JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.8.2023 2.30
Mielipiteet

Dyykkauksesta helpotusta ympäris­tö­ah­dis­tukseen sekä lompakon tyhjyyteen?

Kel­lo lyö kah­dek­san ja kil­pa­juok­su koh­ti lä­him­mäis­tä mar­ket­tia al­kaa. Ky­sees­sä on kau­pan au­ki­o­lon vii­mei­nen tun­ti, jol­loin kaik­ki –30% tuot­teet ovat –60% alen­nuk­ses­sa. Lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä, mi­ten kaup­po­jen hä­vik­kiä voi vä­hen­tää. Li­säk­si tämä tuo apua pie­nem­pi­tu­loi­sil­le asi­ak­kail­le. Hä­vik­kiä kui­ten­kin syn­tyy väis­tä­mät­tä ja käyt­tö­kel­pois­ta ruo­kaa pää­tyy ros­kiin vain, kos­ka pur­kis­sa ole­va päi­väys on men­nyt um­peen.

Tun­nen usei­ta Nor­jas­sa työs­ken­te­le­viä. Heil­le dyyk­kaus on ar­ki­päi­vää. Tämä tar­koit­taa, et­tä he et­si­vät esi­mer­kik­si kaup­po­jen jä­te­as­ti­ois­ta syö­mä­kel­pois­ta ruo­kaa. Kau­pat Nor­jas­sa ovat ta­val­laan hy­vin­kin avoi­mia toi­min­nal­le: hä­vi­kit la­ji­tel­laan, niin et­tä vi­han­nek­set ovat yh­des­sä jä­te­sä­kis­sä, mai­to­tuot­teet toi­ses­sa ja li­hat kol­man­nes­sa. Hä­vik­kiä ei pi­la­ta kaa­ta­mal­la kaik­kea se­kai­sin vain ruo­ka-ai­neet yri­te­tään jät­tää käyt­tö­kel­poi­sek­si la­jit­te­le­mal­la. Vaik­ka kau­pat vai­kut­ta­vat ole­van avoi­mia toi­min­nal­le, ei dyyk­kaus­ta kui­ten­kaan teh­dä kes­kel­lä kir­kas­ta päi­vää vaan sil­loin, kuin kau­pat ovat kiin­ni.

Toi­min­ta dyyk­kaa­jien kes­ken on yh­tei­söl­lis­tä. He in­for­moi­vat toi­si­aan eri kes­kus­te­lu­ket­juis­sa esi­mer­kik­si, jos jon­kin kau­pan jä­te­as­ti­as­sa on ky­sei­se­nä päi­vä­nä hy­vät apa­jat saa­da vi­han­nek­sia. He ei­vät myös­kään ha­lua ot­taa kaik­kea löy­tä­mään­sä, vaan he jät­tä­vät jo­tain seu­raa­val­le­kin dyyk­kaa­jal­le.

Suo­men lais­sa ei sa­no­ta mi­tään dyyk­kaus­ta vas­taan tai sen puo­les­ta. Lu­kit­tui­hin ros­kik­siin ei tie­ten­kään ole asi­aa. Nii­hin ei ole jä­tet­ty va­paa­ta pää­syä, jo­ten nii­hin ei myös­kään ha­lu­ta yli­mää­räi­siä vie­rai­ta. Kui­ten­kin mo­net ros­kik­set on ai­dat­tu ja lu­kit­tu, jo­ten dyyk­kauk­sel­le ei täl­lä ta­voin ol­la avoi­mia.

Dyyk­kauk­sen on­gel­ma­na on näh­ty ky­sy­myk­set: en­tä jos ros­kik­sen pen­ko­ja sai­ras­tuu ot­ta­mas­taan ruu­as­ta tai louk­kaa it­sen­sä kii­ve­tes­sään ros­ka­la­val­le? Kui­ten­kin jo­kai­nen dyyk­kaa­ja on vas­tuus­sa it­ses­tään, jo­ten tä­män ei pi­täi­si ol­la es­tee­nä aja­tuk­sel­le. Dyyk­kauk­ses­sa pe­ru­sa­ja­tuk­se­na on, et­tä hä­vi­kin ha­vit­te­li­jat ko­et­ta­vat elää hie­man eko­lo­gi­sem­min ja lie­vit­tää omaa ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus­taan saa­den si­vus­sa myös sääs­tö­jä omis­sa ruo­ka­han­kin­nois­saan.

On­han meil­lä ole­mas­sa myös sa­non­ta "toi­sen ros­ka on toi­sen aar­re", jo­ten mik­sei dyyk­kauk­sel­le­kin voi­si ol­la hie­man myö­tä­mie­li­sem­pi. Toki ide­aa­lein ti­lan­ne oli­si, et­tä jä­te­as­ti­oi­hin ei pää­tyi­si mi­tään syö­mä- tai käyt­tö­kel­pois­ta. Tämä on kui­ten­kin eh­kä hi­taam­pi pro­ses­si to­teut­taa kuin jät­tää ros­ka-as­ti­an lu­kit­se­mat­ta.

Roo­sa Sal­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely