JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.8.2023 12.43
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Hyvää tuulta koulutyöhön

Lä­hi­vii­koi­na Suo­men kesä on ol­lut par­haim­mil­laan. Ui­ma­ve­si on läm­pi­mien öi­den seu­rauk­se­na jat­ka­nut läm­pe­ne­mis­tään, vaik­ka Jaak­ko nak­ka­si kyl­män ki­ven­sä jo jo­ku­sen ai­kaa sit­ten. To­sin nyt on esiin nos­tet­tu fak­ta, et­tä Jaak­koa juh­lit­tiin ai­em­min vas­ta 5.8. Näin se kan­san­pe­rin­ne­kin muut­tuu ihan tuos­ta vaan. Il­man­ko on ai­na tun­tu­nut, et­tä kyp­sy­vät va­del­mat ja par­haat ui­ma­ke­lit sat­tu­vat ai­na sa­maan ai­kaan.

Hel­teen odo­tet­tiin lop­pu­van mah­dot­to­maan my­räk­kään - tai kuka odot­ti ja kuka pel­kä­si. Eni­ten sään ää­ri-il­mi­öi­tä tai­taa odot­taa val­ta­kun­nan me­dia, kun näin ke­sä­ai­kaan uu­ti­soin­nin ai­het­ta on niu­kal­ti. Sää­ti­las­ta ja sen en­nus­ta­mi­ses­ta on tul­lut me­di­a­viih­det­tä. Kek­si­tään sel­lai­sia ter­me­jä ku­ten sek­si­hel­le, kä­ris­tys­ku­po­li ja lumi-in­fer­no. Suo­mes­sa sel­vit­tiin nyt on­nek­si mel­ko vä­hin vau­ri­oin sy­vän ma­ta­la­pai­neen ja hel­teen koh­taa­mi­ses­ta. Toi­sin kävi Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa, jois­sa myrs­kyn tu­hot ovat val­ta­vat.

Kui­vaa ke­liä kyl­lä vie­lä tar­vi­taan, eri­tyi­ses­ti sa­don­kor­juu­seen pel­loil­ta. Tämä kesä on ol­lut haas­teel­li­nen kai­kel­le vil­je­lyl­le. Kau­pas­ta tai to­ril­ta elin­tar­vik­keen­sa os­ta­va ei ai­na ym­mär­rä hin­noit­te­lun pe­rus­tei­ta. Man­si­kan hin­ta on osas­sa Suo­mea py­sy­nyt huo­mat­ta­vas­ti ylem­pä­nä kuin meil­lä tääl­lä Suo­men mar­ja­maa­kun­nas­sa. Tääl­lä­kin vil­je­li­jöi­tä ovat ku­rit­ta­neet en­sin ku­kin­ta-ai­kaan hal­la, sit­ten en­nä­tys­kui­vuus ja lo­pul­ta sa­to­ai­kaan en­nä­tys­sa­teet. On uu­ti­soi­tu, et­tä ete­läm­pä­nä joil­lain man­sik­ka­ti­loil­la sato on saat­ta­nut jää­dä mi­ni­maa­li­sek­si.

Vil­ja­sa­toa on tur­ha en­nus­taa, en­nen kuin se on laa­ris­sa, on van­ha vii­saus. Yl­lät­tä­en vil­jo­jen sa­to­en­nus­teet ovat nyt jo ro­mah­ta­neet ta­sol­le, jol­la vil­jaa hät­räp­pää riit­tää tu­le­vak­si tal­vek­si ko­ti­maan ku­lu­tuk­seen. Se ku­vaa hy­vin kas­vu­kau­den haas­tei­ta vil­je­li­jöil­le.

Sa­teet toki kas­vat­ta­vat sie­niä. Nyt mi­nul­la on enem­män ai­kaa sa­moil­la met­säs­sä, kun kou­lun kel­lo ei enää kut­su aloit­ta­maan työ­tä luok­ka­huo­nees­sa. Mie­li on hel­pot­tu­nut ja va­paa, mut­ta sa­mal­la myös hai­kea, kos­ka työ kou­lus­sa ja siel­lä ta­paa­ma­ni nuo­ret ja ai­kui­set ovat ol­leet niin mer­kit­tä­vä osa tä­hä­nas­tis­ta ar­ke­a­ni. Las­kel­ma­ni mu­kaan elä­mäs­sä­ni on vain 10 vuot­ta, jol­loin en ole it­se ol­lut kou­lu­lai­nen tai opis­ke­li­ja tai kou­lus­sa työs­sä.

Sik­si oli­kin elä­mys käy­dä kuun­te­le­mas­sa Hut­sin kou­lun en­sim­mäi­sen luo­kan op­pi­lai­den ih­ka en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän tun­nel­mia. Tun­nis­tin pi­hal­la sa­maa ki­hel­möi­vää jän­ni­tys­tä, jota mi­nä­kin tun­sin joka syk­sy aloit­ta­es­sa­ni uu­den lu­ku­vuo­den. Voi­si var­maan to­de­ta vä­hän kli­seis­tä­kin sa­non­taa mu­kail­len, et­tä vaik­ka minä läh­din kou­lus­ta, kou­lu ei läh­de mi­nus­ta. Hy­vää al­ka­vaa lu­ku­vuot­ta kaik­kiin kou­lui­hin. In­toa ja ute­li­ai­suut­ta op­pi­mi­seen!

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely