JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.7.2023 12.52
Mielipiteet

Milloin osaoptimointi sotessa päättyy?

Jo en­nen alu­e­vaa­le­ja kir­joi­tet­tiin so­ten kor­jaus­ta vaa­ti­vis­ta va­lu­vi­ois­ta. Isois­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa osa­op­ti­moin­ti on eh­kä eni­ten va­lu­vi­ko­ja yl­lä­pi­tä­vä vit­saus.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ees­sa on siir­ryt­tä­vä osa­op­ti­moin­nis­ta ko­ko­nais­val­tai­seen toi­min­taan. Vah­vo­ja suun­nan­näyt­tä­jiä ja muu­tok­sen käyn­nis­tä­jiä ovat alu­e­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jat, koko alu­e­hal­li­tus sekä lau­ta­kun­nat.

Käy­tän­nös­sä osa­op­ti­moin­nin kit­ke­mi­nen eli toi­min­to­jen muut­ta­mi­nen kuu­luu ta­lou­sar­vi­o­val­mis­te­lus­ta vas­taa­vil­le vi­ran­hal­ti­joil­le. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­sään­tö lu­et­te­lee, mis­tä nämä vi­ran­hal­ti­jat löy­ty­vät:

”(20§ Or­ga­ni­saa­ti­on ra­ken­ne ja joh­ta­mi­nen): Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­tuo­tan­non or­ga­ni­saa­tio ja­kau­tuu toi­mi­a­lu­ei­siin, pal­ve­lu­a­lu­ei­siin, vas­tuu­a­lu­ei­siin, toi­min­ta­yk­sik­kö­ryh­miin ja toi­min­ta­yk­si­köi­hin (kus­tan­nus­paik­koi­hin)”.

Heil­le oli­si hyvä jär­jes­tää kou­lu­tus­ta osa­op­ti­moin­nin tun­nis­ta­mi­seen. Hen­ki­lös­tö osaa an­taa eh­do­tuk­sia ny­kyis­tä fik­sum­mis­ta ta­vois­ta, kun ky­sy­tään. Sa­mal­la hen­ki­lös­tö si­tou­tuu uu­siin toi­min­ta­mal­lei­hin. Eh­kä em. alu­e­ra­ken­net­ta ja hal­lin­to­por­tai­den mää­rää kan­nat­taa tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti.

Ee­ro Rei­jo­nen kir­joit­ti (Kar­ja­lai­nen 13.7) et­tä kes­kus­ta puo­lus­tai­si asuk­kai­ta, mut­ta muut ei­vät hy­väk­sy. Kes­kus­ta­lais­ten esi­tys oli­si be­to­noi­nut ny­kyi­sen toi­min­ta­mal­lin. Kui­ten­kin kaik­ki alu­e­päät­tä­jät pu­hu­vat sa­maa mant­raa: raha ja hen­ki­lös­tö ei rii­tä toi­min­taan ny­kyi­sel­lä mal­lil­la. Muu­tos on vält­tä­mä­tön. Mik­si kes­kus­ta­joh­toi­nen Siun sote ajau­tui tä­hän ah­din­koon, oli­si hyvä ai­he use­am­paan opin­näy­te­työ­hön.

Kou­lu­e­si­mer­kin osa­op­ti­moin­nis­ta sain ke­sä­kuus­sa. Jo­kai­nen ma­re­va­nia käyt­tä­vä jou­tuu tark­kai­le­maan sään­nöl­li­ses­ti ve­ren hyy­ty­mi­sar­voa la­bo­ra­to­ri­o­käyn­nein tai it­se mit­taa­mal­la. Mi­nul­la on ol­lut kau­pun­gin luo­vut­ta­ma inr-mit­ta­ri jo vuo­sia. Tes­ti­lius­kat olen ha­ke­nut ter­vey­sa­se­mal­ta. Sain pu­he­lun, et­tä lius­ko­ja ei enää an­ne­ta, me­ne­pä lab­raan. Joku oli kat­so­nut, et­tä hä­nen mo­men­til­le syn­tyy lius­ka­pa­ke­teis­ta sääs­töä, kun ih­mi­set pa­ko­te­taan la­bo­ra­to­ri­oon. Se toi­si pie­nen sääs­tön ta­lou­sar­vi­on yh­del­le ri­vil­le, mut­ta ai­heut­tai­si suu­rem­man me­non toi­sel­le ri­vil­le

Pu­he­lin­pal­ve­lus­sa hen­ki­lös­töä on ym­pä­ri maa­kun­nan, vaik­ka sen voi­si kes­kit­tää. Kir­jeit­se vah­vis­te­taan ajan­va­raus ja kui­ten­kin muis­tu­te­taan teks­ti­vies­til­lä. Yö­ny­li­pai­kat on hä­vi­tet­ty ter­vey­sa­se­mil­ta, seu­rauk­se­na ruuh­ka Tik­ka­mä­el­lä. Omais­hoi­don ra­hat lop­pu­vat kes­ken, kos­ka ai­na on ni­pis­tet­ty sil­tä koh­taa, vaik­ka se on yli­voi­mai­ses­ti edul­li­sin hoi­to­muo­to. Las­ku­tus toi­mii hy­vin, säh­köi­se­nä. Sa­man­lai­sia pie­niä ja suu­ria va­lu­vi­ko­ja löy­tyy tu­kut­tain joh­tu­en sii­lo­a­jat­te­lus­ta eli osa­op­ti­moin­nis­ta.

ARI TIE­LI­NEN

alu­e­val­tuu­tet­tu, sd

Lisää aiheesta

Kysely