JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.8.2023 11.21
Mielipiteet

Kuuma poliittinen kesä

Tänä vuon­na suo­ma­lai­set va­lit­si­vat uu­den edus­kun­nan, ja sit­ten haus­kuus al­koi! Ul­ko­maa­lai­se­na mi­nun on erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta jär­jes­tel­män toi­min­taa. De­mok­raat­ti­set vaa­li­jär­jes­tel­mät.

Mie­les­tä­ni edel­li­nen hal­li­tus oli erit­täin kek­se­li­äs. Hy­vin nuo­ria nai­sia, joi­ta elä­mä on haas­ta­nut yk­si ker­ral­laan. Tie­ten­kään kaik­ki ei­vät pi­tä­neet sii­tä, kuin­ka nämä roh­ke­at nai­set löy­si­vät tien ulos vai­keis­ta ti­lan­teis­ta. Kyl­lä, kaik­kia on mah­do­ton­ta miel­lyt­tää. Mut­ta tais­te­lu ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, tes­tien jär­jes­tä­mi­nen ra­jal­la ja sit­ten ro­ko­tuk­set, kaik­ki oli hy­vin. Olen it­se käy­nyt kaik­ki vai­heet läpi ja tie­dän, et­tä kaik­ki teh­tiin ih­mis­ten mu­ka­vuu­den vuok­si.

Sit­ten hel­mi­kuu 2022 ja toi­nen haas­te, ja mikä haas­te! San­na Ma­ri­nin kan­nas­ta tuli heti sel­vä ja tiuk­ka. Ei myön­ny­tyk­siä, vain so­dan lop­pu.

Uu­si hal­li­tus tart­tui heti här­kää sar­vis­ta. Kai­kil­le ul­ko­maa­lai­sil­le on siis ki­ris­tet­tä­vä eh­to­ja, kos­ka ne ai­heut­ta­vat pal­jon on­gel­mia.

Ko­ke­muk­se­ni Suo­mes­sa asu­mi­ses­ta ei ole hie­no, mut­ta en ole hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kos­kaan tun­te­nut asen­ne­muu­tos­ta. Kui­ten­kin ra­jal­la Nii­ra­las­sa tou­ko­kuus­sa tul­li­mies sa­noi mi­nul­le: ”Puhu suo­mea. Asut Suo­mes­sa ja si­nun täy­tyy pu­hua suo­mea." Mut­ta niin mi­nä­kin ajat­te­len! Ja olin sa­maa miel­tä hä­nen kans­saan. Vä­lit­tö­mäs­ti tuli hymy ja koh­te­li­ai­suus. Eh­kä re­ak­ti­o­ni oli odot­ta­ma­ton. Mut­ta tul­li­vir­kai­li­ja on oi­ke­as­sa! Tie­tys­ti on mah­do­ton­ta pu­hua hy­vää suo­mea vie­lä, mut­ta yri­tän.

Mut­ta mitä uu­si hal­li­tus tar­kal­leen ha­lu­aa? Suo­mi on puo­lus­ta­nut it­se­näi­syyt­tään niin kau­an, ja sil­lä on oi­keus omaan mie­li­pi­tee­seen­sä sii­tä, mikä on maal­le hy­väk­si ja mikä ei. Kai­kis­sa maa­han­muut­ta­jiin liit­ty­vis­sä muu­tok­sis­sa ym­mär­rän pää­a­si­an, et­tä meil­tä vaa­di­taan re­hel­li­syyt­tä. Ja tämä on ih­mi­sen tär­kein omi­nai­suus, jota mo­net suo­ma­lai­set pi­tä­vät tär­keim­pä­nä. "Hy­vin­voin­nin por­taat" -ryh­mäs­sä, jos­sa työs­ken­te­lin ke­vääl­lä, tämä asia oli kai­kil­le yk­kös­si­jal­la.

Nyt käy­dään myrs­kyi­sää kes­kus­te­lua, he löy­tä­vät uu­sien kan­sa­ne­dus­ta­jien eri­lai­sia van­ho­ja lau­sun­to­ja, esit­tä­vät syy­tök­siä ja vaa­ti­vat se­li­tyk­siä. He pyy­tä­vät an­teek­si ja se­lit­tä­vät. Psy­ko­lo­gi­na ym­mär­rän, et­tei ku­kaan ole täy­del­li­nen, jo­kai­nen voi sa­noa jo­tain, mitä myö­hem­min ka­tuu kat­ke­ras­ti. Ku­kaan ei voi ol­la ereh­ty­mä­tön. Ei kan­sa­ne­dus­ta­ja­kaan!

Syk­sy näyt­tää kuin­ka suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jien va­lit­se­mat uu­det ih­mi­set kes­tä­vät lo­put­to­mia ko­et­te­le­muk­sia. Suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta on elä­vä, hy­vin ak­tii­vi­nen ja tie­tää min­ne men­nä. Mie­les­tä­ni tämä on tär­kein­tä.

NA­TA­LIA KUD­RI­AS­HO­VA,

psy­ko­lo­gi, Kan­san­pis­ton opis­ke­li­ja.

Lisää aiheesta

Kysely