JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.8.2023 10.34
Mielipiteet

Aluevaltuusto vastuuseen ja toiminta laillisesti kestävälle tolalle

Jos kun­nas­sa val­mis­tel­laan kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys, sen kä­sit­te­lee ja sii­tä päät­tää lo­pul­ta kun­nan­val­tuus­to. Mi­kä­li kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta il­me­nee tar­ve lak­kaut­taa yk­sit­täi­nen kou­lu, tuon asi­an kä­sit­te­lee ja asi­as­ta päät­tää vii­me­kä­des­sä kun­nas­sa edel­leen kun­nan­val­tuus­to. Esi­mer­kis­sä po­liit­tis­ta joh­ta­mis­ta edus­taa kun­nan­val­tuus­to ja am­mat­ti­joh­ta­mis­ta edus­taa asi­aa val­mis­te­le­va vi­ran­hal­ti­ja.

Alu­e­val­tuus­ton 22.6. pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­ses­tä on va­li­tet­tu. Pal­ve­lu­verk­koa kos­ke­vas­sa asi­a­kir­jas­sa on mai­nin­ta si­vul­la 54: ”Pal­ve­lu­verk­ko on dy­naa­mi­nen niin, et­tä alu­een vä­es­tön pal­ve­lu­tar­peen muut­tu­es­sa myös pal­ve­lut muut­tu­vat. Alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­män pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man mu­kai­sis­ta toi­min­nan muu­tok­sis­ta päät­tää toi­mi­va joh­to hal­lin­to­sään­nön mu­kai­ses­ti.” Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­sään­nös­sä ei ole erik­seen mää­ri­tel­ty pal­ve­lu­ver­kon toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mis­ta päät­tä­mis­tä.

Joh­dol­le de­le­goi­dus­ta val­las­ta taas tu­lee teh­dä eril­li­nen pää­tös hal­lin­to­sään­nön koh­dan 3 mu­kai­ses­ti: ”Toi­mi­val­lan siir­toa kos­ke­vas­ta asi­as­ta on teh­tä­vä ni­me­no­mai­nen pää­tös.” Kun toi­mi­val­taa ei ole osoi­tet­tu alu­e­hal­li­tuk­sel­le tai muul­le toi­mie­li­mel­le taik­ka vi­ran­hal­ti­jal­le, alu­e­val­tuus­ton tu­lee käyt­tää asi­as­sa pää­tös­val­taa lain no­jal­la. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ees­ta an­ne­tun lain 22 §:n 1 mo­men­tin mu­kaan Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on alu­e­val­tuus­to, joka vas­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­nas­ta ja ta­lou­des­ta sekä käyt­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­een pää­tös­val­taa.

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een voi­mas­sa ole­vas­sa hal­lin­to­sään­nös­sä on kir­jaus hen­ki­lös­tö­ja­os­ton osal­ta: ”Vas­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een yh­teis­toi­min­ta­jär­jes­tel­män, työ­suo­je­lu­toi­min­nan sekä työ­ter­veys­huol­lon kes­ki­te­tys­tä jär­jes­tä­mi­ses­tä työ­nan­ta­jan edus­ta­ja­na.” Alu­e­val­tuus­ton 22.6. te­ke­män va­li­tuk­sen alai­sen pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen joh­dos­ta on en­nä­tet­ty käyn­nis­tää yh­teis­toi­min­nal­li­set kes­kus­te­lut. Hen­ki­lös­tö­ja­os­to on ko­koon­tu­nut vii­mek­si 15.6. Vas­taa­vas­ti alu­e­hal­li­tus on päät­tä­nyt 30.6. ko­kouk­ses­saan asi­an toi­meen­pa­nos­ta seu­raa­vaa: ”Käyn­nis­te­tään toi­meen­pa­non suun­nit­te­lu yh­des­sä alu­e­hal­li­tuk­sen ja joh­to­ryh­män kans­sa ta­lou­sar­vi­on 2024 val­mis­te­lun ai­ka­tau­lus­sa.”

Joh­ta­mi­sen du­aa­li­suus ei ole nyt Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la sym­met­ri­as­sa. Vir­ka­mies­joh­dol­le on pää­ty­nyt lii­kaa val­taa ja alu­e­val­tuu­te­tut saa­vat lu­kea leh­des­tä yh­teis­toi­min­nal­li­sis­ta kes­kus­te­luis­ta tai ter­veys­kes­kus­ten pal­ve­lu­jen mer­kit­tä­vis­tä si­säl­löl­li­sis­tä muu­tok­sis­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­ton tu­li­si toi­mia pal­ve­lu­ver­kon toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mis­ta päät­tä­mi­sen suh­teen sa­maan ta­paan kuin yk­sit­täi­nen kun­ta toi­mii kun­nas­sa yk­sit­täi­sen kou­lun suh­teen.

Jul­ki­sen ta­lou­den tila, de­mog­ra­fi­nen krii­si ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den haas­teet ovat val­ta­kun­nal­li­sia il­mi­öi­tä, mit­kä nä­ky­vät eri­tyi­sen sel­väs­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een au­to­no­mi­an säi­lyt­tä­mi­nen on yh­tei­se­nä ko­et­tu ta­voi­te Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Kun­nat tu­li­si näh­dä hy­vin­voin­ti­a­lu­een kes­kei­si­nä yh­teis­työ­kump­pa­nei­na. Vai­kea ny­ky­ti­lan­ne ja suu­ret tu­le­vai­suu­den haas­teet ei­vät saa ol­la pe­rus­te huo­nol­le hal­lin­nol­le. Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­tosp­ro­ses­sin tu­lee ol­la joh­don­mu­kai­nen ja hal­lit­tu. Pää­tök­sen­te­on tu­lee ol­la ju­ri­di­ses­ti kes­tä­väl­lä poh­jal­la ja kan­san­val­tais­ta. Alu­e­val­tuus­to­jen teh­tä­vä ei tule ol­la ku­mi­lei­ma­sin ja si­vus­ta­seu­raa­ja.

MAT­TI KUIT­TI­NEN,

alu­e­val­tuu­tet­tu,

YTM, Toh­ma­jär­vi

Lisää aiheesta

Kysely