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­maan poh­jaa­viin muu­tok­siin Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län TK-sai­raa­loi­den toi­min­nas­sa. Ta­lou­del­lis­ten seik­ko­jen ohel­la muu­tok­siin vai­kut­taa myös TK-sai­raa­la­ta­soi­sen hoi­don hen­ki­lös­tö­vaa­ti­muk­set ja pula asu­mis­pal­ve­lu­pai­kois­ta, joi­ta muu­tok­ses­sa saa­daan li­sää Toh­ma­jär­vel­le kah­dek­san ja Rääk­ky­lään 12.

Nyt TK-sai­raa­las­sa jat­ko­paik­kaa odot­ta­vis­ta po­ti­lais­ta tu­lee asu­mi­syk­si­kön asuk­kai­ta ja akuut­tia pe­rus­ter­vey­den­huol­lon osas­to­hoi­toa tar­vit­se­vat po­ti­laat hoi­de­taan jat­kos­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een seit­se­mäs­sä TK-sai­raa­las­sa, en­si­si­jai­ses­ti Ki­teel­lä.

Siun so­ten kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­val­tuus­to hy­väk­syi ke­vääl­lä 2018 vuo­teen 2030 kan­ta­van pal­ve­lu­tuo­tan­to­suun­ni­tel­man, joka on si­säl­löl­tään häm­men­tä­vän sa­man­lai­nen kuin ke­sä­kuus­sa alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mä pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma. Konk­reet­ti­sim­mat erot tun­tu­vat ole­van käy­te­tyis­sä ter­meis­sä. Edel­leen pai­no­pis­tee­nä on digi- ja liik­ku­vat pal­ve­lut sekä pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­nen, vaik­ka toi­mi­pis­teis­tä on tul­lut so­te­a­se­mia ja te­hos­te­tus­ta pal­ve­lu­a­su­mi­ses­ta ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta asu­mis­pal­ve­lua.

Kun­ta­yh­ty­män ai­kai­nen asi­a­kir­ja ei enää uu­den hal­lin­non ja ra­hoi­tus­poh­jan ai­ka­na käy, mut­ta oli­ko pal­ve­lust­ra­te­gi­an ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man val­mis­tu­mi­seen käy­tet­ty ai­ka pyö­rän kek­si­mis­tä uu­del­leen, kun lop­pu­tu­los vai­kut­taa ole­van toi­sin­to vii­den vuo­den ta­kai­ses­ta asi­a­kir­jas­ta? On­ko suu­rel­la työl­lä – ja ra­hal­la – syn­ny­te­tyl­lä asi­a­kir­jal­la edes mer­ki­tys­tä, kun toi­men­pi­tei­tä teh­dään mui­den pää­tös­ten poh­jal­ta jo va­li­tu­sai­ka­na?

En­tä mikä on alu­e­val­tuus­ton teh­tä­vä suun­ni­tel­mien toi­meen­pa­nos­sa? Ai­na­kin nyt kä­sil­lä ole­vat, osas­to­ja kos­ke­vat muu­tok­set tun­tui­vat tul­leen niin sa­no­tus­ti pus­kis­ta mo­nel­le val­tuu­te­tul­le. Toi­vo­mi­sen va­raa jät­tää siis ul­koi­sen tie­dot­ta­mi­sen li­säk­si myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een si­säi­nen vies­tin­tä.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely